Siamcafe.net ËÑÇ¢éÍ¢èÒÇÊӤѭ (»Õ2001-2010 )
Pages: 1
Uoproxy Proxy Ẻ¹Õé¡çÁÕ´éÇÂàËÃÍà¹Õè ÎèÒææææææ By: siamcafexp Date: ¹ 08, 2008, 09:06:23 AM
uoproxy is a proxy server for Ultima Online, a MMORPG.


Features

transparent auto-reconnect after a server or network failure (e.g. DSL disconnect, server maintenance); the UO client won't notice, macros keep running without user interaction
backgrounding the connection, i.e. quit your client and the proxy will stay online, for macroing off kill counters
multi-headed (playing a character with multiple clients)
character change without logout
traversing firewalls
transparent proxying
faking your client IP
faking client version
circumventing a shard's login server
easy exploit development (if you know C)

á»ÅàÍÒàͧ¹Ð·èÒ¹ á¤èª×èÍâ»Ãá¡ÃÁúÃͧµéͧÁÕÍÖé§á¹èæ ¼ÁÍèÒ¹áÅéÇÂѧ§§æÎÒæ MMORPG Proxy  àÍÒÊÔ :laugh: àÍÒ¡Ðà¢ÒàÅ ...¤ÃѺ ÎèÒæ  ÍéÍà¡×ͺÅ×ÁºÍ¡à»ç¹ Proxy ¢Í§à¡ÁÊì Ultima Online ¹Ð¤ÃѺ àËç¹ÇèÒÁѹ¹èÒÎÒ´ÕàÅÂàÍÒÁÒãËéà¾×è͹æ·ÕèàÅè¹ Ultima Online.  ÅͧâËÅ´ä»ãªé¡Ñ¹´ÙáÅéǡѹà¼×èͨЪèÇÂãËéÅ×è¹¢Öé¹ä´é  Kiss.

ÍÕ¡ 1
ã¹ ¤Í Å¤ªÑè¹ÊÐÊÁ¢Í§¼Á·Õè¡ÓÅѧÃÇÁÃÇÁÍÂÙèã¡Åé¨ÐËÁ´âÅ¡áÅéǤÃѺ  ;D ÁÕÍÕ¡ËÅÒÂæ Proxy ·Õè¡ÓÅѧ·´ÅͧÍÂÙè

ã¤ÃÍÂÒ¡·´Åͧ¡ç ªÔ­ Å ÍéÍÊÓËÃѺ Linux  ·èÒ¹Ñé¹Ð¤ÃѺ

http://max.kellermann.name/projects/uoproxy/

Í´ã¨ÃÍ¡è͹¹Ð¤ÃѺ ¤ÍÃìÊà»Ô´Ê͹ ã¡Åéà¢éÒÁÒáÅéÇàÃçÇæ¹Õé à´ÕëÂǨÐà¤ÃÕÂÁãËéŧ E-Mail ·Ôé§äÇé¡è͹ à¾×èͨͧ áÅéǨÐÁҺ͡ÀÒÂËÅѧ¹Ð¤ÃѺ µÍ¹¹Õé¢Íä»ÅͧÎҡѺ Proxy µÑǹÕé´Ù¡è͹ áÎèæ á¶ÁÁÕ Transparent Proxy ãËéÍÕ¡µÐËÒ¡ÃéÒ¨ÃÔ§æ ;D µÍ¹¹Õé¼Á ¡Ñº Mr.X ( www.truefaster.com ) ¨Ñ´ÃèÇÁ¡Ñ¹¤ÃѺ ¡ÓÅѧÍÂÙèÃÐËÇèÒ§¨Ñ´·Ó Present áÅСçÃػẺ¡ÒÃÊ͹ ¨Ð¹ÓÁҠʹÍËÅѧ¨Ò¡·Õè·Ó ÊÃç¨áÅéǹФÃѺ ¤Ô´ÇèÒÁÕËÅÒÂæ Tip ·Õè¨ÐãËé´éǹ͡¨Ò¡¡ÒÃ·Ó SERVER ÍÂèÒ§ ´ÕÂÇ.. Smiley
Re: Uoproxy Proxy Ẻ¹Õé¡çÁÕ´éÇÂàËÃÍà¹Õè ÎèÒææææææ By: JuniorX_ray Date: ¹ 08, 2008, 11:26:59 AM
Azn" ÍÔÍÔ ÊÙéæ¤Ñº
¢Íŧ e-mail äÇ餹ááàÅ  Smiley
Re: Uoproxy Proxy Ẻ¹Õé¡çÁÕ´éÇÂàËÃÍà¹Õè ÎèÒææææææ By: tattoo Date: ¹ 08, 2008, 07:38:35 PM
 8)  á¨é§ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅФèÒãªé¨èÒÂãËé´éǹФÃѺ à¼×èÍä´éàµÃÕÂÁµÑÇäÇéÅèǧ˹éÒ¤ÃѺ

      Project :____________
      Date     :____________
      Time    :____________
      Place   :____________                   :laugh: ÍÔÍÔ¡ÃÐà´ÐÀÒÉÒÍѧ¡Ô´¡Ðà¢Ò
      ¤èÒãªé¨èÒÂ:____________ºÒ·
       
      á¨é§Åèǧ˹éÒ˹è͹ФÃѺ¨Ðä´éÇҧἹ¡Ò÷ӧҹ¤ÃѺ

      e-mail : [email protected]  ¼Á¤ÃѺ

      àËç¹ã¹àÇ» truefaster á¨é§äÇéÇèÒµé¹à´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤Á ËÃ×ͤÃѺ ͺÃÁÍѹà´ÕÂǡѹËÃ×Í»èÒǤÃѺ ¤Ø³ºÍÁ
      ¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: Uoproxy Proxy Ẻ¹Õé¡çÁÕ´éÇÂàËÃÍà¹Õè ÎèÒææææææ By: siamcafexp Date: ¹ 09, 2008, 02:21:17 PM
ҧҡ: tattoo ¹ 08, 2008, 07:38:35 PM
8)  á¨é§ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅФèÒãªé¨èÒÂãËé´éǹФÃѺ à¼×èÍä´éàµÃÕÂÁµÑÇäÇéÅèǧ˹éÒ¤ÃѺ

      Project :____________
      Date     :____________
      Time    :____________
      Place   :____________                   :laugh: ÍÔÍÔ¡ÃÐà´ÐÀÒÉÒÍѧ¡Ô´¡Ðà¢Ò
      ¤èÒãªé¨èÒÂ:____________ºÒ·
       
      á¨é§Åèǧ˹éÒ˹è͹ФÃѺ¨Ðä´éÇҧἹ¡Ò÷ӧҹ¤ÃѺ

      e-mail : [email protected]  ¼Á¤ÃѺ

      àËç¹ã¹àÇ» truefaster á¨é§äÇéÇèÒµé¹à´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤Á ËÃ×ͤÃѺ ͺÃÁÍѹà´ÕÂǡѹËÃ×Í»èÒǤÃѺ ¤Ø³ºÍÁ
      ¢Íº¤Ø³¤ÃѺ

Íѹ¹Ñ鹤¹ËÅЧҹ¤ÃѺ§Ò¹ËÅѧ..ã¡ÅéáÅéǤÃѺ ¢ÍÍ¹Ø­ÒµÔ àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ..ãËéÊÁºÙóì¡è͹¹Ð¤ÃѺ ÂѧäÁèµéͧ·Ôé§ E-Mail äÇé¡çä´é¤ÃѺ..áÅéǨлÃСÒÈãËé·ÃÒº·Ò§Ë¹éÒàÇ»ä«¤ì ·Ñé§ 2 ·ÕèàŹФÃѺ ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ·ÕèãËé¤ÇÒÁʹ㨠:Smiley

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve