Siamcafe.net TIPS And Tricks
Pages: 1
ÃÇÁ»Ñ­ËÒ¤ÍÁ+ÇÔ¸Õá¡é Update »Ñ¨¨ØºÑ¹¤Ñº!!! By: shonmiccorn Date: Ȩԡ¹ 03, 2007, 03:11:35 PM
»Ñ­ËÒ·Õ辺ºèÍÂæµÍ¹¹Õé¹Ð¤Ñº

•Regedit ãªé§Ò¹äÁèä´é
-âËÅ´µÑǹÕéä»áÅéǴѺ ºÔéŤÅÔ¡áÅéÇ¡´ ok  Å¤Ѻ http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/regtmcmdrestore.vbs


•Folder Option ËÒÂ
-Start>run ¾ÔÁ regedit áÅéÇ ¢éÒä»·ÕèHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
źµÑÇ·Õèª×èÍ NoFolderOptions ÍÍ¡¤Ñº áÅéÇÃÕʵÒÃì·

•ÇÍÃìÁ scvhost ËÃ×Í scvshosts(Ê᡹áÅéÇäÁèËÁ´)
- ¢éÒä»ã¹ regedit  ËÁ×͹ ´ÔÁ áÅéÇ¡´ Ctrl+F ¾ÔÁª×èʹѧ¡ÅèÒÇ ¢éÒä» ¾ÍÁѹËÒ ¨Í¡ç¡´ Delete ¤Ñº ¨Ò¡¹Ñ鹡´ F3 ËÒä» Ã×èÍÂæź仠Ã×èÍÂ樹ËÁ´¤Ñº

•ÇÍÃìÁ Autoit(Ê᡹áÅéÇäÁèËÁ´)
-start>search>For File or Folder
´éÒ¹«éÒ Å×Í¡ All files and folders
¾ÔÁ㹪èͧÇèÒ *.exe áÅéǤÅÔ¡·Õè What size is it?
 Å×Í¡ Specify size  Å×Í¡ At most ãÊè¤èÒ 400
¡´ Search
źexe ·Ñé§ËÁ´·Õè »ç¹ÃÙ»â¿Å ´ÍÃì (ÊÕ ËÅ×ͧæÍÐ)

•Task Manager äÁè·Ó§Ò¹
-´ÒǹìâËÅ´µÑǹÕéáÅéÇ ´Ñº ºÔéŤÅÔ¡¡´ok ãËéËÁ´http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/taskmanager.reg


• ¢éÒ ¡ÁÊìäÁèä´é ¢Öé¹ ¡ÕèÂǡѺ DirectX ·Ñ駷ÕèŧäÇéáÅéÇ
-¤ÅÔ¡¢ÇÒ˹éҨ͠Å×Í¡ Properties>Settings>Advanced>Trobleshoot
 Å×è͹ᶺ价Õè Full

•Search ËÒÂ
- ¢éÒä»·Õè HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
źµÑÇ·Õèª×èÍ NoFine áÅéÇÃÕʵÒÃ췤Ѻ

•¡´ »ÅÕè¹ÀÒÉÒáÅéÇÁѹ »§ µÑÇ ( ‘ ) »ÃÐÁÒ³¹Õé¢Öé¹ÁÒá·¹·Õè¨Ð »ÅÕè¹ÀÒÉÒ
-Start>Settings>Control Panel>Regional and Language Options>Language>Details>Key Settings>Change Key Sequence...>µÔê¡ ©¾ÒÐÍѹáá áÅéǵÔê¡ Å×Í¡ Grave Accent §Ñº
-¶éÒ¡´µÑÇ˹͹äÁèä´é Åͧ¾ÔÁ ~ ËÃ×Í % ´Ù¤Ñº ¶éÒ¾ÔÁäÁèä´é áÊ´§ÇèÒ¤ÕºÍÃì´ ÊÕÂ

• ¤Ã×èͧ ÃÕʵÒ÷ ·Õè ÇÅÒ .00 ËÃ×Í .03
-ãªé Kaspersky áÊ¡¹ÍÍ¡ä´éµÑÇ ´ÕÂǤѺ

•Login  ¢éÒ Account äÁèä´é
-Íѹ¹Õé¶éÒäÁè¹Ö¡ãËéÍÍ¡¡çµéͧŧÇÔ¹â´ÇãËÁèáÅéÇáËÅФѺ

•Kaspersky Antivirus µÑÇ µç·
-Åͧ ¢éÒä»´Ù http://www.postmungang.com
ã¹ËÑÇ¢éÍ Xoftware ´Ù¹Ð¤Ñº

•Window Component ÁջѭËÒ
-ËÒá¼è¹ÇÔ¹â´ÇÁÒãÊè¤Ñº
-áÅéÇ ¢éÒä»·Õè ControlPanel > Add or Remove Programs
- Å×Í¡á·º Add/Remove Window Components
-µÔê¡·Õèµéͧ¡ÒõԴµÑé§ËÃ×ÍäÁèµÔê¡Íѹ·Õèµéͧ¡ÒàÍÒÍÍ¡ áÅéÇ¡´ Next ä» Ã×èÍÂæ Å§Ѻ

•10ÇÔ ÃÕʵÒÃì·
- ¢éÒ Strat>run ¾ÔÁ msconfig
- Å×Í¡á·çº Startup
-µÔê¡·Õèª×èÍá»Å¡æÍÍ¡¤Ñº (·ÕèäÁè ¡ÕèÂǡѺ¾Ç¡ä´Ã ÇÍÃìËÃ×Íâ»Ãá¡ÃÁ»ÃШӠ¤Ã×èͧÍÐ)
-¡´ OK áÅéÇ ÃÕʵÒÃì·

•ÇÔ¸Õ ¢éÒ Safe Mode
-¡´»ØèÁÃÕʵҷ
-µÍ¹¡ÐÅѧºÙ· ¤Ã×èͧ( ¤Ã×èͧ¡ÐÅѧ »Ô´ÍÐ)ãËé¡´ F8 ÃÑÇæ Å¨дéµÔ´á¹è¹Í¹
-Áѹ¨Ð¢Öé¹ÁÒãËé Å×Í¡ Safe Mode ¡ç Å×Í¡áÅéÇ¡´ Enter
**ËÁÒ ˵ؠÅ硹éÍÂ
-ºÒ§ ¤Ã×èͧ·Õè¡´ F8 áÅéÇäÁèä´é¢Öé¹µÒÁ¹Ñé¹ãËéÃͺٷ
仨¹¶Ö§ µÍ¹·ÕèÁѹâËÅ´ÇÔ¹â´Ç¢Öé¹ÁÒ  »§Ë¹éҨʹÓæ áÅéÇÁÕÊÑ­Åѡɳì ÇÔ¹â´Ç
áÅéÇ¢éÒ§ÅèÒ§ÁѹÁÕᶺ·Õè¡ÓÅѧâËÅ´ÍÐ µÍ¹¹Õé¹áËÅÐãËé¡´»ØèÁÃÕʵҷ
-¶éÒ¤ÃÑé§ááäÁèµÔ´¡çÅͧËÅÒÂæ¤ÃÑ駧èÐ

• ¡ÁÊì ¢éÒäÁèä´éËÅѧ¨Ò¡ä»«èÍÁ·ÕèÃéÒ¹
-Íѹ¹Õ頻繻ѭËÒ ÂÍÐÁÒ¡æ§ÑºËÅѧ¨Ò¡·Õè ¤Ã×èͧÁջѭËÒ äÇÃÑÊ ¢éÒ áÅéÇ ÃÒ ÍÒ仫èÍÁ·ÕèÃéÒ¹  ¤éҨзӡÒà Recovery ËÃ×Í Å§ÇÔ¹â´ÇãËéãËÁè ËÃ×Í·Ó¡Òà Repair ÇÔ¹â´Ç¢Í§ ÃÒ ·ÓãËé¤èÒµèÒ§æã¹ Registry ¶Ù¡ÅºÍÍ¡ä» ä¿Åì ´ÔÁæ¶Ù¡ÂéÒ·Õè ·ÓãËé ¢éÒ ¡ÁäÁèä´é  »ç¹ Ã×èͧ¸ÃÃÁ´Ò¤Ñº
Êèǹ·ÕèÇèÒ·ÓäÁ RA ¶Ö§ Åè¹ä´é¹Ñé¹  ¾ÃÒÐÁѹäÁè ¡ÕèÂǡѺ¤èҴѧ¡ÅèÒǹÑ鹠ͧ
-¨Ó »ç¹µéͧ ŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁè¤Ñº ªéÒ˹èÍÂáµè¡ç Åè¹

Re: ÃÇÁ»Ñ­ËÒ¤ÍÁ+ÇÔ¸Õá¡é Update »Ñ¨¨ØºÑ¹¤Ñº!!! By: loma123 Date: ѹҤ 01, 2007, 02:40:14 AM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ Smiley Smiley Smiley
Re: ÃÇÁ»Ñ­ËÒ¤ÍÁ+ÇÔ¸Õá¡é Update »Ñ¨¨ØºÑ¹¤Ñº!!! By: stream21 Date: Ҥ 09, 2008, 11:58:08 AM
¢Íºã¨¨éÒ
Re: ÃÇÁ»Ñ­ËÒ¤ÍÁ+ÇÔ¸Õá¡é Update »Ñ¨¨ØºÑ¹¤Ñº!!! By: Killer-G Date: Ҥ 09, 2008, 12:07:44 PM
Í×Á...ªèÒ§ÁÕ»ÃÐ⪹ì
¤Ô´¤é¹àͧàÅÂËÃͤÃѺ
 :Smiley
Re: ÃÇÁ»Ñ­ËÒ¤ÍÁ+ÇÔ¸Õá¡é Update »Ñ¨¨ØºÑ¹¤Ñº!!! By: Tmaster Date: Ҥ 09, 2008, 04:30:45 PM
á¨èÁ¤ÃѺ
Re: ÃÇÁ»Ñ­ËÒ¤ÍÁ+ÇÔ¸Õá¡é Update »Ñ¨¨ØºÑ¹¤Ñº!!! By: bebybong Date: Ҥ 09, 2008, 04:52:51 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ  :Smiley
Re: ÃÇÁ»Ñ­ËÒ¤ÍÁ+ÇÔ¸Õá¡é Update »Ñ¨¨ØºÑ¹¤Ñº!!! By: skalong Date: Ҥ 22, 2008, 10:24:13 AM
¢Íº¤Ø§ÁÒ¡æ§Ñº
Re: ÃÇÁ»Ñ­ËÒ¤ÍÁ+ÇÔ¸Õá¡é Update »Ñ¨¨ØºÑ¹¤Ñº!!! By: athaphol Date: Ҥ 22, 2008, 11:05:52 AM
âÍéâË ¢Íº¤Ø³ËÅÒÂ æ  :Smiley :Smiley
Re: ÃÇÁ»Ñ­ËÒ¤ÍÁ+ÇÔ¸Õá¡é Update »Ñ¨¨ØºÑ¹¤Ñº!!! By: chinaon Date: Ҥ 02, 2008, 09:01:09 AM
ÁÕ¤¹´ÕæÍÂèÒ§¹ÕéàÂÍФ§´Õà¹ÍÐ
Re: ÃÇÁ»Ñ­ËÒ¤ÍÁ+ÇÔ¸Õá¡é Update »Ñ¨¨ØºÑ¹¤Ñº!!! By: wichianpires Date: Ȩԡ¹ 13, 2008, 12:01:29 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: ÃÇÁ»Ñ­ËÒ¤ÍÁ+ÇÔ¸Õá¡é Update »Ñ¨¨ØºÑ¹¤Ñº!!! By: qiao90 Date: ¹ 15, 2010, 12:11:18 PM
As we all know, eyes are of vital importance to human beings. Eyes to us are like water to fish. We cherish them not only because they are indispensable parts of our bodies but also because they are considered as the window of the souls.
wow power leveling
Apart from our tongue,wow power leveling from my point of view, eyes are another kind of language we use to express ourselves. Through one’s eyes, we can read sorrow, happiness or encouragem ent and many other emotions. We have eye contacts. We keep our eyes open to the danger. A girl can make her eyes to her crush. When to sides make an agreement, they see eye to eye with each other. Eyes are always one of the fastest and most direct organs to get your thoughts unveiled.
replica rolex,
Until now I still remember an unforgettable experience,which happened when I took part in a singing contest at the age of nine.replica rolex It was the power of my mother’s eyes that encouraged me to go for it. I had showed great interest in singing before that. But I was too shy to sing in the public. So one day my mother took me to sign in the singing contest. With my mother’s company and encouragement, I was determined to meet that challenge. Standing on the stage, I suddenly found I become the focus of all the eyes. I got so nervous to even keep my eyes open. When it was my turn to be introduced to the audience and sing, I became even more nervous. I felt my legs were shaking and my memory seem gone, as I couldn’t remember anything.
replica rolex,
Searching for help,replica rolex I met my mother’s eyes which are sparkling with encouragement
and strong power.It seemed that they were speaking to me, “ Come on! Baby! Take it easy. I’ll always be with you!” I read the message through her eyes and at that moment I regained my confidence and began to sing my song. I did my best. Maybe my performance wasn’t good enough in the judges’ eyes, but marvelous enough in replica-rolex-watches.asp y mother’s eyes, I was sure of
wow gold,
[/url],that.wow gold When I came down from the stage, she came up to me, saying, “Great! I’m proud of you!” and gave me a big hug. At that time, I found her eyes filled with tears of joy. Sometimes, you see, just the encouraging eyes themselves can make a timid person daring.buy-replica-watches.asp
maple story mesos,
Eyes are another means of communication which is very important and necessary in our lives.maple story mesos I can still recall the scene vividly when my father saw me off at the bus station.
To me it was the most precious memory in my lifetime.  That year I went to the college for the first time and it was also my first time to leave home. When the bus was about to leave, my father helped me put down the luggage and stood in front of me, not knowing what to say. Unlike my mother, who seemed to have endless Final Fantasy reminding to
wow power leveling,
make, wow power leveling from drinking more water, eating more food to wearing more clothes and so on. My father, kept silent, on the contrary, just stared at me, as if to say, “Take care….”Then the bus began to move. I waved to my dad suggesting he should go back home. But he still stood there, motionless. When the bus pulled out, I couldn’t help turning back, and to my great surprise, my Dad was still standing there, watching me. At that moment, I was moved deeply, tears running out of my eyes. I realized it was another way of communication; I knew it is not easy for a father to show his love to his child by words; I knew it was the best conversation that I had made to my father; I also knew it was the best way for my father to show his love to me, silent but touching. Sometimes, you see, only an eye contact can understand the unspoken mind.
Eyes are like a mirror from which you can see yourself clearly, thoroughly and objectively. Through one’s eyes, we know where our weaknesses and strengths lie, thus we can learn from others and enhance ourselves. So sometimes, you see, only an eye to make a dark day bright.


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve