Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
[PC] FiFa 10-Razor1911 By: peaw Date: Ҥ 04, 2009, 11:41:28 AM
[PC] FiFa 10-Razor1911

Razor 1911 proudly presents:

FIFA Soccer 10

(C) Electronic ArtsDate: 25-09-2009 Game Type: Sports

Size: 1 File Protection: SecuromGame NotesPlay professional soccer your way in EA SPORTS FIFA Soccer 10. From the

pressure. Refinements to the shooting system and tweaks to the ball physics

create a wider, more realistic variety of shots that enhance the exhilaration

of scoring. With over 50 improvements, FIFA 10's new Manager Mode is as close

as you can get to running a team without actually being named to the job

moment you step onto the pitch, FIFA 10 challenges you to think and react

like a real player. EA SPORTS FIFA 10 gives players new levels of control

to experience the beautiful game like never before. This is a soccer game

in which players can select a soccer team from across national and

international leagues and clubs, compete in a variety of gameplay modes

(e.g., single matches and tournament-style), and improve skills through

practice shootouts. Wider dribble touches and new collision sharing allow

for a less predictable yet extended fight for possession, resulting in

more realistic battles between the dribbler and his defender. Improved

Urgency AI logic, with over 50 new movement cycles, delivers more

responsive positioning so your players stay focused on the ball and move

at a speed appropriate to the action. Players better analyze space

resulting in pinpoint passes that give their receivers more options and

time to outrun defensiveInstall Notes1. Extract RARs

2. Mount or burn image

3. Install

4. Copy the files from the Razor1911 dir to your installation dir overwriting

the existing one

5. Run the game using FIFA10.exe

6. Have fun!FIFA 10 System Requirements (Minimum): These are minimum system requirements for the game;

CPU: 2.4 GHz single-core

RAM: 512 MiByte (XP) or 1 GiByte (Vista)

Graphics card: Geforce 6600 or better, Ati Radeon 9800 Pro or better, Support for Shader Model 2.0 or better, DirectX 9.0c

VRAM: 128 MiByte

Sound: DirectX 9.0c compatible sound device

Input: Keyboard or Dual Analog Gamepad

HDD: 4.4 GB or more, free disc space

Internet: Broadband Internet connection required for Installation and online gamingFIFA 10 System Requirements Recommended: The recommended system requirements for FIFA 10 are;CPU: 3.2 GHz single-core or 2.4 GHz dual-core

RAM: 1 GiByte (XP) or 2 GiByte (Vista)

Graphics card: Geforce 7800 or better, Ati Radeon X1800 or better, Support for Shader Model 2.0 or better, DirectX 9.0c

VRAM: 256 MiByte

Sound: DirectX 9.0c compatible sound device

Input: Keyboard or Dual Analog Gamepad

HDD: 4.4 GB or more, free disc space

Internet: Broadband Internet connection required for Installation and online gaming

-------------------------------------------------------------------------------------------------
*ËÁÒÂà赯 : ÍèÒ¹¢é͵¡Å§¡è͹âËÅ´..
1. äÁèÃѺ»ÃСѹä¿Åì ä¿ÅìàÊÕÂÍÒ¨¨ÐäÁèä´éÁÒá¡éä¢ãËé
     à¾ÃÒÐä¿Åì·Õè upload ¹Ñé¹ÍÂÙ躹à¤Ã×èͧ Colo
     ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃËÁعàÇÕ¹áÅÐà»ÅÕè¹ä¿ÅìºèÍÂà¾ÃÒзÃѾÂÒ¡ÃÁÕÍÂèÒ§¨Ó¡Ñ´...
2. ä¿Åì·Ø¡ä¿ÅìäÁèä´éÃѺ¡ÒõÃǨÊͺáµèÍÂèÒ§ã´..
     ã¹·Õè¹Õé¼Áà»ç¹á¤èµÑÇ¡Åҧ㹡Òýҡä¿Åì¢Öé¹àÇçº
     áÅйÓÁÒâ¾ÊäÁèÁÕÊèǹÃÙéàËç¹áÅÐÃѺ¼Ô´ªÍºã´æ·Ñé§ÊÔé¹
3. áµèÅÐ part ÊÒÁÒöâËÅ´·´á·¹¡Ñ¹ä´éäÁèÇèҨФ¹ÅÐàÇ纽ҡä¿Åì¡çµÒÁ...
4. ÊÒÁÒö¹Ó link ä»à¼Âá¾Ãèä´éáµè¢Í§ãËé ·èÒ¹ãËéà¤Ã´Ôµ¡Ñ¹´éǹêÒ...¢Íº¤Ø³
5. ËÒ¡ªÍºã¹¼Å§Ò¹ãËé + à¾ÔèÁà»ç¹¡ÓÅѧã¨ËÃ×ÍäÁè¡ç¢Íº¤Ø³à¾Õ§àÅ硹éÍ¡ç¾Íã¨áÅéÇ...
6. ËÒ¡ä¿Åì·ÕèÁÕãËéâËÅ´äÁè¶Ù¡ã¨ä¿ÅìàÊÕÂËÃ×ÍÁѹà»Ô´äÁèä´é..
    ÍÂÒ¡¨Ð¢Íá¹Ð¹ÓãËé仫×éÍà¾×èͨÐä´éä¿Åì·ÕèÁդسÀÒ¾á¹è¹Í¹...
7. ¼ÁäÁèãªè·ÕèÃкÒÂÍÒÃÁ³ì¢Í§ã¤ÃäÁèãªè¾Íä¿ÅìäÁè´Õ pm ÁÒ´èÒ
    mail ÁÒÇèÒ...ËÒ¡¤Ô´ÇèҢͧ¼ÁËèÇÂàªÔ­à¨éÒÍ×è¹...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Upload Site :  SandSpace
Download link :
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10
Part 11 - Part 12 - Part 13 - Part 14 - Part 15 - Part 16 - Part 17 - Part 18 - Part 19 - Part 20
Part 21 - Part 22 - Part 23 - Part 24 - Part 25 - Part 26 - Part 27 - Part 28 - Part 29 - Part 30
Part 31 - Part 32 - Part 33 - Part 34 - Part 35 - Part 36 - Part 37 - Part 38 - Part 39 - Part 40
Part 41 - Part 42 - Part 43 - Part 44 - Part 45 - Part 46 - Part 47 - Part 48 - Part 49 - Part 50
Part 51 - Part 52 - Part 53 - Part 54 - Part 55 - Part 56 - Part 57 - Part 58 - Part 59 - Part 60
------------------------------------------------------------------------------------------------
Upload Site :  Megaupload
Download link :
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10
Part 11 - Part 12 - Part 13 - Part 14 - Part 15 - Part 16 - Part 17 - Part 18 - Part 19 - Part 20
Part 21 - Part 22 - Part 23 - Part 24 - Part 25 - Part 26 - Part 27 - Part 28 - Part 29 - Part 30
Part 31 - Part 32 - Part 33 - Part 34 - Part 35 - Part 36 - Part 37 - Part 38 - Part 39 - Part 40
Part 41 - Part 42 - Part 43 - Part 44 - Part 45 - Part 46 - Part 47 - Part 48 - Part 49 - Part 50
Part 51 - Part 52 - Part 53 - Part 54 - Part 55 - Part 56 - Part 57 - Part 58 - Part 59 - Part 60
------------------------------------------------------------------------------------------------
Upload Site :  Mediafire
Download link :
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10
Part 11 - Part 12 - Part 13 - Part 14 - Part 15 - Part 16 - Part 17 - Part 18 - Part 19 - Part 20
Part 21 - Part 22 - Part 23 - Part 24 - Part 25 - Part 26 - Part 27 - Part 28 - Part 29 - Part 30
Part 31 - Part 32 - Part 33 - Part 34 - Part 35 - Part 36 - Part 37 - Part 38 - Part 39 - Part 40
Part 41 - Part 42 - Part 43 - Part 44 - Part 45 - Part 46 - Part 47 - Part 48 - Part 49 - Part 50
Part 51 - Part 52 - Part 53 - Part 54 - Part 55 - Part 56 - Part 57 - Part 58 - Part 59 - Part 60
=====================================================
ITMoaMun.Com : ´Ñ¹¤èÍÂæ ´Ñ¹äÁèÁѹ ¶éÒÍÂÒ¡ãËéÁѹµéͧ ´Ñ¹áÃ§æ  !!
=====================================================

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve