Siamcafe.net º·¤ÇÒÁà¡èÒ·Õè¹èÒʹã¨
Pages: 1234
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: tattoo Date: Ҥ 24, 2007, 02:25:34 AM
ä´éáÅéǤÃѺ ¼ÁÅͧÇÔ¸ê·ÕèºÍ¡ã¹ notepad ¤ÃѺ ¢Íº¤Ø§¤ÃѺ Roll Eyes
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: maleecom Date: Ҿѹ 08, 2007, 03:29:21 PM
ÊØ´ÂÍ´¨ÃÔ§æ ·Óä»ËÅÒÂà¤Ã×èͧáÅéÇ  áµèá»Å¡ã¨äÁèËÒÂÇèÒ·ÓãÁËÁÒÂàÅ¢à´ÕÂÇÁѹ¨Ö§·Óä´éµÑé§ËÅÒÂà¤Ã×èͧ
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: thekaihuo Date: Ҿѹ 08, 2007, 03:41:56 PM
 Roll Eyes
http://www.vr2online.com/fame.php?id=thekaihuo
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: chiyomi Date: Ҿѹ 08, 2007, 05:12:17 PM
 :'( ¾Õèæ¤ÃѺ äÁèÃÙé ¾ÒÊàÇÔ¤ ¢Í§µÑÇâ»Ãá¡ÃÁá¡éÍФÃѺ ·Óä§´Õ ºÍ¡Ë¹èÍ´Ô
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: moosuper Date: Ҿѹ 08, 2007, 07:49:56 PM
Password : www.siamcafe.net
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: mario Date: Ҿѹ 08, 2007, 09:52:25 PM
                 ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ æææ  àŤÃѺ Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes     ËÒÇÔ¸Õ¡ÒÃÁÒ¹Ò¹ ÅͧÁÒ¡çËÅÒÂẺ  áµèẺ¹ÕéŧáÅéÇä´é¼Å¨ÃÔ§¤ÃѺ   ¢Íº¤Ø³ÍÕ¡¤ÃÑ駹ФÃѺ·Õè¨Ñ´ËÒÊÔ觴ÕæÁÒãËéàËÅèÒÊÁÒªÕ¡ä´éãªé¡Ñ¹¤ÃѺ Smiley Smiley
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: KudoChiniji Date: չҤ 17, 2007, 03:38:04 AM
¢Íº¤Ø§¤ÃéÒººººººººººº´Õ¨ÑÂ
ÍÔÍÔ
Re: ¼éÙªèǪҭ¤ÃѺªèǺ͡·Õè¤ÃѺÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXp HOMEãËéà»ç¹¢Í§á·é By: Calib Date: ¹ 20, 2007, 01:51:39 PM
¼éÙªèǪҭ¤ÃѺªèǺ͡·Õè¤ÃѺÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXp HOMEãËéà»ç¹¢Í§á·é
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: poygameza Date: ¹ 20, 2007, 06:36:52 PM
·ÓÁÒ¹Ò¹áÅéÇ ËÁ×͹¡Ñ¹¤ÃѺ
http://members.thai.net/poygame/xp%20product.txt
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: dekdar Date: Ҥ 07, 2007, 10:20:50 AM
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=en-us

·Ó¡ÒÃÍѾ ´µÇÔ¹â´Çì ÊРÅ  ÍÔÍÔÍÔ++ Smiley
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: kanokkarn Date: Ҥ 10, 2007, 10:13:28 AM
äÁèµéͧ·ÓáÅéÇ˹éÒàÇç»ÁÕãËéâËÅ´µÑÇá·éáÅéÇ..
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: neungnonno Date: Զع¹ 10, 2007, 10:05:39 AM
 :D ¢Íº¤Ø³ËÅÒÂæ ¨ÐÅͧàÍÒä»ãªé¤ÃéÒº
ipcop ¼Á¼Ô´¨Ø´ã´ ªÕéá¹Ð´éÇ By: suko Date: Զع¹ 10, 2007, 12:02:34 PM
¼Áãªé net ¢Í§ true 1m localnet ẺÃéÒ¹ net ãªéä´é ©¾ÒÐã¹»ÃР·È
( ¤ÂµèÍ router ¡Ñº  hub ¡çãªé§Ò¹ä´éÁÒËÅÒ»ÕÍÂÒ¡ »ÅÕè¹ »ç¹ ipcop ºéÒ§)
install ipcop 1.4.6 â´Â

router  ZyXEL 660R 1 port
¡´»ØèÁ Reset ãËéä´é¤èÒ defualt áÅéÇ set ´Ñ§¹Õé
   ip   :192.168.1.1
   set    :bridge
   vpi   :0
   vci   :100
   ãËéᨡ Ip(DHCP) ¡Ñº red

red   ip   :ÃѺ¨Ò¡ router
    »ç¹    :PPoE
   lancard   :SIS 900 PCI

green     ip    :192.168.0.1
   äÁèᨡ IP ¡Ñº client (fix ip 192.168.0.xxx)
   lancard   :d-link

¾ÍµÔ´µÑ駠ÊÃ稡砻Դãªé§Ò¹ ÊÒÁÒö ¢éÒä»»ÃѺáµè§ ipcop ä´é (ping 192.168.0.1  Ëç¹)
â´Âãªé Client IE :http:\\192.168.0.1:81
 
·Õè Á¹Ù Networe->DialUp ãÊè¤èҴѧ¹Õé
   Interface      :PPPoE

   Conection    :Manual

   Additional PPPoE   :PPPoE

   Authen......         
      Username     :ãÊè¢Í§ [email protected]
      Password     :ãÊè¢Í§ true (·Õè ¤Âãªé router µèͼèÒ¹ hub áÅéÇãªéä´é)
      Method      :PAP or PHAP

   Profile         :TrueADSL    áÅÑÇ SAVE
 
·Õè Á¹Ù System->Home ·Ó¡Òà connet »ÃÒ¡®ÇèÒ "TrueADSL conetting..." µÅÍ´ ÇÅÒ µèÍ net äÁèä´é
¼Áá¡é»Ñ­ËҴѧ¹Õé
1 ÊÒÂÃÐËÇèÒ§ router <-> ipcop  ´ÔÁ »ç¹ÊÒ cross ¼Á¤Ô´ÇèÒ¹èҨР»ç¹·Õè¨Ø´¹Õé ¼Á »ÅÕè¹ÊÒ »ç¹ÊÒ ¸ÃÃÁ´Ò  (ÊÒµç) ·ÕèãªéµèÍ ¤ÍÁ ¡Ñº hub  ´ÔÁ·Õè¼ÁãªéÍÂÙè ¡çÂѧäÁèä´é ËÁ×͹ ´ÔÁ
2 ÊÅѺ lancard ÃÐËÇèÒ§ rad ¡Ñº green ¡ç ¢éÒä»»ÃѺ ipcop ä´é»¡µÔ áµè net red äÁèµèÍ (áÊ´§ÇèÒ lancard äÁè ÊÕÂ)

web ipcop ·Õè ÂÕèÂÁªÁÁÒáÅéÇ

- http://www.linuxthai.org/index-ipcop.html

- http://www.itwizard.info/technology/linux/ipcop/install_ipcop.html

- http://thaiipcop.blogka.com/

- http://www.khajorn.com/Contents/IPCOP/index.html

- http://phst.ph.mahidol.ac.th/Linux/html/ipcop.html

- http://ipcop.org/

¼Á¢Í¶ÒÁ»Ñ­ËҴѧ¹Õé
¼Á·ÓÍÐäüԴ¼ÅÒ´¨Ø´ä˹ ¼ÙéÃÙé·Ñé§ËÅÒ ªèǪÕéá¹Ð´éǤÃѺ ¢Íº¤Ø³Åèǧ˹éÒ¤ÃÑ
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: suko Date: Զع¹ 10, 2007, 12:06:39 PM
¼Á¨ÐµÑ駡ÃзÙé äÁèÃÙéà¢éҵçä˹ àÅÂà¢éÒ¼Ô´·Õè ¢Íâ·É·Õ¤ÃѺ
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: Ekawit Date: Զع¹ 13, 2007, 11:35:41 AM
ªèÇ´éǤÃѺ ¢Ñé¹·Õè·Óä´éáÅéÇ áµè¢Ñé¹·Õè2 ¾ÔÁ¾ìáÅéÇ áµè msoobe.exe äÁèâªÇìãËé¹Ð¤ÃѺ¨Ðµéͧ·ÓÂѧ䧴դÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve