Siamcafe.net CentOs Linux
Pages: 1
·ÓäÁÍÂÙèæ¡çÊè§ mail äÁèä´é¤ÃѺ By: GOWA Date: Ҿѹ 19, 2008, 11:29:20 AM
¤×ÍÇèÒ Á×èÍ¡è͹ ¨éÒ mail server ¼Á¡çÊè§ mail ä´é»¡µÔ
áµè ´ÕëÂǹÕé »ç¹ÍÐäÃäÁèÃÙé ¾ÍÊ觠¢éÒ hotmail ÁѹµÍº¡ÅѺÁÒÇèÒ

<<< 550 DY-001 Mail rejected by Windows Live Hotmail for policy reasons. We
generally do not accept email from dynamic IP's as they are not typically used to
deliver unauthenticated SMTP e-mail to an Internet mail server.
http://www.spamhaus.org maintains lists of dynamic and residential IP addresses. If
you are not an email/network admin please contact your E-mail/Internet Service
Provider for help. Email/network admins, please visit http://postmaster.live.com for
email delivery information and support
554 5.0.0 Service unavailable

áµè¾ÍÊ觠¢éÒ gmail Áѹ¡çµÍº¡ÅѺÁÒÇèÒ

... while talking to gmail-smtp-in.l.google.com.:
>>> DATA
<<< 550-5.7.1 [58.147.20.53] The IP you're using to send email is not authorized
<<< 550-5.7.1 to send email directly to our servers. Please use
<<< 550 5.7.1 the SMTP relay at your service provider instead. 32si18883651wfa.13
554 5.0.0 Service unavailable

µ¡Å§ server ¼ÁÁѹà»ç¹ÍÐäáѹá¹è¤ÃѺà¹Õè §§¨ÃÔ§æ
Re: ·ÓäÁÍÂÙèæ¡çÊè§ mail äÁèä´é¤ÃѺ By: GOWA Date: Ҿѹ 19, 2008, 11:30:55 AM
ÍéÍ ÍÕ¡ÍÂèÒ§¹Ö§ àÇÅÒÃѺ mail ¢Òà¢éÒÁѹ¡çÃѺä´é»¡µÔ¹Ð¤ÃѺ
Re: ·ÓäÁÍÂÙèæ¡çÊè§ mail äÁèä´é¤ÃѺ By: madiowsri Date: ѹ¹ 17, 2008, 07:34:07 PM
äÁèÃÙéÇèÒ»èÒ¹¹Õéä´é¤ÓµÍºä»ËÃ×ÍÂѧ¹Ð¤ÃѺ  :urr:

ÊÒà˵ØÁÒ¨Ò¡Ãкº Mail ¹Ñé¹æ äÁèÃѺ Mail ¨Ò¡ Ãкº·Õèà»ç¹ Dynamic IP ¹Ð¤ÃѺ  :aha:
ÊѧࡵØä´é¨Ò¡
Hotmail
<<< 550 DY-001 Mail rejected by Windows Live Hotmail for policy reasons. We
generally do not accept email from dynamic IP's
as they are not typically used to
deliver unauthenticated SMTP e-mail to an Internet mail server.

Gmail
<<< 550-5.7.1 [58.147.20.53] The IP you're using to send email is not authorized


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve