Siamcafe.net Tips & Technic Computer network
Pages: 1
·Ó·ÕèÅçÍ¡ÍԹẺàÇ»¹Õé·Óä§ËÃͤѺ ªèǺ͡´éǹФÃѺ By: tanutcha99 Date: ¹ 28, 2007, 07:23:10 PM
·Ó·ÕèÅçÍ¡ÍԹẺàÇ»¹Õé·Óä§ËÃͤѺ ªèǺ͡´éǹФÃѺ
¼ÁãªéºÍÃì´ IPB áÅéÇÍÂÒ¡ÁÕ˹éÒ index.php ·ÕèÁÕ¡ÅèͧÅçÍ¡ÍÔ¹´éÇÂÍФÃѺ
¤×ͶéÒãªé Form áÅéǪÕéä»·ÕèºÍÃì´ ¼Á¡ç·Óä´é»¡µÔ¤ÃѺ
áµèÍÂÒ¡ãËéÁѹ ¡ÅѺÁÒ˹éÒáááÅéÇ¡çÁÕ Avatar âªÇìẺàÇ»¹ÕéÍèФÃѺ
ú¡Ç¹ªÕéᨧ´éǹФÃѺ
Re: ·Ó·ÕèÅçÍ¡ÍԹẺàÇ»¹Õé·Óä§ËÃͤѺ ªèǺ͡´éǹФÃѺ By: siamcafexp Date: ¹ 28, 2007, 07:28:25 PM
ipb äÁè·ÃÒºàŤÃѺ ÅͧÁÒãªé smf ÊÔ mod àÂÍдÕ
Re: ·Ó·ÕèÅçÍ¡ÍԹẺàÇ»¹Õé·Óä§ËÃͤѺ ªèǺ͡´éǹФÃѺ By: tanutcha99 Date: ¹ 28, 2007, 08:21:58 PM
áËÐæ ¡ÓÅѧÊѺʹÇèÒ¨Ðãªé IPB ËÃ×Í SMF ´Õ
áÅéǶéÒà»ç¹ SMF ¹Õè·Óä´éãªè»èÒǤѺ ¾ÕèºÍÁ
áÅéÇâËÅ´ Mod ¨Ò¡á¶Çä˹¤ÃѺ
ú¡Ç¹´éǤÃѺ :Smiley :Smiley
Re: ·Ó·ÕèÅçÍ¡ÍԹẺàÇ»¹Õé·Óä§ËÃͤѺ ªèǺ͡´éǹФÃѺ By: siamcafexp Date: ¹ 28, 2007, 08:25:36 PM
http://www.simplemachines.org/

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve