Siamcafe.net Tips & Technic Computer network
Pages: 1
¢ÍÇÔ¸ÕµèÍà¹çµäÁèËÅØ´¢Í§Win XP˹èͤÃѺ By: Mermaid Date: ¹ 22, 2003, 12:22:16 AM
¢Í˹èÍÂææææ
Re:¢ÍÇÔ¸ÕµèÍà¹çµäÁèËÅØ´¢Í§Win XP˹èͤÃѺ By: topaul Date: ¹ 22, 2003, 12:42:10 AM
¢Í ÃÍÐ...ä´éãËé¡çä´é
1.   1. ãËé·èÒ¹ ¢éÒä»·Õ Start > Menu áÅéǾÔÁ¾ì " ping  Ç纷Õè·èÒ¹µéͧ¡ÒèРping " ¹Ð¤ÃѺÁѹ¡ç¨Ð¢Öé¹ÁÒ¤ÃÒǹÕé¡ç»ÅèÍÂÁѹ令ÃѺËÃ×Í ÍÕ¡ÇÔ¸Õ¤ÃѺãËé·èÒ¹ ¢éÒä»·Õè˹éÒ¹Õé ¤ÃѺ Click Here !!! ¤ÃѺ...
2.   䢤ÇÒÁÅѺ¢Í§ My Computer
Åͧ Click ·Õèäͤ͹ My Computer ¤éÒ§äÇéáÅéÇãËéÅÒ¡äͤ͹ My Computer ä»ãËéªÔ´µÔ´¢Íº¨Í´éÒ¹¢ÇÒáÅéÇ»ÅèÍ ÁÒÊì ¤Ø³¨Ð¾ºÍÐä÷Õèá»Å¡ãËÁè¡ÇèÒ ´ÔÁ
(Íѹ¹ÕéäÁè¤èÍ ¡ÕèÂǡѹ¹èФÃѺ)
3.   ·ÓµÒÁËÃ×ͤÅÔ¡´Ù Í§¡éä´é   http://www.siamcafe.net/connect.html
¢Ñ鹵͹·Õè 1
1. ¤ÅÔ¡ Mouse ·Õè ÃÔèÁ Start
2.  Å×è͹ ÁÒ·ìä»·Õè Settings / Control Panal
3. áÅéǤÅÔ¡·ÕèÃÙ» Icon Modem
 

--------------------------------------------------------------------------------
 

   ¢Ñ鹵͹·Õè 2
1. ¤ÅÔé¡ ÁÒ·ìä»·Õè Properties áÅéÇ Å×Í¡âÁ ´çÁ·Õè¤Ø³ãªéÍÂÙè
 

--------------------------------------------------------------------------------
 

   ¢Ñ鹵͹·Õè 3
1.  Å×Í¡¤èÒ Maximum Speed äÇé·Õè  115200
2. ¶éÒËÒ¡ÁÕ ¤Ã×èͧÁÒ¡Ҷ١·Õè only connect at this speed ãËé¤ÅÔ¡ÍÍ¡
3. ËÅѧ¨Ò¡¹ÑéãËé Å×Í¡ËÑÇ¢éÍ connection  »ç¹¢Ñ鹵͹·Õè 4
* ËÁÒÂ ËµØ speed ·ÕèµÑé§äÇéã¹ Properties ¹Õé¨Ð ·èҡѺ ¡Òà set ¤èÒã¹ Dialup Networking
 

--------------------------------------------------------------------------------
 

   ¢Ñ鹵͹·Õè 4
1. ãËé¤ÅÔ¡¡Ò¶Ù¡·ÕèËÑÇ¢éÍ Cancel the call if not connected within 60 secs ÍÍ¡
2. 㹡óշÕèâÁ ´çÁ¤Ø³â·ÃÍÍ¡äÁèä´éâ´Âá¨é§ÇèÒ NO dial tone ãËé ÍÒ ¤Ã×èͧËÁÒ¶١·Õè wait for dial tone before dialing ÍÍ¡´éÇ ´Ñ§ÃÙ»
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
   ¢Ñ鹵͹·Õè 5
   ¢Ñ鹵͹·Õè 5 ¹Õé ÃҨРÅ×Í¡¡ÒÃconnect ãËéä´é¤èÒ ·ÕèÊÙ§Êش㹡Òà connect  â´Â
1.  Å×è͹  ¤Ã×èͧËÁÒµç recive Buffer äÇé¢ÇÒÊØ´´Ñ§ÃÙ»
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
        ¢Ñ鹵͹·Õè 6 ¹Õé ÃÒ¨ÐÁÒ set ¤èÒ·Õè·ÓãËé¡Òà connect ¤ÃÑé§áá¹Ò¹¢Öé¹
1. ãËé¤ÅÔ¡¡Ò¶Ù¡·Õè User error control  ÍÍ¡
2. 㹪èͧ¢Í§ Extra setting ¹Õé¨Ð »ç¹·ÕèãËéãÊè¤èÒµèÒ§·Õè¨Ð·ÓãËé Modem  ÊÒÂËÅØ´ä´éÂÒ¡¢Öé¹ â´Â¼Á¢Íá¹Ð¹ÓãËéãÊè¤èÒ ·Õè Extra setting  »ç¹¤èÒ S10=100 ËÃ×ÍATS10=100 ËÃ×Í AT&F
 ¾ÃÒ¶éÒ set »ç¹ s10=255 ¨Ð·ÓãËéÊÒÂäÁèËÅØ´·Ø¡¡Ã³Õ¤ÃѺ
 
 
ËÁÒÂ ËµØ :â´Â¡Òà set ¤èÒ·Ñé§ËÁ´¹Õé¢ÍãËé set ·Ó·Ø¡¢Ñ鹵͹¨Ð·ÓãËé¡Òà connect ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡Òà connect ·Õè´Õ¢Öé¹
 

¹Í¡¨Ò¡¹Õé㹡óշÕè¤Ø³ãªéâÁ ´çÁẺ External ¤ÇèÐä»»ÃѺ¤èÒ·Õè Port ¢Í§âÁ ´çÁ·Õè¤Ø³ãªéãËéä´é¤èÒ·ÕèÊÙ§ÊØ´´éǹФÃѺâ´Â·ÓµÒÁÇÔ¸Õ¡Òôѧ¹Õé Å¤ÃѺ

   ¢Ñ鹵͹·Õè   7
1. click mouse ä»·Õè control panal
2.  Å×Í¡ä»·Õè Icon System
3. áÅéÇ Å×Í¡ Divice Manger ´Ñ§ÀÒ¾
4. ´Ñº ºÔéŤÅÔé¡·Õè¤ÓÇèÒ Port ¨Ð »Ô´ÍÍ¡ÁҴѧÀÒ¾
5.  Å×Í¡ä»·Õè Port ·Õè¤Ø³ãªéâÁ ´çÁÍÂÙè
 

--------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ñ鹵͹·Õè   8
 1. ä»·Õè Port Settings
2.  Å×Í¡¤èÒ Bits per second ãËéÊÙ§ÊØ´ ´Ñ§ÀÒ¾
   
 

ËÁÒÂ ËµØ :  ¾×èÍãËéä´éãªé ¤ÇÒÁ ÃçǢͧ port ¡Ñº âÁ ´çÁãËéä´é¤ÇÒÁ ÃçÇÊÙ§ÊØ´

áÅÐ㹤ÃÑé§Ë¹éÒ¼Á¨Ð¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé â»Ãá¡ÃÁ ¾×èÍ¡Òà Connect ãËéä´é¤èÒ áº¹ÇÔ¸ÊÙ§ÊØ´ÁҠʹÍãËéã¹âÍ¡ÒʵèÍ仹ФÃѺ§èÒÂÁÒ¡¤ÃѺ
ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªéâ»Ãá¡ÃÁ â»Ãá¡ÃÁ·Õè¼ÁÇèÒ¹Õé¤×Íâ»Ãá¡ÃÁ Internet Boost 99 ãªé§èÒÂáÅРÃçÇ¡ÇèÒ Mtu Speed «ÐÍÕ¡äÁèÇèÒã¤Ã¡ç·Óä´é
ÍÂèÒ§äõԴµÒÁ¼Å§Ò¹µèÍ仹ФÃѺ


Re: ¢ÍÇÔ¸ÕµèÍà¹çµäÁèËÅØ´¢Í§Win XP˹èͤÃѺ By: ÍÂÒ¡ÃÙé...ÍÂÒ¡¶ÒÁ Date: Ȩԡ¹ 28, 2004, 12:29:13 PM
¼Á¢Í¹Í¡àÃ×èͧ˹è͹ФѺ
¢ÍÇÔ¸Õ¡Ò÷ÓMultiLink¢Í§winxp˹èͤѺ
Re: ¢ÍÇÔ¸ÕµèÍà¹çµäÁèËÅØ´¢Í§Win XP˹èͤÃѺ By: pingpong14 Date: Զع¹ 08, 2007, 01:23:43 PM
ҧҡ: Mermaid ¹ 22, 2003, 12:22:16 AM
¢Í˹èÍÂææææ

Re: ¢ÍÇÔ¸ÕµèÍà¹çµäÁèËÅØ´¢Í§Win XP˹èͤÃѺ By: ZealKung Date: Զع¹ 08, 2007, 10:24:15 PM
àÍÒ¹Õé仪èÇÂáÅéǡѹ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve