Siamcafe.net Tips & Technic Computer network
Pages: 1
ÍÂÒ¡ãËé ¡ÒÃì´áÅè¹ 1 ãºÁÕ 2 ip ªÕéᨧ·Õ¤ÃѺ By: Hanger Date: չҤ 28, 2008, 12:22:04 AM
·èҨзӹԵéͧà«ç·Âѧä§ÁÑ觤Ѿ   ÅÐÁÕâ»Ãá¡ÁªèÇÂËÃ×Íà»ÅèÒ
½Ò¡´éÇ¹Р¤ÃêÒÒÒÒÒÒÒÒº :D
Re: ÍÂÒ¡ãËé ¡ÒÃì´áÅè¹ 1 ãºÁÕ 2 ip ªÕéᨧ·Õ¤ÃѺ By: softxg Date: չҤ 30, 2008, 10:08:17 AM
ä´é¤ÃѺ ä» properties ·ÕèµÑÇ LAN ËÃ×͵ÑÇ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃ
¤ÅÔ¡àÅ×Í¡ Internet Protocal (TCP/IP ) áÅéǤÅÔ¡ properties ¨Ò¡¹Ñé¹ä»·Õè Advance
㹪èͧ IP Address ¹Ñé¹áËÅФÃѺ ¨Ð Add à¾ÔèÁà¢éÒä»ä´éàÅÂ

ÇèÒáµè IP ·Õè¨ÐãÊè Class à´ëǡѹ»èÒÇÍÐ ¶éÒ¤¹ÅÐ Class ÃÐÇѧ Network àÍë͹Ð

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve