Siamcafe.net Pocket PC Board
Pages: 1
â·ÃºØ¿à¿è µÅÍ´ 24 ªÁ. ·Ø¡à¤Ã×Í¢èÒ ¨èÒÂà¾Õ§à´×͹ÅÐ 425 ºÒ· By: soft666 Date: áҤ 24, 2007, 12:35:06 AM
â·ÃºØ¿ ¿è µÅÍ´ 24 ªÁ. ·Ø¡ ¤Ã×Í¢èÒ ¨èÒ ¾Õ§ ´×͹ÅÐ 425 ºÒ·
â·ÃäÁèÍÑé¹ äÁè¨Ó¡Ñ´¤ÃÑé§ äÁè¨Ó¡Ñ´ÃÐÂРÇÅÒ äÁèÃкؠÇÅÒâ·Ã ·Ø¡ ¤Ã×Í¢èÒ·ÑèÇä·Â

THAI mobile  ¤Ã×Í¢èÒÂÁ×Ͷ×Í  ¾×èÍ»ÃЪҪ¹
ãªéâ·ÃÍÍ¡¨Ò¡¡Ãا ·¾Ï»ÃÔÁűŠ·èÒ¹Ñé¹ ¹Óä»ãªé¹Í¡»ÃÔÁűÅáÅеèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´äÁèä´é
 ( Á×Ͷ×ͧ͢·èÒ¹µéͧÃͧÃѺÃкº GSM 1900 )

¨èÒ ¾Õ§ ´×͹ÅÐ 425ºÒ· ( µÔÁ §Ô¹)
 ¤èÒ SimCard  225ºÒ·
 ÃÔèÁµé¹ãªé§Ò¹ 225 + 425 = 650ºÒ·

¨Ñ´Êè§ÊÔ¹¤éÒ·Ò§ »³. ¤Ô´¤èÒÊè§ 50ºÒ· EMS
ËÃ×͹Ѵ ¨Í MBK, ÊÂÒÁ,  «ç¹·ÃÑźҧ¹Ò-ÅÒ´¾ÃéÒÇ, «Õ¤Í¹, BTS, öä¿ãµé´Ô¹,
¤Ô´¤èÒöµÒÁÃÐÂзҧ

ʹ㨵ԴµèÍ µÑÇá·¹¨Ó˹èÒÂ
¤Ø³ ¡Õé â·Ã. 089-326-7775
¤Ø³ ãË­è â·Ã. 089-326-7776
MSN : [email protected]
 ÇÅÒµÔ´µèÍ 10:00 - 23:00 (·Ø¡Çѹ)

ÍèÒ¹ÃÒÂÃРÍÕ´ ¾ÔèÁ µÔÁä´é·Õè >>> http://Http://ThaiMobile.Soft666.OrgNetwork by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve