Siamcafe.net Tips & Technic Computer network
Pages: 1
Synergism Bit Colo Server : à»Ô´ÃѺÊÁÒªÔ¡à¾ÔèÁ¤èÐ By: lekjung Date: չҤ 06, 2009, 11:01:37 AM
 023

Synergism Bit Colo Server : ÃÒ¤Ò¶Ù¡  ¹çµáÃ§æ  ªÔ­¤èÐ
Synergism Bit Colo Server :  »Ô´ÃѺÊÁÒªÔ¡ ¾ÔèÁ¤èÐ

http://bit.i-synergism.com

 §×è͹䢡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃ

1.äÁè͹حҵÔãËé¼ÙéãªéºÃÔ¡Òà ŧâ»Ãá¡ÃÁÍ×è¹ã´¹Í¡ Ë¹×ͨҡ·Ò§·Õè¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒèѴ µÃÕÂÁãÇéãËéËÃ×ÍËÒ¡¨Ó »ç¹¨ÃÔ§â»Ã´á¨é§·Ò§ ÃÒ¡è͹
2.ËéÒÁ·Ó¡Òà»ÅÕè¹á»Å§á¡é䢤èÒ setting µèÒ§æ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ bit torrent  ¾ÃÒÐÁѹ¨Ð¡ÃзºµèͼÙéãªéºÃÔ¡Ò÷èÒ¹Í×è¹ áÅÐÃкº Server â´ÂÃÇÁ ËÒ¡µÃǨ¾º¨ÐÃЧѺ¡ÒÃãªé§Ò¹·Ñ¹·Õ áÅШÐäÁè ¤×¹ §Ô¹¤èÒºÃÔ¡ÒÃäÁèÇèҡóÕã´æ·Ñé§ÊÔé¹
3.¡ÒèӡѴ¤ÇÒÁ ÃçÇ ´ÒǹìâËÅ´ áÅÐ ¨Ó¹Ç¹ ·ÍÃìáù·ì  ¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹»Ñ­ËÒ ÎÒÃì´´ÔÊâÍ ÇÍÃìâËÅ´ «Öè§ äÁ蠻繼ŴյèͼÙéãªé§Ò¹â´ÂÃÇÁ
4.ãªé§Ò¹¼èÒ¹ Remote Desktop áÅÐ Web UI
5.¡Òà remote desktop ¶éÒÁÕ¼Ùéãªé remote ¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ÁÒ¡¡ÇèÒ 10 user ÍÒ¨·ÓãËé ¡Ô´ÍÒ¡ÒêéÒŧä´é ´Ñ§¹Ñé¹á¹Ð¹ÓãËéãªé webui ´Õ¡ÇèÒ¤èÐ
6.âËÅ´¡ÅѺä´é·Ò§ ftp ¤ÇÒÁ ÃçÇ µçÁʻմ Internet ¢Í§·èÒ¹¤èÐ
7.¹Ó HDD ÁÒ¨ÑêÁä¿Åìä´é·Õè ¡Ê·. ºÒ§ÃÑ¡ ªÑé¹ 4  Ëéͧ 406 ä´é·Ø¡ Package(á¨é§Åèǧ˹éÒ´éÇ 1 Çѹ)

Promotion
1. ¾×é¹·Õ 40 GB          D/L Speed(MB/s)   2 MB/s       Active D/L       2          Limit Torrent       20        ¤èÒºÃÔ¡ÒÃ/ ´×͹   199 ºÒ·
2. ¾×é¹·Õ 80 GB          D/L Speed(MB/s)   3 MB/s       Active D/L       3          Limit Torrent       20        ¤èÒºÃÔ¡ÒÃ/ ´×͹   299 ºÒ·
3.¾×é¹·Õ 120 GB          D/L Speed(MB/s)   4 MB/s       Active D/L       4          Limit Torrent       30        ¤èÒºÃÔ¡ÒÃ/ ´×͹   399 ºÒ·
4.¾×é¹·Õ 160 GB          D/L Speed(MB/s)   5 MB/s       Active D/L       5          Limit Torrent       30        ¤èÒºÃÔ¡ÒÃ/ ´×͹   499 ºÒ·
5.¾×é¹·Õ 200 GB          D/L Speed(MB/s)   6 MB/s       Active D/L       5          Limit Torrent       30        ¤èÒºÃÔ¡ÒÃ/ ´×͹   599 ºÒ·
6.¾×é¹·Õ 250 GB         D/L Speed(MB/s)   7MB/s       Active D/L       6         Limit Torrent       Unlimit        ¤èÒºÃÔ¡ÒÃ/ ´×͹  699 ºÒ·

********µÍ¹¹Õé ËÅ×Íâ»ÃâÁªÑè¹ 80GB ãËé Å×Í¡¤èÐ*****************
ʹ㨵ԴµèÍ·Õè
msn : [email protected]

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve