Siamcafe.net ËÑÇ¢éÍ¢èÒÇÊӤѭ (»Õ2001-2010 )
Pages: 1
"à¾ÍÃìà¿¡µì àÇÔÅ´ì" ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ "ÍÂÒ¡ºÍ¡ÃÑ¡" ÃѺÇÒàŹ䷹ì By: trazano Date: Ҿѹ 01, 2008, 05:35:39 PM
                             
ÃèÇÁ´×èÁ´èÓ¤ÇÒÁËÇҹ仡Ѻà·È¡ÒÅÇÒàŹ䷹ìã¹âÅ¡¢Í§ "à¾ÍÃìà¿¡µì àÇÔÅ´ì" ¾ÃéÍÁ¡ÑºàËÅèÒ¨ÕàÍçÁ¢éÒ§ºéÒ¹ ãËé·Ø¡¾×é¹·Õè¡ÅÒÂà»ç¹ÊÕªÁ¾Ù´éÇ¡Ԩ¡ÃÃÁ "à¾ÍÃìà¿¡µì ÇÒàŹ䷹ì à´Âì ÍÂÒ¡ºÍ¡ÃÑ¡ ¡ÙèÃéͧ ãËé¡éͧâÅ¡"  µÃÕÂÁµÑÇãËé¾ÃéÍÁáÅéÇÁÒÃèÇÁʹء¡Ñ¹ä´éã¹Çѹ·Õè 8 ¡.¾.  ÇÅÒ 12.00 ¹.
       
       " ¾ÍÃì ¿¡µì  ÇÔÅ´ì" ¾Ñ²¹Ò¢Öé¹â´ÂºÃÔÉÑ· Beijing Perfect World ¨Ò¡»ÃР·È¨Õ¹  »ç¹ ¡Áá¹Ç MMORPG ·ÕèÁÕ¡ÃÒ¿Ô¤ÊǧÒÁáÅпՠ¨ÍÃì ´è¹ÍÂÙè·Õè¡ÒÃÊÃéÒ§ãºË¹éҢͧµÑÇÅФ÷ÕèÊÒÁÒö·Óä´éÍÂèÒ§ÊÁ¨ÃÔ§ Êèǹ´éÒ¹Ãкº ¡Á¡ÒàÅ蹡ç¹èÒʹã¨äÁèá¾é ¡ÁÍ×è¹  ¾ÃÒÐã¹ ¾ÍÃì ¿¡µì  ÇÔÅ´ì ¼Ùé Å蹨Ðä´éʹء仡Ѻ ¤ÇÊ·ì¡ÇèÒ 5,000  ¤ÇÊ·ì ÃкºÊѵÇì ÅÕé§ Ãкº¤ÙèÃÑ¡ ¡ÒÃÊÃéÒ§ÍÒÇظ ¡ÒûÃÐÁÙÅäÍ ·Á áÅÐʧ¤ÃÒÁáÂ觪ԧÍҳҨѡÃ
       
       µÔ´µÒÁÃÒÂÅРÍÕ´ ¾ÔèÁ µÔÁä´é·Õè www.pfw.in.th


Manager Online
Re: "à¾ÍÃìà¿¡µì àÇÔÅ´ì" ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ "ÍÂÒ¡ºÍ¡ÃÑ¡" ÃѺÇÒàŹ䷹ì By: winwalk Date: áҤ 17, 2013, 08:51:49 AM
ÂÍ´àÂÕèÂÁ¨ÃÔ§æ
Re: "à¾ÍÃìà¿¡µì àÇÔÅ´ì" ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ "ÍÂÒ¡ºÍ¡ÃÑ¡" ÃѺÇÒàŹ䷹ì By: winwalk Date: ѹ¹ 09, 2013, 05:29:16 PM
»Õ˹éÒäÁè¾ÅÒ´á¹èæ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve