Siamcafe.net º·¤ÇÒÁà¡èÒ·Õè¹èÒʹã¨
Pages: 1234
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: rat23 Date: ¹ 08, 2006, 05:53:24 PM
 :-[
Áѹµéͧ´Ù·Õè à¤Ã×èͧ´éÇÂãªèÁФÃѺ ¶éÒà¨Íà¤Ã×èͧÃØ蹤س »Ùè
Áѹ¡çá·ºäÁèàË繼Š:-[
¡ÃÃÁ :-[
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: jasda2003 Date: ¹ 08, 2006, 10:39:29 PM
¤ÃѺáÁè¹áÅéÇ
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: pakdee809 Date: ¹ 09, 2006, 11:43:28 AM
¼Áãªé IPstart 512/128  ãªéä´éà»ÅèÒ¤ÃѺ ¤Ø³ Jasda
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: jasda2003 Date: ¹ 09, 2006, 01:51:14 PM
ҧҡ: pakdee809 ¹ 09, 2006, 11:43:28 AM
¼Áãªé IPstart 512/128  ãªéä´éà»ÅèÒ¤ÃѺ ¤Ø³ Jasda

¼Á¡çãªé ipstar àËÁ×͹¡Ñ¹áËÅзèÒ¹ãªéä´é¤ÃѺäÁèÁջѭËÒ
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: case Date: ¹ 09, 2006, 02:01:33 PM
  ¶éҨлÃѺ¡Ñ¹¨Ô§æÁѹÅÐàÍÕ´¡ÇèÒ¹ÕéàÂÍÐ à¾ÃÒÐáµèÅФèÒÁѹµéͧËÒ¤èÒãËéàËÁÒÐÊÁ¡Ñºà¹·àÃÒ
à·¤¹Ô¤ÅÖ¡æ»ëÒ ºÍÁ ¡çÁèÒÂÂÍÁà»Ô´à¼Â«Ñ¡·Õ
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: KoKorocknet Date: ¹ 09, 2006, 02:53:34 PM
Oh ÁѹÁÕÅÖ¡ÁÒ¡¡ÇèÒ¹ÕéÍÕ¡àËÃÍ »ëÒ»éÍÁÁÁ  :-X
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: sakdacafe Date: ¹ 12, 2006, 08:27:25 PM
 ¾Õè¤ÃѺ   ¶éÒµéͧ¡Òà ààºè§  BandWidth  ãËéà·èÒæ¡Ñ¹  ààµèÅÐà¤Ã×èͧã¹ÃéÒ¹à¡ÁÊì¤×ÍÃéÒ¹¼ÁÁÕ20 à¤Ã×èͧ àÃÒàµÍÃì 2Mb  µÑÇ Ispeed ·Óä´é»èÒǤÃѺ  ààÅéÇ  ¶éÒ·Óä´é»ÃѺ µéͧä˹à·èÒäôդÃѺ      ¢Íº¤Ø³ ¹Ð¤ÃѺ      :: Roll Eyes Roll Eyes
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: jasda2003 Date: ¹ 14, 2006, 12:12:08 AM
ҧҡ: sakdacafe ¹ 12, 2006, 08:27:25 PM
¾Õè¤ÃѺ   ¶éÒµéͧ¡Òà ààºè§  BandWidth  ãËéà·èÒæ¡Ñ¹  ààµèÅÐà¤Ã×èͧã¹ÃéÒ¹à¡ÁÊì¤×ÍÃéÒ¹¼ÁÁÕ20 à¤Ã×èͧ àÃÒàµÍÃì 2Mb  µÑÇ Ispeed ·Óä´é»èÒǤÃѺ  ààÅéÇ  ¶éÒ·Óä´é»ÃѺ µéͧä˹à·èÒäôդÃѺ      ¢Íº¤Ø³ ¹Ð¤ÃѺ      :: Roll Eyes Roll Eyes

¶éÒ·ÓËÂѧ·ÕèÇèÒ µéͧ·Ó server ¨Ð§èÒ¡ÇèÒ¤ÃѺáÅéÇãªé Bandwidth Controller à¢éÒÁҨѴ¡ÒÃàÃ×èͧ b/w ä´é·Ñé§ËÁ´¤ÃѺ

ÊèǹµÑÇ ispeed äÁèÊÒÁÒö¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁàÃçÇä´é¤ÃѺ

ËÃ×ͨÐãªé NetLimiter Pro ¨Ó¡Ñ´ b/w ¡çä´é¤ÃѺ (µéͧµÔ´µÑ駷ءà¤Ã×èͧ) áµèµéͧÁÒ¹Ñè§ add â»Ãá¡ÃÁµèÒ§æ·ÕèÍÍ¡à¹çµ·Ø¡à¤Ã×èͧàÅ«Ö觨ӷÓãËéàÊÕÂàÇÅÒàÍÒÁÒ¡æ + ¶éÒã¤Ã»Å´ÍÍ¡¡çʺÒÂä»àÅÂ
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: NewweN Date: ¹ 14, 2006, 01:17:11 AM
àÍèÍ ¼ÁãªéáÅéÇ ·ÒÁÁÒÂÁÐà˧áç¢Öé¹àÅÂÍèÐ ÃÖÇèÒ¼ÁÁÒ¹ääÇÒÁÃÙéÊÖ¡!!!!!!!!!!  Huh
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: jasda2003 Date: ¹ 14, 2006, 01:47:26 AM
äÁèáç¤ÃѺ áµèÅ×è¹¢Öé¹
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: NewweN Date: ¹ 14, 2006, 09:04:29 AM
 8)  ÍèͤѺ ¶Ö§¢Ñé¹ËÑÇᵡàÅÂà»ÅèҧѺ  ;D ;D
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: jasda2003 Date: ¹ 14, 2006, 12:08:27 PM
ËÑÇäÁèᵡáÅéǤÃѺ à¢éᵡàÅÂËÅзèÒ¹   :D
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: Naei Date: ¹ 16, 2006, 05:45:02 PM
¨Ô§ææ¡éÍÁÕËÅÒÂâ»Ãá¡ÃÁ·Õè»ÃѺã¹ÅѡɳйÕé¹Ð¤ÃѺ ¼Áà¤ÂàÍÒâ»Ãá¡ÃÁËÅÒÂææâ»Ãá¡ÃÁÁÒ»ÃѺ+¡Ñ¹ä»àÃ×èÍÂæ¤ÃѺ ÁѹÅ×蹨ԧææ¤ÃѺ à»Ô´ºÍ·¹ÕéÅ×è¹ÊØ´æææ áµèà¤éÒáäàÁ×èÍäËÃèà´ë§·Ø¡·ÕàÅ  ;D
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: NewweN Date: ¹ 16, 2006, 11:35:05 PM
áµè¼ÁãªéáÅéǪéÒ˹ѡàŤéÒººººººººººººººººººººººººººº 
Re: iSpeed - â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§ MTU By: 0051byte Date: ¹ 18, 2006, 10:25:13 AM
ҧҡ: NewweN ¹ 16, 2006, 11:35:05 PM
áµè¼ÁãªéáÅéǪéÒ˹ѡàŤéÒººººººººººººººººººººººººººº 
à«·¼Ô´¹èÐÊÔ¤ÃѺ
ʧÊÑÂà«·»Ô´·èÍ
¡ÃêÒ¡æ  ;D

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve