Siamcafe.net CentOs Linux
Pages: 1
Êͺ¶ÒÁà¾×è͹æ˹èͤÃѺà¡ÕèÂǡѺ Error ·ÕèâªÇìã¹ Ms.Outlook ·Õèà¡Ô´¨Ò¡ Post Fix By: 42320135 Date: Ҥ 21, 2009, 02:59:05 PM
ªèÇ´ÙãËé´éǤÃѺ

This is the Postfix program at host mydomain.com

I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to <postmaster>

If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.

         The Postfix program

<[email protected]>: host xxx.xxx.xxxx.xxx[xxx.xxx.xxx.xxx] said: 550-Verification
    failed for <[email protected]> 550-It appears that the DNS operator for
    eh.co.th 550-has installed an invalid MX record with an IP address
    550-instead of a domain name on the right hand side. 550 Sender verify
    failed (in reply to RCPT TO command)

äÁè·ÃÒºÇèÒà¡Ô´¨Ò¡ÍÐääÃѺ
·Ñ駷Õè¡è͹˹éÒ¹Õé¡çÊÒÁÒöÊè§ËÒ E-Mail ¹Õéä´é»¡µÔ¹Ð¤ÃѺ

áÅéÇ·Ò§ ISP ·Õè¼ÁãªéÍÂèÒà¤éÒ·Ó¡Òà Upgrade Server ãËÁè¤ÃѺ áµèà¤éÒ¡çºÍ¡¹Ð¤ÃѺÇèÒ¤èÒ Mx Record à¤éÒàËÁ×͹à´ÔÁ

ú¡Ç¹´éǹФÃѺ
¢Íº¾ÃФسÁÒ¡¤ÃѺ


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve