Siamcafe.net º·¤ÇÒÁà¡èÒ·Õè¹èÒʹã¨
Pages: 12
¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: jasda2003 Date: ѹ¹ 21, 2006, 05:43:10 PM


¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP

1. Ẻ·Õè Chipset Serial ATA äÁèÁÕ Function ¢Í§ RAID
µÑÇÍÂèÒ§ Chipset ·Õèà»ç¹ Serial ATA Controller ¸ÃÃÁ´Ò
- Intel ICH5 / ICH6
- Intel ICH5R / ICH6FR ( Chipset Support RAID áµèäÁèà»Ô´ Mode RAID )

¡ÒõԴµÑé§ Windows 2000 / Windows XP ¹Ñé¹ÊÒÁÒö·Õè¨ÐµÔ´µÑé§ä´éàÅÂ

2. Ẻ·Õè Chipset Serial ATA ʹѺʹع Function ¢Í§ RAID
µÑÇÍÂèÒ§ Chipset ·ÕèÊÒÁÒö·Ó RAID Serial ATA ä´é
- Intel ICH5R / ICH6FR ( Mode RAID =>> # Windows XP or Higher )
- Promise PDC 20376 / 20378
- VIA VT-8237R Southbridge / VIA VT6410
- SiS 964 Southbridge / SiS 180
- nVidia MCP-S ( nForce2 Platform )
- nVidia nForce 4 Series ( nForce4 Platform )
- Silicon Image 3112R / 3114R
- ITE IDE / RAID 8212

¡ÒõԴµÑé§ Windows 2000 / Windows XP ¹Ñé¹µéͧ Add Driver ãËé¡Ñº Windows ¡è͹
¢Ñ鹵͹¡ÒÃ·Ó Floppy Disk Driver
- ãËé´Ùã¹ CD Rom ¢Í§ MB ÇèÒÁÕ Program ·ÕèãªéÊÃéÒ§ Floppy Disk Driver äËÁ- Run Program Make Disk à¾×èÍÊÃéÒ§ Driver ·Õè¨Ð仵ԴµÑ駡Ѻ Windows
- ¹Ó Driver ·Õèä´é仵ԴµÑ駡Ѻ Windows 2000 / Windows XP or Higher
¢Ñ鹵͹¡ÒÃ¹Ó Floppy Disk Driver ÁÒµÔµµÑ駡Ѻ Windows 2000 / Windows XP

1. Setup Bios ¢Í§ MB ãËéÊÒÁÒö Boot ¨Ò¡ CD Rom à¾×èÍàÃÔèÁµÔ´µÑé§ OS
2. àÁ×èÍ Windows 2000 / Windows XP àÃÔèÁ Boot áÅéÇãËéÊѧà赯 µÒÁÃÙ»3. ¨Ñ§ËÇйÕéãËé¡´ “ F6 “ à¾×èͺ͡ãËé Windows ÃÙéÇèÒàÃҨРAdd Driver à¾ÔèÁàµÔÁ
4. áÅéÇ Windows 2000 / Windows XP ¨Ð Load µèÍÍÕ¡ÊÑ¡¤ÃÙèáÅШÐËÂØ´ µÒÁÃÙ»5. µÍ¹¹ÕéãËé¡´ “ S “ à¾×èÍ·Õè¨Ð Add Driver ·Õè·ÓÁÒà»ç¹ Floppy Disk Driver ¨Ò¡µÍ¹·Õè 1
6. ¨Ñ§ËÇйÕéãËéãÊè Floppy Disk Driver ·Õè·ÓÁÒ¨Ò¡ ¢Ñ鹵͹·Õè 1 áÅШÐä´é µÒÁÃÙ»7.  Å×Í¡ Driver ãËéµÃ§¡Ñº Controller ¹Ñé¹ æ áÅеç¡Ñº OS ·ÕèµÔ´µÑé§ áÅÐ ´Ó ¹Ô¹¡ÒõԴµÑé§ Windows »¡µÔ

FAQ
»Ñ­ËÒ·Õ辺ºèÍÂÊÓËÃѺ¡ÒõԴµÑé§ Hard Disk Ẻ S-ATA ¡Ñº Windows 2000 / Windows XP

Q : Windows á¨é§ÇèÒäÁèÊÒÁÒö Copy Driver ¢Í§ Raid ä´é  ªè¹ “ viaraid.sys , sisraid.sys “
A :  »ÅÕè¹ CD Rom µÔ´µÑé§ Windows  ¹×èͧ¨Ò¡ CD ºÒ§á¼è¹ ( äÁèãªè CD ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì ) äÁèÊÁºÙóì

Q : ºÒ§¤ÃÑé§ãªé Hard Disk ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨ØÁÒ¡ æ  ªè¹ 200 – 400 GB áÅéÇ Windows  Ëç¹á¤è 137 GB
A : á¹Ð¹ÓãËéãªé OS ·Õè »ç¹ÃØè¹ãËÁè  ªè¹ Windows XP SP2  ¾ÃÒÐ Driver ASPI ¢Í§ Windows

ÂѧäÁè Support Hard Disk Ẻ LBA 48 Bits

·ÕèÁÒ http://www.dcomputer.com

Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: prachuab032 Date: ѹ¹ 24, 2006, 07:52:30 AM
¢Íº¤ØäÃѺ ¹èÒÊ¹ã¨´Õ Smiley
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: 0051byte Date: ѹ¹ 26, 2006, 06:57:52 PM
ÁÐà¢éÒ¨ÒÂÍèФѺ HDÁÒ¹ÁÕ2ẺËÃÍ ATA ¡Ð SATA áÅéÇRAID ¤×ÍäÃÍèФѺ
͸ԺÒ·ՠ :'(
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: NewweN Date: ѹ¹ 26, 2006, 07:47:50 PM
ҧҡ: ~•`l3yT€`•~ ѹ¹ 26, 2006, 06:57:52 PM
ÁÐà¢éÒ¨ÒÂÍèФѺ HDÁÒ¹ÁÕ2ẺËÃÍ ATA ¡Ð SATA áÅéÇRAID ¤×ÍäÃÍèФѺ
͸ԺÒ·ՠ :'(

= =" SATA = Serial ATA áËÅФѺ
¶éÒáºè§ãËéÁÕ2Ẻ¤×Í IDE ATA(໧Ẻà¡èÒÍÐ) ¡Ñº SATA(ÃØè¹ãËÁèÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇ㹡ÒÃà¢éÒ¶Ö§¢éÍÁÁÙÅÊÙ§¡ÇèÒIDE ¶éҨЫ×éÍcomãËÁè¤Çë×éÍẺsuport  SATA
ËÃ×Í SATA II ¡éʹչФѺ )  Smiley

ÊèǹRAID àËÁ×͡Ѻ¿Ñ§¡ìªÑ¹·ÕèµèÍHDD ÁÒ¡¡ÇèÒ1ÅÙ¡ÍФѺ SATA ÃØè¹ááææ¨ÐäÁèÁÕÍР Roll Eyes
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: used Date: Ҥ 02, 2006, 01:56:50 PM
à»ç¹¤ÇÒÁÃÙé´Õ¤ÃѺ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: naykwang Date: Ҥ 02, 2006, 01:58:14 PM
¢Í¶ÒÁÍÐäÃ˹èͤÃѺ ¤×ͼÁÁÕ ãªé hard disk Ẻ SATA ÍÂÙè¤ÃѺ áÅÐÁÕ Hard disk Ẻ IDE ATA Íա˹Ö觵ÑÇ ¶éÒ¼Á¨ÐàÍÒÁÒãªéÃÇÁ¡Ñ¹ä´éËÃ×Í»èÒǤÃѺ ¶éÒä´éªèǺ͡ÇÔ¸ÕµÔ´µÑé§ãËé˹èͤÃѺ ¼Áà¤ÂãÊèÃÇÁ¡Ñ¹áÅéÇäÁèä´é¤ÃѺ ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ   àËÍæ
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: thunderrix Date: Ҥ 02, 2006, 03:49:08 PM
ãªé hdd 2 µÑÇ à»ç¹ sata 1 µÑÇ áÅÐà»ç¹ ide 1 µÑÇ µÑÇä˹¨Ðà»ç¹µÑÇ boot ¤ÃѺ  áÅÐÊÒÁÒöÊÅѺä´éäËÁ¤ÃѺ  µéͧà«ç·¤èÒÂѧ䧤ÃѺ
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: NewweN Date: Ҥ 02, 2006, 04:00:44 PM
ҧҡ: naykwang Ҥ 02, 2006, 01:58:14 PM
¢Í¶ÒÁÍÐäÃ˹èͤÃѺ ¤×ͼÁÁÕ ãªé hard disk Ẻ SATA ÍÂÙè¤ÃѺ áÅÐÁÕ Hard disk Ẻ IDE ATA Íա˹Ö觵ÑÇ ¶éÒ¼Á¨ÐàÍÒÁÒãªéÃÇÁ¡Ñ¹ä´éËÃ×Í»èÒǤÃѺ ¶éÒä´éªèǺ͡ÇÔ¸ÕµÔ´µÑé§ãËé˹èͤÃѺ ¼Áà¤ÂãÊèÃÇÁ¡Ñ¹áÅéÇäÁèä´é¤ÃѺ ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ   àËÍæ
ãªéä´é¹Ô¤Ñº à¾Ô觷ÓãËéà¾×è͹ãªéàÁ×èÍÍÒ·Ôµ·ÕèáÅéÇàͧ

ҧҡ: thunderrix Ҥ 02, 2006, 03:49:08 PM
ãªé hdd 2 µÑÇ à»ç¹ sata 1 µÑÇ áÅÐà»ç¹ ide 1 µÑÇ µÑÇä˹¨Ðà»ç¹µÑÇ boot ¤ÃѺ  áÅÐÊÒÁÒöÊÅѺä´éäËÁ¤ÃѺ  µéͧà«ç·¤èÒÂѧ䧤ÃѺ
¶éÒÁÐä´é૵ä¹SATA¨Ð໧Slave ÍÐ áµèàÃÒá¹Ð¹Óãªé SATA໧ÁÒÊàµÍÃì´Õ¡ÇèÒ¹Ð
ÇÔ¸Õ¡ç ૵ã¹BIOSÍФѺ ãËéÁѹ First Boot ·ÕèµÑÇSATA áÅéÇ૵ãËéIDE ໧Slave ¤Ñº
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: undertaker Date: Ҥ 15, 2006, 07:06:30 PM
Í×Á......... àËÍæ
¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¹Ô´¹èФѺ ..........  ¨Ò¡»ÃÐʺ¡Òóì¨ÃÔ§  ;)
¼Áà¤ÂµÔ´µÑé§ Windows XP áÅéÇ·ÓµÒÁ¢Ñ鹵͹¡ÒõԴµÑé§ HD SATA áÅéǾͶ֧¢Ñ鹵͹¡Òà COPY ä¿Åìŧ HD
Windows ¨Ð·Ó¡ÒÃàÃÕ¡ËÒä¿Åì Driver ¢Í§ HD SATA ÍÕ¡·Ñ駷ÕèàÃÒä´é·Ó¡ÒÃàÃÕ¡ Driver ¨Ò¡ á¼è¹ä»áÅéÇ¡çµÒÁ
¼ÁÂѧËÒÇÔ¸Õá¡éä¢äÁèä´é  »Ñ­ËÒ·Õèà»é¹¡ÑººéÒ§àÁ¹ºÍÃì´¹èФѺ  ÊèǹÇÔ¸Õá¡é䢢ͧ¼Á¡çãªé Windows ·ÕèÂѧäÁèä´éµÔ´µÑé§ Service Pack µÔ´µÑé§Å§ä»  ¤×ͨÐÊÒÁÒöµÔ´µÑé§ä´é  ËÅѧ¨Ò¡¹Ñ鹶֧¨ÐµÔ´µÑé§ SP 1 áÅÐ SP 2 ·ÕèËÅѧ 
ÍÂÒ¡¨ÐÃÙéàËÁ×͹¡Ñ¹ÇèÒÁÒ¹à¡Ô´¨Ò¡ÍÒäà  áµèÁÕ¹éÍÂÁÑê¡ææ Roll Eyes Roll Eyes
 :
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: newtan Date: Ҥ 17, 2006, 01:53:09 AM
¶ÒÁ¼ÙéÃÙé¹Ð¤ÃѺ¾Í´Õà¾Ô觫×éÍ H/D Ẻ ATA ÁÒÍФÃѺäÁÁѹäÁèàËé¹  H/D ÍФÃѺ ÃÖÇèÒµéͧŧä´ÃìàÇÍÃì Ẻ·Õè¤Ø³ NewweN  á¨é§ÁÒÍФÃѺ  à¤Âãªéáµè IDE ÍФÃѺ 䧪èǵͺ´éǹФÃѺäÁèÃÙé¤ÃѺ  ¢Íº¤Ø³¤ÃѺ Roll Eyes Roll Eyes
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: jasda2003 Date: Ҥ 17, 2006, 02:04:00 AM
ҧҡ: newtan Ҥ 17, 2006, 01:53:09 AM
¶ÒÁ¼ÙéÃÙé¹Ð¤ÃѺ¾Í´Õà¾Ô觫×éÍ H/D Ẻ ATA ÁÒÍФÃѺäÁÁѹäÁèàËé¹  H/D ÍФÃѺ ÃÖÇèÒµéͧŧä´ÃìàÇÍÃì Ẻ·Õè¤Ø³ NewweN  á¨é§ÁÒÍФÃѺ  à¤Âãªéáµè IDE ÍФÃѺ 䧪èǵͺ´éǹФÃѺäÁèÃÙé¤ÃѺ  ¢Íº¤Ø³¤ÃѺ Roll Eyes Roll Eyes

ã¹ bios à»Ô´ RAID Serial ATA áÅéÇ µÍ¹µÔ´µÑé§ windows µéͧŧä´ÃìàÇÍÃì¤ÃѺ (ä´ÃìàÇÍÃì·Õèá¶ÁÁÒ¡èÒºÍôì)
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: ake4rabbit Date: Ȩԡ¹ 25, 2006, 10:39:47 AM
¼ÁÍÂÒ¡¨Ð¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ¹ÕéºéÒ§ µÒÁ·Õè¼Áà¤Âà¨ÍÁÒáÅÐä´éÅͧàÅè¹´ÙºéÒ§¹Ñé¹ à˵ؼÁ·ÕèäÁèÊÒÁÒöŧ WindowsXP SP2 ¡Ñº HDD SATA ä´é¹Ñé¹à»ç¹¡Ñºà©¾ÒкҧàÁ¹ºÍÃì´¤ÃѺ ÊèǹãË­è·Õè¼ÁÊѧࡵ¨Ðà»ç¹¡Ñº chipset·ÕèäÁèãªè Intel¤ÃѺáµèÃÒÂÅÐàÍÕ´ÁѹÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ¹Ñ鹤ÃѺ ¼Á¨ÐªÕéᨧà»ç¹¢éÍæä»àÅÂÅèСѹ
1 ¤Ø³µéͧãªé WindowsXP SP2¢Í§á·é ËÃ×ͧ͢»ÅÍÁ¡çä´é áµèµéͧÊÒÁÒö¡´ F8 ä´é ¶éÒã¤Ãà¤ÂŧWindows¢Í§á·éºèÍÂæ¨ÐÃÙéÇèÒÁѹµéͧãËé¡´·Ø¡¤ÃÑé§ áµèá¼è¹¢Í§»ÅÍÁÊèǹãËÂè¨ÐäÁèÁÕãËé¡´)
2 ¶éÒãªéàÁ¹ºÍÃì´·Õèà»ç¹ chipset Intel ¡çäÁèµéͧä»Ê¹ã¨àÃ×èͧ F8 ¤ÃѺ à¾ÃÒÐäÁèÇèÒ¨ÐÁÕËÃ×ÍäÁèÁÕ Áѹ¡çÊÒÁÒöµÔ´µÑé§ä´éàÅÂ
3 ¶éÒà»ç¹ chipsetµÑÇÍ×è¹ àªè¹ VIA SIS ALI àËÅèÒ¹Õéµéͧ·Óá¼è¹ Driver RAID ·ÕèãËéÁҡѺ Driver mainboard ¤ÃѺ ËÃ×ͺҧàÁ¹ºÍÃì´¶éÒÊÒÁÒöà¢éÒä»á¡éä¢ã¹äºÍÍÊÇèÒ¡Ó˹´ãËé SATA à»ç¹âËÁ´ IDE ä´é ¡çÊÒÁöŧä´éâ´ÂäÁèµéͧãªéá¼è¹ Driver ¡çä´é áÅзÕèÊӤѭ¨Ðµéͧãªéá¼è¹·ÕèÊÒÁÒö¡´ F8 ä´é äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹á¼è¹¢Í§á·éËÃ×ÍäÁèá·é¡çµÒÁ
4 ¢Ñ鹵͹¡ÒÃŧ¶éÒà»ç¹ chipset Intel ¡çÍÂèÒ§·ÕèºÍ¡äÁèµéͧ价ÓäáѺÁѹàÅ ŧ仵ÒÁ»¡µÔ¤ÃѺ áµè¶éÒà»ç¹ chipset Í×è¹ µéͧ¡´ F6 à¾×èÍàÅ×Í¡µÔ´µÑé§ Driver RAID ¨Ò¡á¼è¹ Floppy disk ·ÕèàÃÒàµÃÕÂÁäÇé ¨Ò¡¹Ñ鹡çŧ仵ÒÁ»¡µÔ¤ÃѺ
5 ¶éÒäÁèÁÕµÑÇ Windows XP SP2 µÑÇ·ÕèÁÕãËé¡´ F8 ä´é¡çµéͧãªé Windowsxp SP1 ¡è͹ ¨Ò¡¹Ñ鹤èÍÂÍѻഷ SP2·ÕËÅѧ
·Ñé§ËÁ´¡çÁÕ»ÃÐÁÒ³à·èÒ¹ÕéÅèФÃѺ ¶éÒËÒ¡¢éÍÁÙŵçÊèǹä˹¼Ô´¾ÅÒ´äÁèµÃ§¡Ñº¤ÇÒÁà»ç¹¨ÃÔ§ ¼Á¡çµéͧ¢Íâ·ÉàÍÒäÇé¹Ð·Õè¹Õé´éǤÃѺ
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: poopla Date: ѹҤ 04, 2006, 12:56:46 PM
ÅжéÒà¡Ô´ ºÍÃì´·ÕèÃͧÃѺ SATA Ẻ¸ÃÃÁ´Ò à¡Ô´àÍÒ HDD SATA II  ä»Å§¨Ðà»ç¹ÍÐäÃËÃ×Í»èÒÇ

µÍ¹¹Õé´Ñ¹Å×Á´Ù¢é͹Õéä» Å§¼Ô´Ê໤¡Ñ¹

»Ñ­ËÒ·Õèà¡Ô´ àÅè¹à¡Á GE ÅÐÁѹáŤ¼Ô´»¡µÔ ·Ñ駷Õè Ê໤à¤Ã×èͧÃͧÃѺä´é

à¹çµ¡çäÁèÁջѭËÒ àËÅ×ÍáµèµÃ§¹ÕéáËÅÐ
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: ake4rabbit Date: ѹҤ 13, 2006, 12:56:47 PM
à»ç¹¡ÑºàÁ¹ºÍÃìºÒ§ÃØ蹤ÃѺ ¶éÒàÁ¹ºÍÃìäÁèÃͧÃѺ ÁѹÍÒ¨¨ÐäÁèàËç¹ÎÒÃì´´ÔÊ ËÃ×ͶéÒàËç¹ãªé§Ò¹ä´éÁѹ¡çÂѧÍÒ¨¨ÐÁջѭËҨء¨Ô¡ä´é ·Ò§·Õè´Õ ¶éÒàÁ¹ºÍÃì´ãªé¡Ñº SATAII äÁèä´éãËéä»à«µ¨ÑÁà»ÍÃì·ÕèµÑÇÎÒÃì´´ÔʤÃѺ Áѹ¨ÐÁÕãËé૵·Ø¡µÑÇ ãËéÍèÒ¹ÇÔ¸Õ૵º¹µÑÇÎÒÃì´´ÔÊä´éàŤÃѺ
Re: ¡ÒõԴµÑé§ Hard disk Ẻ Serial ATA ã¹ Windows 2000 / Windows XP By: kitsana_wijitjun Date: Ҥ 09, 2007, 02:16:05 PM
¶éÒŧ º¹â¹éµºØ¤ ËÅèФÃѺ ¡Ã³ÕäÁèÁÕ Floply A: ¨Ð·ÓÂѧä§

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve