Siamcafe.net Tips & Technic Computer network
Pages: 1
µéͧ¡Òä¹â¾ÊàÇ纺ÍÃì´ ÃÒÂä´éÇѹÅÐ 500 ºÒ· ´èǹ!! (¨Ó¹Ç¹¨Ó¡Ñ´) By: avc3k3se Date: Ҿѹ 26, 2009, 07:55:51 PM
µéͧ¡Òä¹â¾ÊàÇ纺ÍÃì´ ÃÒÂä´éÇѹÅÐ 500 ºÒ·  ´èǹ!! (¨Ó¹Ç¹¨Ó¡Ñ´)

ÅѡɳЧҹ
- â¾Ê¢éÍÁÙÅ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìº¹àÇ纺ÍÃì´µèÒ§æ ·Õè·Ò§àÃÒä´é¨Ñ´àµÃÕÂÁäÇéãËé
- ÊÒÁÒöÃѺ§Ò¹ä»·Ó·ÕèºéÒ¹ä´é
- ÃÒÂä´éÇѹÅлÃÐÁÒ³ 500 ºÒ· ºÒ§ÇѹÍÒ¨ä´éÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé
¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙéÊÁѤÃ
- ÍÒÂØ 15 »Õ¢Öé¹ä»
- ÊÒÁÒöãªé§Ò¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµä´é
- ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºã¹¡Ò÷ӧҹ·Õèä´éÃѺÁÒãËéÊÓàÃç¨ÅØÅèǧ
ÊÔ觷ÕèµéͧàµÃÕÂÁä» ¤×Í
1.ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃШӵÑÇ»ÃЪҪ¹                            ¨Ó¹Ç¹                    1              ©ºÑº
2.ÊÓà¹ÒºÑ­ªÕ¸¹Ò¤ÒÃ˹éÒáá                               ¨Ó¹Ç¹                    1              ©ºÑº
   ( ¡àÇ鹸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¡Ñº ¸¡Ê. )

ʹ㨵ԴµèÍ (¤Ø³àº­­ÒÀÒ)  089-9661779 , 084-6550679 , 089-6882262
 ( ¡ÃسҨ´ËÁÒÂàÅ¢¹Õéà¾×èÍà¢éÒÁÒÃѺàÍ¡ÊÒôéÇ 39193)
ÊÁѤÃä´é·Õè µÖ¡àÁ×ͧä·ÂÀѷà á¡ÊØ·¸ÔÊÒà


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve