Siamcafe.net Tips & Technic Computer network
Pages: 1
ŧTsunami Mpeg DVD Author Pro 2.1.5.77 ã¹ vista áÅéÇ crack äÁèä´é ¢Í¤Óá¹Ð¹Ó¤ÃѺ By: supphasit Date: չҤ 14, 2008, 10:59:39 PM
ã¹ vista ÁѹäÁèÁÕ folder "application data" ÁÕáµè·Õè¤ÅéÒ¡ѹ¤×Í "appdata" «Ö觼Á¡çä´éÅͧ copy µÑÇ crack ŧ㹠folder ¹ÕéáÅéÇ áµè¾Í·Ó¨¹¤Ãº ÁÒ run ´Ù¡ç»ÃÒ¡®ÇèÒÁѹàÃÕ¡ËÒ serial µÅÍ´ à¢éÒä»ãªé§Ò¹äÁèä´éàŤÃѺ

´éÒ¹ÅèÒ§¤×ÍÇÔ¸Õ crack ·Õè¼Áà¤Â·Óä´éã¹ winxp ¤ÃѺ

1)   Open your "C" Drive, click on TOOLS, Folder Options, View and select "Show Hidden Files and Folders. Click OK.
2)   Open C:\Documents and Settings, you will see three folders, All Users, Default User and the one that you named on installing your OS.
Choose and open  the one that you named, not all or default.
3)   Copy the contents of the Licence Folder install folder into the APPLICATION DATA FOLDER or DATOS DE PROGRAMA FOLDER (if your OS is spanish language, the same way with other languages)
4)   Install the DVD Author Pro Application to its default location.
5)   Copy over the executable from folder "crack", open the folder containing the installed program and overwrite the original exe.
6)   Click on the registry entry module and enter it in to your registry
9)    The program should now work!, but, do not try to update it in the future, the exe will be different.
10)   DO NOT LET THE PROGRAM GO OUT TO THE NET, IT MAY CANCEL THE KEY.

¢Í¤Óá¹Ð¹Ó¨Ò¡¼ÙéÃÙé´éǤÃѺ ¢Íº¤Ø³Åèǧ˹éÒ¤ÃѺ¼Á  ûemoticon250:
Re: ŧTsunami Mpeg DVD Author Pro 2.1.5.77 ã¹ vista áÅéÇ crack äÁèä´é ¢Í¤Óá¹Ð¹Ó¤ÃѺ By: supphasit Date: չҤ 15, 2008, 10:57:16 PM
äÁèÁÕã¤ÃÃÙéàÅÂËÃ×ͤÃѺ???  ;)

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve