Siamcafe.net Adsl & BroadBand
Pages: 1
1 ¤¹µèÍ 1 ÅÙ¡ »ÃѺ¤ÇÒÁàÃçÇä´éàͧäÁè¨Ó¡Ñ´ 600 – 700 ÃѺ 8 ·Õè¤ÃѺ By: sornza Date: Զع¹ 25, 2009, 09:56:48 PM
àŤÃѺ 1 ¤¹µèÍ 1 ÅÙ¡ »ÃѺ¤ÇÒÁàÃçÇä´éàͧäÁè¨Ó¡Ñ´  600 – 700 ÃѺ 8 ·Õè¤ÃѺ

                                                                                                                     

Package

1. ¢¹Ò´ Harddisk  320 GB  ÃÒ¤Ò 700 ºÒ·

2. ¢¹Ò´ Harddisk 250 GB  ÃÒ¤Ò 600 ºÒ·

......... ¤ÇÒÁàÃçÇÊÒ  1 Gbps  áªÃì¡Ñ¹á¤è 8 ¤¹à·èÒ¹Ñé¹ ¨Ö§äÁèµéͧ¡Ñ§ÇÅÇèÒ¤ÇÒÁàÃçǨÐàµçÁ .........


ÊÔ·¸Ôì·Õè¨Ðä´éÃѺ

1. Bandwidth ·ÕèÊÒÁÒö»ÃѺä´éàµçÁ·Õè àµçÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§ Harddisk

2. ˹Ö觤¹ µèÍ Harddisk 1 ÅÙ¡

3. ͹حҵÔãËé»ÃѺ Active Torrent  áÅÐ Download Torrent  ä´éµÒÁ㨪ͺ

4 .µéͧ¡ÒÃãªéâ»Ãá¡ÃÁÍÐäÃà¾ÔèÁàµÔÁ ¹Í¡¨Ò¡·ÕèàÃÒŧäÇéãËéáÅéǺ͡ä´é¤ÃѺ  (µéͧà¡ÕèÂǡѺâËÅ´ºÔ·¤ÃѺ)

5 .ãªé§Ò¹¼èÒ¹ Remote Desktop áÅÐ Web ui (Áպ͡¨Ó¹Ç¹ÇѹáÅТ¹Ò´ÎÒÃì´´ÔÊ)

6. âËÅ´¢éÍÁÙÅ¡ÅѺä´é·Ò§ FTP áÅÐ HTTP àµçÁ¤ÇÒÁàÃçÇ INTERNET ·ÕèºéÒ¹·èÒ¹

7. ¹Ó Harddisk ÁÒ¨ÑéÁà¾×èÍ´Ö§ä¿Åìä´éµÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§


ʶҹ·ÕèµÑé§à¤Ã×èͧ

µÖ¡ ¡Ê·.  ºÃÔÉÑ· WorldWeb  ªÑé¹·Õè 4


¨ÐÁÑÇÃͨӡѴÊÔ·¸ÔìµÑÇàͧÍÂÙè·ÓäÁ  ÃÕºÊÁѤÃàŤÃѺ à¾×èÍ¡ÒÃàÅ蹺Ե·ÕèÍÔÊÃÐ ã¹ÃٻẺµÑǤسʹ㨵ԴµèÍ

â·Ã.081-3983490 Èà  www.fakfile.com

E-mail  [email protected]     [email protected]

Re: 1 ¤¹µèÍ 1 ÅÙ¡ »ÃѺ¤ÇÒÁàÃçÇä´éàͧäÁè¨Ó¡Ñ´ 600 – 700 ÃѺ 8 ·Õè¤ÃѺ By: sornza Date: áҤ 25, 2009, 03:34:33 PM
ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ¤ÃѺ

http://www.thaibit.org/home/read.php?tid=4673

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve