Siamcafe.net Linux ..Etc
Pages: 1
á¹Ð¹Ó BrazilFW Linux àËÁÒСѺ·Ó server ÃéÒ¹ internet By: JuniorX_ray Date: Ҥ 28, 2008, 12:38:41 PM
BrazilFW  »ç¹ Linux Firewall and router ·ÕèÊÒÁÒö·Ó§Ò¹º¹ ¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇ µÍÃìÁҵðҹ ÃØè¹ ¡èÒæ áµèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é µçÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒö ÊÓËÃѺ §Ò¹ ¸ØáԨ Åé¡ æ ËÃ×ÍÀÒÂ㹺éÒ¹ä´é

Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ìËÅÑ¡ æ ¢Í§ BrazilFW
- áªÃì¡Òàª×èÍÁµèÍÍÔ¹ µÍÃì
- ÁÕ ä¿ÃìÇÍÅì »éͧ¡Ñ¹¤ÍÁ¾ÔÇ µÍÃì㹡Òàª×èÍÁµèÍ


¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒôéÒ¹Ãкº ¤Ã×èͧ¢èÒ Routing/Network Services
BrazilFW ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö´Ñ§¹Õé:
-DHCP server and client
-PPPoE client.
-Modem Dial-up Support.
-DHCP server leases reservations.
-Network Address Translation/ Masquerading
-Port forwarding
-No software limit on LAN size/subnet
-Bridge mode (NAT disabled)
-SSH server
-SSH tunnelling support
-Web Server for admin purposes
-Support for 3 network interfaces (WAN/LAN/DMZ)
-Up to 3 WAN IP addresses
-Up to 3 LAN IP addresses
-Up to 3 DMZ IP addresses
-QoS
-Optional proxy support
-WAN mac clone (MAC Spoofing)
-Upnp support
-Bridge Firewall Support
-Squid Proxy - Http Cache
-GRE support

¡ÒúÃÔ¡ÒôéÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ Firewall Services
BrazilFW has the below firewall features:
-Stateful and stateless rule matching
-Layer 7 (application layer) firewall support
-Remote syslog
-Access and admin rules.
-Separate rules configuration per subnet and per interface.
-Custom iptables firewall rules
-L.C.D. support (wiring & software)

Currently Unsupported/Missing Features

These features are not currently available in BrazilFW:
-WEP/WPA support for wireless cards.
-Bridging over 802.11b connections
-VPN network support (SSH tunneling IS supported)
-IPSEC suport
-Traffic logging

¤ÇÒÁµéͧ¡ÒÃÃкº
BrazilFW ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹º¹ ¤Ã×èͧ ¡èÒÃØè¹ 486 ·ÕèÁÕ áÃÁÍÂèÒ§¹éÍ 16Mb . áÅÐäÁèµéͧ¡ÒÃÎÒ´ì´ÔÊ¡ì «Ö觤سÊÒÁÒö¨Ñ´ ¡éºäÇéä´éº¹á¼è¹´ÔÊ¡ì  ¾Õ§á¼è¹ ´ÕÂÇ ¡çÊÒÁÒöãªéä´éáÅéÇ. ¶éҤسµéͧ¡ÒõԴµÑé§ÃкºÅ§º¹ÎÒ´ì´ÔÊ¡ì ¡ç¨Ð·ÓãËé ÃçÇ áÅÐÊÒÁÒö ¾ÔèÁ µÔÁ¿Ñ§¡ìªÑ蹡Ò÷ӧҹä´é  ªè¹ ¡ÒèѴ ¡çº Http Cache (Proxy)


BrazilFW ÁÕ¡ÒþѲ¹ÒÁÒ¨Ò¡ Coyote Linux floppy firewall/routing system.


»Ñ¨¨ØºÑ¹ ÊÒÁÒö·Ó fxor ftp proxy äÇé ¡çºä¿Åìá¾· ¡ÁµèÒ§æáÅéÇ á¨èÁÁÒ¡æ ÈÖ¡ÉÒ ¾ÔèÁ µÔÁä´è·Õè

http://www.brazilfw.com.br/forum/index.php

¾Í´Õä» ¨ÍÁÒ Å ÍÒÁÒáºè§Ëѹ¡Ñ¹¤Ñº
µÍ¹¹Õé¡ÓÅѧŧ Åè¹ÈÖ¡ÉÒÍÂÙè ^^ ¢ÍºÍ¡ä´é¤Ó ´ÕÂÇÇèÒá¨èÁ¤Ñº
§èÒµèÍ¡ÒÃãªé§Ò¹´éÇÂ
Re: á¹Ð¹Ó BrazilFW Linux àËÁÒСѺ·Ó server ÃéÒ¹ internet By: Killer-G Date: Ҥ 28, 2008, 01:59:36 PM
§§àÅ ÇÔ¸Õãªéà»ç¹ÀÒÉÒ¨Õ¹
Re: á¹Ð¹Ó BrazilFW Linux àËÁÒСѺ·Ó server ÃéÒ¹ internet By: nutz Date: Ҥ 28, 2008, 02:38:32 PM
http://www.brazilfw.com.br/forum/viewforum.php?f=45 ÅèÒÊØ´!!!!!   ;D :-X

´Ù ÀÒÉÒÍ×è¹ä´éàËÁ×͹¡Ñ¹... áµèÀÒɨչ ¤è͹¢éÒ§ÅÐàÍÕ´ÅÐ àËÍæ..¹èÒàÍÒŧ Iboard «Ð

à¢éÒã¨ÊÃÃËÒ ¢Íº¤Ø³¼ÙéÊÃÃËÒ¤ÃѺ  :Smiley :Smiley :Smiley
Re: á¹Ð¹Ó BrazilFW Linux àËÁÒСѺ·Ó server ÃéÒ¹ internet By: JuniorX_ray Date: Ҥ 29, 2008, 11:57:52 AM
 :laugh: :laugh: :laugh:
¢Íº¤Ø³¤Ñº à´ÕÂǨРÊÃÃËÒ ÍÐäÃÁÒãËéÍÕ¡¹Ð¤Ñº ªèǧ¹Õé ºéÒàÅè¹ FreeBSD ÃÙéÊÖ¡ÇèÒÁѹ ÂÒ¡¡ÇèÒ Linux ÍÕ¡ - -* â§èÍÂÙè¹Ò¹àÅÂ
áµè¡ç·Óã¨ÊÙéæ ä´é¤ÇÒÁÃÙéÍÐäà ¡ç¨ÐÁÒŧ·ÕèºÍÃ촹ФѺ  Kiss
Re: á¹Ð¹Ó BrazilFW Linux àËÁÒСѺ·Ó server ÃéÒ¹ internet By: Killer-G Date: Ҥ 29, 2008, 12:17:27 PM
¤×ͼÁÅͧâËÅ´àÇÍÃìªÑè¹ÇÔ¹â´ÇìÊÁÒŧáÅéǹФÃѺ §§ µéͧãÊèàÅ¢ªÔ¾º¹¡ÒÃì´ äÍé¹Ñè¹äÁèà·èÒäÃ
áµèà¤Ãèͧ¼ÁäÁèÁÕ FDD ¹ÕèÊÔ....àÈÃéÒ :'(

Re: á¹Ð¹Ó BrazilFW Linux àËÁÒСѺ·Ó server ÃéÒ¹ internet By: nutz Date: Ҥ 29, 2008, 01:39:35 PM
¨ÃÔ§áÅéÇ FreeBSB Áѹ¨ÐäÁèŧ Package ãËéÍèÐÊÔ µéͧÁÒµÒÁŧàͧ
áµèÁѹ´Õä»ÍÂèÒ§ à¾ÃÒÐÁѹ¹èÒ¨Ðà¶ÕÂà ¡ÇèÒ Å§ä»áÅéÇÁҶʹ à¼×è͵ÑÇä˹äÁèãªéŧ仡çà»Å×ͧàÁçÁ ÍÔÍÔÍÔÍÔÍÔ  8)

 :c_laugh: :c_laugh:¶éÒäÁèÁÕ FDD äÁèÁջѭËÒ¹Ô¤ÃѺ¡ç BOOt  ¨Ò¡USB FLASH àÍÒ(ÂÒ¡¡ÇèÒà´ÔÁËÃ×Íà»ÅèÒà¹Õé ¡êÒ¡¡¡¡¡¡¡¡)
Re: á¹Ð¹Ó BrazilFW Linux àËÁÒСѺ·Ó server ÃéÒ¹ internet By: kkrieng Date: Ҥ 29, 2008, 04:16:48 PM
bfw  ¶éÒÁÕ frox ´éÇ¡çá¨èÁàŤÃѺ
Re: á¹Ð¹Ó BrazilFW Linux àËÁÒСѺ·Ó server ÃéÒ¹ internet By: mamazaki Date: Ҥ 29, 2008, 05:25:12 PM
ҧҡ: JuniorX_ray Ҥ 29, 2008, 11:57:52 AM
:laugh: :laugh: :laugh:
¢Íº¤Ø³¤Ñº à´ÕÂǨРÊÃÃËÒ ÍÐäÃÁÒãËéÍÕ¡¹Ð¤Ñº ªèǧ¹Õé ºéÒàÅè¹ FreeBSD ÃÙéÊÖ¡ÇèÒÁѹ ÂÒ¡¡ÇèÒ Linux ÍÕ¡ - -* â§èÍÂÙè¹Ò¹àÅÂ
áµè¡ç·Óã¨ÊÙéæ ä´é¤ÇÒÁÃÙéÍÐäà ¡ç¨ÐÁÒŧ·ÕèºÍÃ촹ФѺ  Kiss

FreeBSD äÁèÂÒ¡ËÃÍ¡µÔ´»Ñ­ËÒÍÐäöÒÁàÁÂìä´é¹Ð ÍÔÍÔ
Re: á¹Ð¹Ó BrazilFW Linux àËÁÒСѺ·Ó server ÃéÒ¹ internet By: kkrieng Date: Ҥ 29, 2008, 06:49:02 PM
¼ÁÅͧàÅè¹endian áµè·Ó frox à¡çºá¾·äÁèä´é«Ñ¡·Õáµèá¡à¹çµ ¡Ñº à¡ÁÊìä´é¤ÃѺ
Re: á¹Ð¹Ó BrazilFW Linux àËÁÒСѺ·Ó server ÃéÒ¹ internet By: Yoseph Date: Ҥ 29, 2008, 07:55:31 PM
endian  ·ÓÂѧä§ãËéá¡à¹çµ¡Ñºà¡ÁÊìä´é¤ÃѺ ¼Áà«çµãËéÍÍ¡ÁÑŵÔÅÔ駤ì1 äÁèä´é«Ð·Õ¤ÃѺ  ªèǺ͡˹èͤÃѺ¤Ø³ kkrieng
Re: á¹Ð¹Ó BrazilFW Linux àËÁÒСѺ·Ó server ÃéÒ¹ internet By: Tmaster Date: Ҥ 29, 2008, 09:40:49 PM
Thanks
Re: á¹Ð¹Ó BrazilFW Linux àËÁÒСѺ·Ó server ÃéÒ¹ internet By: ITService Date: ¹ 07, 2009, 09:36:09 PM
¼Á¡çʹã¨endianÅͧ·ÓµÒÁã¹googleáµèäÁèÊÓàÃç¨áµèÃÙéÊÖ¡ªÍºÅ§àÃçÇã¤ÃÁÕÇÔªÒªèÇÂà»Ô´ºÍ´ÃìÊ͹˹èͤÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve