Siamcafe.net Ipcop
Pages: 1
IP Cop ¨Óà»ç¹ÁÑéµéͧãªé Lan Card 100/1000 à·èÒ¹Ñé¹ ËÃ×ÍÇèÒá¤è 10/100 ¡ç¾ÍáÅÐÏÅÏ By: manakung Date: Զع¹ 26, 2009, 10:49:15 AM
IP Cop ¨Óà»ç¹ÁÑéµéͧãªé Lan Card 100/1000 à·èÒ¹Ñé¹ ËÃ×ÍÇèÒá¤è 10/100 ¡ç¾Í

¾Í´Õ¡ÓÅѧ·Ó server ÍÂÙè¹Ð¤ÃѺÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡ã¹¹ÕéáËÅФÃѺ
 áÅéÇʧÊÑÂÍÂÙèÍÂèÒ§¹Ö§ ¶éÒàÃÒãÊè Lan Card ÂѧäÁè¤Ãº ¡Òà set IP µÍ¹Å§â»Ãá¡ÃÁÁѹäÁè¼èÒ¹ãËéãªèÁÑé¤ÃѺ àÁ×èͤ׹ŧáÅéÇäÁè¼èÒ¹«Ñ¡·ÕµÃ§ " DNS and Gateway setting"

- áÅéÇʧÊѵç domain name ¹ÕèàÃÒµÑ駢Öé¹ÁÒàͧä´éãªèÁÑé¤ÃѺ
- IP address ¹ÕèàÃÒãªé IP à´ÔÁ¢Í§àÃÒàÅÂãªèÁÑé¤ÃѺ ËÃ×ÍÇèÒµéͧ¡Ó˹´¢Öé¹ÁÒãËÁè àªè¹
  à´ÔÁ 192.168.2.1 - 11  à»ç¹  IP ã¹ÃéÒ¹·Ñé§ 11 à¤Ã×èͧ ÃÇÁà¤Ã×èͧáÁè àÃҨеéͧãªéËÁÒÂàÅ à´ÔÁàÅÂÁÑé áµè à¾ÔèÁµÑÇ·éÒ à»ç¹ËÁÒÂàÅ¢Í×è¹
  ËÃ×ÍãËé¡Ó˹´àÍÒã¡Áèàŵ͹ŧâ»Ãá¡ÃÁ àªè¹à»ç¹ 192.168.0.100 à»ç¹µé¹

- DNS Gateway Setting ¼ÁÂѧ§§æÍÂÙèÇèҨеéͧãÊèËÁÒÂàÅ¢ÂÑ§ä§  ã¹¤ÙèÁ×͵Ñ駤èÒÁÒãËé
  Primary DNS: 203.44.33.1
  Secondary DNS: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Default Gateway _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ªèÇÂ˹è͹ФÃѺ ËÃ×Íã¤Ã¡Ó˹´ÁÒãËé¼ÁàÅÂä´é¡ç´Õ ¼ÁÁÕ ¤ÍÁ 11 à¤Ã×èͧ ãªé¤Ô´µÑ§¤ì 1 à¤Ã×èͧ ãËéàªèÒàÅè¹ 10 à¤Ã×ͧ ·Ó IP Cop µèÒ§ËÒ¡ÍÕ¡ 1 à¤Ã×èͧ¤ÃѺ

»Å. áÅéÇàÇÅÒŧâ»Ãá¡ÃÁº¹ DOS ¹ÕèµéͧàÊÕÂÊÒ Lan äÇéàÅÂãªèÃÖà»ÅèÒ¤ÃѺ£
»Å2. áÅéÇ IP µèÒ§æ¹ÕèàÃÒÁÒ Set ·ÕËÅѧµÍ¹Å§ IP COP (Linux) àÊÃç¨áÅéÇäÁèä´éàËÃͤÃѺ

ªèÇÂ˹è͹ФÃѺ ¤×¹¹Õé¨Ð¡ÅѺ价ÓãËéä´éàÅÂ

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ (¼Ô´¾ÅÒ´»ÃСÒÃã´¡ç¢ÍÍÀÑ´éǹФÃѺ ¾Öè§â¾Êà»ç¹¤ÃÑé§áá)

 016
Re: IP Cop ¨Óà»ç¹ÁÑéµéͧãªé Lan Card 100/1000 à·èÒ¹Ñé¹ ËÃ×ÍÇèÒá¤è 10/100 ¡ç¾ÍáÅÐÏÅÏ By: realmetro Date: չҤ 05, 2011, 08:04:09 PM
 035  ¼Áàͧ¡çäÁèÃÙé¨ÐµÍºÍÂè񤊤 ¤§ªèÇÂä´éà·èÒ·Õ¹ÕéáËÅФÃѺ http://www.siamcafe.net/ipcop2/1IPCOP.html <<---- à¤Ã´Ôµ·èÒ¹ admin à¢ÒÅФÃѺ â´ÂÊèǹµÑǼÁ ãªé âËÅ´ºÒÅÒ¹ ¤ÃѺ -*- §èÒ´ÕäÁè»Ç´ËÑÇ 022

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve