Siamcafe.net CentOs Linux
Pages: 1
BIND + BIND-CHROOT CentOS 5.2 By: cartoonlove Date: Ҥ 19, 2008, 04:54:07 AM
ã¤Ã¡çä´éªèǺ͡·ÕÇèÒ Áѹ Config Âѧä§ãËé à¤Ã×Íè§ã¹Ç§ÊÒÁÒö ªÕéÁÒËÒàÃÒä´éâ´ÂäÁèµéͧ¡Ó˹´ IP ãËéãÊè ª×èÍâ´àÁ¹ ·ÕèµÑé§ÁÒá·¹

(·Óá¤èã¹Ç§áŹ¹Ð¤ÃѺ äÁèãªéÍÍ¡ INTERNET ¨ÃÔ§)

¼ÁÍèÒ¹áÅзÓÁÒÊͧÇѹáÅéÇ äÁè¼èÒ¹ÊÑ¡·Õ config äÁèà»ç¹ ªèÇÂ˹èͤÃѺ
Re: BIND + BIND-CHROOT CentOS 5.2 By: cartoonlove Date: Ҥ 19, 2008, 07:01:48 PM
äÁèÁÕ¤¹µÍºàÅÂ..

¢Í Í¹Ø­ÒµÔ ¢Ø´ ¹Ð¤ÃѺ ¤×Í ÍÂÒ¡ÃÙé¨ÃÔ§æ àÁ×ÍèäèÒÁÕ¼Ùé㨺ح ¼èÒ¹ÁÒãËé¤ÇÒÁÃÙé˹èÒ....   :wah:  :wah:  :wah:
Re: BIND + BIND-CHROOT CentOS 5.2 By: cartoonlove Date: Ҥ 20, 2008, 05:36:43 PM
¢Ø´µèÍ  ¾ÕèºÍÁ ªèǵͺ˹è͹ФÃêÒ¿ ¶éÒàË繡ÃзÙé¹Õé

¼ÁÍÂÒ¡·Óä´éÁÒ¡ææææ

áµè §§ ã¹à¹çµ ÁÕÊ͹ËÅÒÂÊӹѡ áµè¡çäÁèä´éÊÑ¡ Êӹѡ §§ ä»ËÁ´áÅéǤÃѺ
Re: BIND + BIND-CHROOT CentOS 5.2 By: cartoonlove Date: Ҥ 22, 2008, 12:32:32 PM
ã¹·ÕèÊØ´¡ç ÍѵµÒËÔ Íѵ⹹Òⶠ ·Óä´éáÅéǤÃêÒ¿¿¿¿   :kiki:

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve