Siamcafe.net Tips & Technic Computer network
Pages: 1
squid NT µÑé§àÇÅÒãËÁèÂѧ䧤ÃѺ By: shonin Date: ԧҤ 21, 2008, 12:48:01 PM
http://

äÁèÃÙéÇèÒµéͧ仵Ñé§ãËÁèµÃ§ä˹ ¢Í ¢Íº¤Ø³Åèǧ˹éÒ¤ÃѺ  :pray:
Re: squid NT µÑé§àÇÅÒãËÁèÂѧ䧤ÃѺ By: Canpuy Date: ԧҤ 21, 2008, 01:58:35 PM
Íѹ¹Õé¡çáËÅèÁ
Re: squid NT µÑé§àÇÅÒãËÁèÂѧ䧤ÃѺ By: shonin Date: ԧҤ 21, 2008, 02:46:07 PM
´Ñ¹¤ÃѺ
Re: squid NT µÑé§àÇÅÒãËÁèÂѧ䧤ÃѺ By: shonin Date: ԧҤ 21, 2008, 07:49:40 PM
 :gbye: :sob: äÁèÁÕ¤¹µÍºàÂÂ
Re: squid NT µÑé§àÇÅÒãËÁèÂѧ䧤ÃѺ By: Chipset Date: ԧҤ 22, 2008, 10:15:29 AM
Customizable Error Messages

Squid-2 lets you customize your error messages. The source distribution includes error messages in different languages. You can select the language with the configure option:

: Select All | Copy To Clipboard
--enable-err-language=lang

Furthermore, you can rewrite the error message template files if you like. This list describes the tags which Squid will insert into the messages:

%a:: User identity

%B:: URL with FTP %2f hack

%c:: Squid error code

%d:: seconds elapsed since request received (not yet implemented)

%e:: errno

%E:: strerror()

%f:: FTP request line

%F:: FTP reply line

%g:: FTP server message

%h:: cache hostname

%H:: server host name

%i:: client IP address

%I:: server IP address

%L:: contents of err_html_text config option

%M:: Request Method

%m:: Error message returned by external auth helper

%o:: Message returned by external acl helper

%p:: URL port \#

%P:: Protocol

%R:: Full HTTP Request

%S:: squid default signature. Automatically added unless %s is used.

%s:: caching proxy software with version

%t:: local time

%T:: UTC

%U:: URL without password

%u:: URL with password (Squid-2.5 and later only)

%w:: cachemgr email address

%z:: dns server error message

The Squid default signature is added automatically unless %s is used in the error page. To change the signature you must manually append the signature to each error page.

The default signature reads like:

: Select All | Copy To Clipboard
<BR clear="all">
<HR noshade size="1px">
<ADDRESS>
Generated %T by %h (%s)
</ADDRESS>
</BODY></HTML>

ҧ֧
Generated %T by %h (%s)

à»ÅÕè¹ %T à»ç¹ %t ã¹ Error Messages ¤ÃѺ

Re: squid NT µÑé§àÇÅÒãËÁèÂѧ䧤ÃѺ By: shonin Date: ԧҤ 25, 2008, 10:02:28 PM
ªÍº¤Ø³¤ÃѺ·ÕèµÍº¼Áãªé Squid 2.5 Stable 12 SiamcafeEdtion ·Õèãªéº¹ÇÔ¹â´ÇÍèФÃѺ ¼ÁäÁèÃÙé·ÕèàÍÒ¤ÓÊÑ觴éÒ¹º¹ä»ãÊè ¹èФÃѺ äÁèÃÙé¨Ô§æ¤ÃѺ ªèǺ͡·Õè·Õèµéͧà¢éÒä»ãÊè¤ÓÊÑ觴éÒ¹º¹ä´éÁÑê¤ÃѺ ¢Íº¤Ø³ÍÕ¡¤ÃѺ¼Á  :pray: ÍÂÒ¡á¡éàÇÅÒãËéµÃ§¡ÑºÇÔ¹â´ÇÍèФÃѺ äÁèÃÙéàÃ×èͧ´éÒ¹¹Õé ¢Íú¡Ç¹´éǹèФÃѺ ¼ÙéÃÙé·Ñé§ËÅÒ ¢Íº¤Ø³Åèǧ˹éÒ¤ÃѺ¼Á  :gbye:
Re: squid NT µÑé§àÇÅÒãËÁèÂѧ䧤ÃѺ By: apsch2 Date: ԧҤ 27, 2008, 03:15:40 PM
 :mad:

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve