Siamcafe.net ªØÁ¹ØÁ¤¹à»Ô´ÃéÒ¹ NET&GAME
Pages: 1
¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: beskakum Date: Ҥ 22, 2009, 03:32:39 PM
¼Á¡ÓÅѧà»Ô´ÃéÒ¹à¹çµ

µÍ¹¹ÕéàµÃÕÂÁ·Ø¡ÍÂèÒ§äÇé¾ÃéÍÁáÅéÇ äÁèÇèÒ¨Ðà¤Ã×èͧ ËÃ×ÍÃкºµèÒ§æ

áµèÁջѭËÒÍÂèÒ§¹Ö§¨Ð¶ÒÁ¤ÃѺ àÃ×èͧ¢Í§¡Òà Ghost

¼ÁÃÙéÊÖ¡ÇèÒ¡Òà Ghost ·Õè¼ÁãªéÍÂÙè ÁѹÂѧäÁèÊдǡ¤ÃѺ

ÇÔ¸Õ·Õè¼Á·Ó¤×Í áºè§¾Ò·ÔªÑè¹ÍÍ¡à»ç¹ 2 Êèǹ ¤×Í ä´Ãì C áÅÐ D áÅСçŧâ»Ãá¡ÃÁ¾ÃéÍÁ¡Ñºà¡ÁÊì

ÊèǹµÑÇà¡ÁÊì¹Ñé¹¼ÁŧäÇé·Õèä´Ãì D

áÅÐËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹¼Á¡ç Ghost ä´Ãì C à¡çºäÇéã¹á¼è¹ DVD  áÅСçàÍÒä» Ghost ãËé¡Ñº¤ÍÁµÑÇÍ×è¹
(ã¹¢Ñ鹵͹ Ghost ¹Õé ¼Áµéͧ¤Í¶ʹ DVD-ROM ä»àÊÕºà¤Ã×èͧâ¹è¹·Õ à¤Ã×èͧ¹Õé·Õ ÃÙéÊÖ¡ÇèÒÁѹÅÓºÒ¡)

áÅСçàÍÒ HDD ·Õèä´éŧà¡ÁÊìäÇéàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ仵è͡Ѻ¤ÍÁà¤Ã×èͧÍ×è¹à¾×èÍ¡çÍ»ä´Ãì D Å§ä» (¡ç¤×Íà¡ÁÊìáÅÐâ»Ãá¡ÃÁµèÒ§æ)


ÁÕÇÔ¸Õ·Õè§èÒ¡ÇèÒ¹Õé·ÕèÁ×ÍÍÒªÕ¾à¤éҷӡѹÁÑê¤ÃѺ
Re: ¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: KHAI Date: Ҥ 22, 2009, 04:51:11 PM
¤ÃѺ
Re: ¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: nisai2519 Date: Ҥ 22, 2009, 07:46:48 PM
·ÓäÁ äÁèâ¡Ê Ẻ´ÔÊ·Ù´ÔÊ ä»àÅÂÅФÃѺ  §èÒ¡ÇèÒàÂÍÐàÅ  â´Â¡Òà ¡ÒöʹÎÒÊ´ÔÊ ¨Ò¡à¤Ã×èͧ Í×è¹æ ÍÍ¡ÁÒãËéËÁ´  áÅéÇ¡çÁÒàÅ×Í¡à¤Ã×èͧä˹¡éä´é à»ç¹à¤Ã×èͧ·ÕèãªéÊÓËÃѺâ¡Ê  áÅéÇ¡ç¹Ñè§â¡Ê ŧÎÒÊ´ÔÊ·Ø¡µÑÇ (·Ó·ÕÅеÑÇ)  ¨¹àÊÃ稠 áÅéÇ¡éàÍÒ ÎÒÊ´ÔÊ ·Õèâ¡ÊàÃÕºÃéÍÂáÅéÇä»àÊÕºãÊèà¢éҡѺà¤Ã×èͧ  ·ÕèàÃҶʹÎÒÊ´ÔÊ  ÍÍ¡ÁÒ  Ẻ¹Õé¹èҨЧèÒ¡ÇèҹФÃѺ
Re: ¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: punnet Date: Ҥ 22, 2009, 08:38:06 PM
¼Á¡çÇèÒ§Ñé¹áËÅÐ Áѵéͧŧà¡ÁÊì·Õè D" ¡è͹áÅéǤèÍÂÁÒ Ghost. Windown ·Õè C" ÍÕ¡·Õ
Áѹ¨ÐËÅÒ¢Ñ鹵͹à¡Ô¹ä» ·ÓãËéªéҹФÃѺ ¼Á¡ç·ÓẺ¤Ø³ ¹ÔÊѹÑè¹áËÅÐàÃçÇ´Õ¤ÃѺ
Re: การ Ghost แบบมืออาชีพ..... By: KHAI Date: Ҥ 22, 2009, 08:39:06 PM
อย่างที่พี่เค้าแนะนำก็สะดวกครับ แต่ให้ไว้ด้วยก็ ไร้แผ่น Ghost  ให้หลายแผ่นหน่อยนะครับจะได้ไว้ขึ้น  เช่นเรามีเครื่อง 10 - 20 เราต้องทำแม่แบบซัก5เครื่อง แผ่น Ghost 5 แผ่นนะครับ
 แล้วเอา HDDมา Ghost กลับเครื่องแม่เลยนะครับ จะทำมากกว่านี้ก็ได้ครับ ตาใ สะดวกครับ ไวดีด้วยครับ  ( ต้องลงเครื่องแม่ให้เรียบร้อบเลยนะครับ เครื่องแรกนะที่จะ Ghost) laugh laugh

 ลืมบอกไปอีกอย่างครับมี HDDตัวแม่เก็บไว้1ลูกก็ดีนะ  เวลาเครื่องไหนเสียเราจะได้ Ghost เลยครับ ไม่ต้องมาทำใหม่อีก

..................................ปล. มีอะไลก็ถามมาได้นะครับ เรื่องนี้ถนัดมากครับ
 
 
Re: ¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: beskakum Date: Ҥ 23, 2009, 01:23:01 AM
¤ÃѺ ¾Íà¢éÒã¨áÅéǤÃѺ

·ÓäÁ¼Á¶Ö§¤Ô´äÁèä´é¹Ð Disk to Disk -*-

àÊé¹¼ÁºÑ§ÀÙà¢Ò¨ÃÔ§æ***ÁÕÍÕ¡àÃ×èͧ¹Ö§¤ÃѺ ¼Á¨ÐGhost Windows XP SP3 ·Õèŧä´é·Ñé§áºº IDE áÅÐ SATA
µéͧãªéâ»Ãá¡ÃÁáÅÐà¤Ã×èͧÁ×ÍäúéÒ§¤ÃѺ
(µÍ¹¹Õé Ghost ä´éá¤è SP2 ¤ÃѺ)


Re: การ Ghost แบบมืออาชีพ..... By: KHAI Date: Ҥ 23, 2009, 09:06:52 AM
ไปซื้อตัวแปลง ผอดมาครับ IDE หรือSATAครับผมว่านะซื้อ hddให้เหมือนกันจะสะดวกกว่านะครับใช้sataไว้กว่านะครับ
Re: ¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: ott Date: Ҥ 23, 2009, 02:15:00 PM
áÅéÇææâ¡Ê¼èÒ¹áŹäÁèä´éàËÃͤѺàÍÒẺ·Ó·Õà´ÕÂÇàÊÃ稷ءà¤Ã×èͧÍйÐ
Re: ¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: ott Date: Ҥ 23, 2009, 02:15:38 PM
·ÓäÁèà»é¹ÍйÐáµèà¤Âä´éÂÔ¹ÁÒÍШêÐ
Re: ¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: beskakum Date: Ҥ 26, 2009, 03:09:48 PM
¹Ñè¹ÊÔ¤ÃѺ

¹èÒʹ㨹Рâ¡Ê¼èÒ¹áŹ¹èÐ
Re: ¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: nisai2519 Date: Ҥ 26, 2009, 10:46:05 PM
ҧҡ: beskakum Ҥ 26, 2009, 03:09:48 PM
¹Ñè¹ÊÔ¤ÃѺ

¹èÒʹ㨹Рâ¡Ê¼èÒ¹áŹ¹èÐ
¹Õé¤ÃѺ ÇÔ¸Õ·Óâ¡Ê¼èÒ¹áŹ  ¤Ø³àÍ à¤éÒ·Óº·¤ÇÒÁÍÍ¡ÁÒãËéÍèÒ¹¡Ñ¹¹Ò¹áÅéÇ  Åͧ´Ùà»ç¹á¹Ç·Ò§¤ÃѺ ãªéä´é¼Å´ÕÁÒ¡æ 

http://www.zealzonecafe.com/board/index.php?PHPSESSID=35aaeaec0a28c701ab8e8013b204a1f1&topic=17.0


Re: ¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: beskakum Date: Ҥ 27, 2009, 12:29:46 AM
^
^
^
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ à´ÕëÂǨÐÅͧ价ӴÙ
Re: ¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: zero2 Date: Ҥ 27, 2009, 08:31:06 AM
thank
Re: ¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: samuraicybernet Date: Ȩԡ¹ 26, 2009, 04:07:20 PM
·Ó USB Ghost äÇé 1 µÑÇ

á¤è¹Õé¡éͨºáÅéǤѺ ¨Ðä´éäÁèµéͧËͺËÔéÇ DVD ä»ãÊèµÅÍ´

áÅéÇ¡éÍ Ghost Ẻ Disk to Disk ¡éͨº
Re: ¡Òà Ghost ẺÁ×ÍÍÒªÕ¾..... By: oporejung Date: ѹҤ 10, 2009, 04:04:15 PM
ҧҡ: samuraicybernet Ȩԡ¹ 26, 2009, 04:07:20 PM
·Ó USB Ghost äÇé 1 µÑÇ

á¤è¹Õé¡éͨºáÅéǤѺ ¨Ðä´éäÁèµéͧËͺËÔéÇ DVD ä»ãÊèµÅÍ´

áÅéÇ¡éÍ Ghost Ẻ Disk to Disk ¡éͨº

 ·ÓẺ¹Õé¡çµéͧà»Ô´½Ò«Õ¾ÕÂÙ àÍÒHarddisk µé¹©ºÑºÁÒàÊÕºÍÂÙè´ÕÍФèÐ..¼èÒ¹áŹ à¨ë§¡ÇèÒ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve