Siamcafe.net ªØÁ¹ØÁ¤¹à»Ô´ÃéÒ¹ NET&GAME
Pages: 1
Êͺ¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ deep freeze By: TONG 7 Date: ѹ¹ 20, 2008, 01:17:13 PM
·Õèäͤ͹ÃÙ»ËÁբͧ¼Á ¡´ shift ¤éÒ§áÅéÇ double click ·Õèäͤ͹áÅéÇ äÁèÊÒÁöãªé§Ò¹ä´é Áѹ¨Ð¢Öé¹Ë¹éÒµèÒ§¤éÒ§
äÁèÊÒÁöãÊèÍÐäÃä´éàÅ ú¡Ç¹Êͺ¶ÒÁà¾×èÍ¹æ ¶Ö§ÇÔ¸Õá¡é䢴éǤÃѺ
Re: Êͺ¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ deep freeze By: tono3 Date: ѹ¹ 21, 2008, 11:53:51 AM
à»ç¹àËÁ×͹¡Ò¹àŤÃѺ  :wah: ÇèҨпÍáÁ·àÅ :wah:
Re: Êͺ¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ deep freeze By: maliwank Date: ѹ¹ 21, 2008, 12:14:50 PM
à»ç¹àËÁ×͹¡Ñ¹àÅÂ
 :what:
Re: Êͺ¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ deep freeze By: jirasakcafe Date: ѹ¹ 24, 2008, 04:09:28 PM
¢Í§¼Á¡çà»ç¹àËÁ×͹¡Ñ¹ ËÃ×ÍÇèÒÁѹ¨ÐäÁèãªèµÑÇàµçÁ§Ð¤ÃѺ
Re: Êͺ¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ deep freeze By: arthure21 Date: ѹ¹ 26, 2008, 07:22:49 PM
Áѹµéͧ¡´ Ctrl+Shift+Alt+F6 äÁèãªèàËÃ͵éͧ¡´¾ÃéÍÁ¡Ñ¹4»ØèÁ¶Ö§¨ÐÅêÍ¡à¤Ã×èͧä´é
äÁèÃÙé·Õèà¨éҢͧ¡ÃзÙé·ÓÁѹ¨Ð·ÓãËéà¡Ô´ÍÐäà â»Ãá¡ÃÁ´Õ¿¿ÃÕÊÁѹãªé§Ò¹â´Â¡´»ØèÁ 4»ØèÁ¹Õé¾ÃéÍÁ¡Ñ¹
áµèÃÙéÍÂèҧ˹Öè§ÇèÒŧdeepfreeze áÅéÇ´Õá¿Ã¡ÎÒÃì´´ÔÊäÁèä´é
Re: Êͺ¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ deep freeze By: xanax10mg Date: ѹ¹ 26, 2008, 10:25:00 PM
¼Áãªé 6.3 ¡´ Shift+´ÑºàºÔéŤÅÔê¡  Áѹ¡çãªéä´é¹Ô˹èÒ
Re: Êͺ¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ deep freeze By: Exparenza Date: ѹ¹ 27, 2008, 12:36:16 PM
ãªéä´é·Ñé§ÊͧẺ¹Ð¤ÃѺ ·Ñé§ Ctrl + Shift + Alt + F6    ËÃ×Í  Shift + Double Click  ·Ñ駷Ñé§ÊͺẺ¹Ð¤ÃѺáµè µÍ¹·Õè Configuration Deepfreeze ÍФÃѺ¤ÇÃàªç·µÑ駤èÒãËéÁѹ«è͹¨Ò¡ Startup ¨Ð´Õ¡ÇèҨФÃѺ¼Á  áÅéÇãªé á¤è Ctrl + Shift + Alt + F6 

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve