Siamcafe.net ªØÁ¹ØÁ¤¹à»Ô´ÃéÒ¹ NET&GAME
Pages: 1
㪠handycafe ààÅéÇ Áͧà¤Ã×ͧÅØ¡àËê¹ àà¤è 3 à¤Ã×ͧ ªèÇÂ·Õ By: camp056 Date: Ҥ 16, 2009, 11:45:56 AM
㪠handycafe ààÅéÇ Áͧà¤Ã×ͧÅØ¡àËê¹ àà¤è 3 à¤Ã×ͧ ªèÇ·ՠ    020   042   056
Re: 㪠handycafe ààÅéÇ Áͧà¤Ã×ͧÅØ¡àËê¹ àà¤è 3 à¤Ã×ͧ ªèÇÂ·Õ By: maymaew Date: Ҥ 23, 2009, 12:50:19 PM
¤Ø³ä´éÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡¡Ñº Handy ËÃ×ÍÂѧ¤Ð
¶éÒÂѧ¡éÍÃÕºÊÁѤà ÊÁѤÃáÅéÇŧâ»Ãá¡ÃÁàÊÃç¨ãËéŧ·ÐàºÕ¹¨Ò¡Ë¹éÒâ»Ãá¡ÃÁ

áµè¶éÒ·Ó·Ø¡ÍÂèÒ§µÒÁ·ÕèºÍ¡áÅéÇÂѧàËç¹à¤Ã×èͧÅÙ¡á¤è 3 à¤Ã×èͧ  ãËéÅͧ´ÙÇèÒ IP áµèÅÐà¤Ã×èͧª¹¡Ñ¹ËÃ×Í»èÒÇ
¶éÒ IP µÃ§¡Ñ¹ãËéä» Fix IP áµèÅÐà¤Ã×èͧäÁèãËéàËÁ×͹¡Ñ¹µÃ§¡Ñ¹  »ÃÐÁÒ³¹ÕéáÃèФèÐ
Re: 㪠handycafe ààÅéÇ Áͧà¤Ã×ͧÅØ¡àËê¹ àà¤è 3 à¤Ã×ͧ ªèÇÂ·Õ By: thitirote Date: ѹҤ 20, 2009, 11:31:50 AM
á¤Ã¡ ÊÔ¤ÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve