Siamcafe.net Tips & Technic Computer network
Pages: 1
¨Ò«×éͤÍÁÁÒ·Ó server áµè§º¹éͪèǨѴãËé˹èͤÃѺ By: poohbands Date: Ҿѹ 27, 2009, 10:19:49 PM
ªèǨѴãËé˹èͤÃѺ ¢ÍáÃÁ 4 GB CPU 2 GHZ ¢Öé¹ áÅÐ¢Í power supply ´Õæ˹èͤÃѺ ¨ÐàÍÒÁÒ·Ó server clarkconnect à»Ô´ 24*7 §º 10000 ¹Ö§¤ÃѺ ¢Í·Ñé§ Amd áÅÐ intel
Re: ¨Ò«×éͤÍÁÁÒ·Ó server áµè§º¹éͪèǨѴãËé˹èͤÃѺ By: kulnite4 Date: Ҿѹ 28, 2009, 09:52:30 AM
Intel  ¹Ð¤ÃѺ

CPU   Pentium E7400                       3420
M/B   GigaByte EP31-DS3L                 2490
RAM  Corsair DDR2 4 GB/800MHz (Twin)   3490
çHDD  Samsung 250GB                       2130
VGA   «×éÍẺ¶Ù¡ææãÊèàÍÒáÅéǡѹ ¤ÃѺ               800 - 1200
Case  áÅéÇáµè¨ÐàÅ×Í¡¹Ð¤ÃѺ                       1000 - 1300
Power RaidMax Hybrid 2 RX-530SS 530W  1500 ( ËÃ×ͨÐàÅ×͡Ẻ¶Ù¡æ 550 - 690 ¡çä´é¤ÃѺ)

ÃÒ¤Ò¹Õé ãËéàÅ×Í¡ ´Ù¹Ð¤ÃѺ áµè àªÔ¿¼Á ãªéẺ¹Õé áµèà»ÅÕè¹ ram à»ç¹ G.skill 4G/1060MHz áÅÐ ÎÒÃì´´ÔÊ à»ç¹  WD Caviar Green WD100EACS 1TB SATA-II 16MB NCQ (Environmentally) áÅÐ ÏÅÏ  ·Ñé§ËÁ´ ¢Í§¼Á¨Ô§ææ 18600 ¤ÃѺ

Re: ¨Ò«×éͤÍÁÁÒ·Ó server áµè§º¹éͪèǨѴãËé˹èͤÃѺ By: manuel Date: Ҿѹ 28, 2009, 10:14:57 AM
ºÍÃì´à¹é¹ asus¡çä´éäÁè¤èÍÂÁջѭËÒà·èÒäÃäÁèµéͧ¶ÒÁÃÒ¤ÒàÍÒ pci·Õèµéͧ¡ÒÃãªéà¢éÒÇèÒ
cpu ¡çµÒÁáµè¡ÓÅѧ·ÃѾÂìäÁèµéͧàÇÍÃìÁÒ¡
ram àÍÒµÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃ3+ ¡Ô¡¶éÒ¢Õéà¡Õ¨ÍÑ»à¤Íà¹Å
hddàÅ×Í¡àÍÒ sata/ide ´Ù¤ÇÒÁàÃçÇà¢éÒÇèÒáµèäÁèÃØé¨Ð«Ñ¿¿Í· 16mbÃÖ»èÒǹÐÍѹ¹ÕéµéͧÅͧ´Ùa
agp ºÍÃì´·Õè¨ÐàÍÒÁÒ·Óà«Ô¿¡çÅͧËÒẺÍ͹ºÍÃì´´Ù¤ÃѺËÃ×Íà¾ÔèÁ§ºÍա˹èÍÂãÊèagp à¾ÔèÁä´éäÁèµéͧᾧÁÒ¡à¾ÃÒÐãÊèᾧáÃÁàÂÍÐ
á·º¨ÐäÁèÁÕ»ÃÐ⪹ìàÅÂà¾ÃÒÐàÇÅÒ·Ó§Ò¹¨ÃÔ§æäÁèàÊÕº¨ÍÍÂØèÅÐ
à¤ÊàÍÒÊÇ¡çáÅéÇáµè 3-400¡éÍ¾Í Êèǹ psu¡çàÅ×Í¡¹Ô´ ÍÒ¨¨Ð tsunami/enermax 1000+ ¡çÁÕ¹èлÃÐËÂÑ´ºÒ§ÍÂèÒ§àÍÒ仪´àªÂ
ºÒ§ÍÂèÒ§¹èФÃѺ ËÃ×ͨРPower RaidMax ¡çä´éäÁèãªè»Ñ­ËÒµÑÇà¤Ê¶Ù¡æ´Õ¡çÁչФÃѺà´Ô¹ËÒµÒÁ 1000·Ô»àÂÍÐáÂдÙá¢ç§áç¹Ô´á¨èÁàÅÂ
ËÃ×ÍËÒà¤Êà¡èÒæ·Õèá¢é§áçæÁÒ·ÓÊÕäËÁèµÒÁã¨àŤÃѺÍѹ¹Õéá¨èÁàÅÂäÁèÁÕã¤ÃàËÁ×͹
Re: ¨Ò«×éͤÍÁÁÒ·Ó server áµè§º¹éͪèǨѴãËé˹èͤÃѺ By: doraemed3 Date: չҤ 07, 2009, 06:20:23 PM
´Õ¨Ñ§¨Ðä´éàÅ×Í¡«×éͶ١

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve