Siamcafe.net Tips & Technic Computer network
Pages: 1
à¹çµ IPstar ãªéâ»Ãá¡ÃÁ SquitNT ä´éäËÁ¤ÃѺ By: mototrax Date: չҤ 26, 2007, 04:30:33 PM
¨Ðä»ãªéã¹Ç§áŹ¹Ð¤ÃѺ  ¶éÒä´é ªèÇÂá¹Ð¹Ó˹èͤÃѺ


***¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ***
Re: à¹çµ IPstar ãªéâ»Ãá¡ÃÁ SquitNT ä´éäËÁ¤ÃѺ By: Mdisk Date: ¹ 25, 2007, 01:36:55 PM
·Óä´é¤ÃѺ 
·Õèà¤Ã×èͧ Server  ãªé  Lan card  2  ãº
â´Â·Õè  Lan card  㺷Õè  1  à»ç¹¢Í§ IPStar

IP  10.249.x.x    //  à»ç¹ IP ·Õè¨Ñ´ÊÃÃÁÒãËé
Subnet  255.255.255.240
Gateway  10.249.x.x  //  à»ç¹  IP  ¢Í§ IPStar
PreDNS  203.194.0.40
AltDNS  203.194.0.41

Lan card  㺷Õè  2  à»ç¹¢Í§ ã¹Ç§áŹ

IP  192.168.1.1  ËÃ×Í  192.168.0.1
Subnet  255.255.255.0
Gateway  192.168.1.1  ËÃ×Í  192.168.0.1
PreDNS  192.168.1.1

** ¶éÒÁÕǧáŹÍÂÙèáÅéÇãªé IP à´ÔÁ ¡éÍä´é

*** Êèǹ¡Òä͹¿Ô¡ Proxy  ËÒ´Ù·ÕèàÇ纹Õéä´é¹êФÃѺ

Re: à¹çµ IPstar ãªéâ»Ãá¡ÃÁ SquitNT ä´éäËÁ¤ÃѺ By: mototrax Date: Ҥ 06, 2007, 10:58:02 AM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve