Siamcafe.net ªØÁ¹ØÁ¤¹à»Ô´ÃéÒ¹ NET&GAME
Pages: 1
·ÓÃéÒ¹¢Ò¡Òá¿ áÅéǨÐà»Ô´à¹êµµéͧ·ÓÍÂèÒ§äúéÒ§¤ÃѺ By: kaze Date: ѹҤ 21, 2009, 11:13:22 AM
¨Ðà»Ô´ÃéÒ¹¢Ò¡Òá¿ã¹ËéÒ§ áÅéǨÐà»Ô´à¹êµ´éǵéͧ·ÓÍÂèÒ§äúéÒ§¤ÃѺ ËÅÒ¤ӶÒÁ˹èͤÃѺäÁè¤èÍÂÃÙéàÃ×èͧ¾Ç¡¹Õé
à·èÒ·ÕèÍèÒ¹´Ùã¹¹Õé ¤×Í 1. µéͧ仨´·ÐàºÕ¹ äÁè·ÃÒºÇèÒ¨´áººä˹¤ÃѺ ẺÃéÒ¹¤éÒ ËÃ×ÍÍÐäÃ
                             2. µéͧ仨´ ãºÍ¹Ø­Òµ©Ò äÁèÃÙéà¢Õ¹¶Ù¡ËÃ×Íà»ÅèÒ Íѹ¹Õ騴·Õèä˹¤ÃѺ ÍÂÙè ¡Ãا෾Ï
                             3. ¼Á¨Ðŧ»ÃÐÁÒ³ 10 à¤Ã×èͧ¤ÃѺ äÁè·ÃÒºÇèÒ spec computerẺä˹ ãªé mb ·Õè vga on ä´éãªèäËÁ
                             4. ¼Á¨Óà»ç¹äËÁÇèÒµéͧÁÕ server ¤Ô´ÇèҨТÒÂà»ç¹¤Ù»Í§ÃÒªÑèÇâÁ§»ÃÐÁÒ³¹Õé ËÃ×ÍÍÒ¨¨ÐÁÕÊÁÒªÔ¡´éÇÂ
                             5.  à¢éÒã¨ÇèÒµéͧà´Ô¹ÊÒ lan áÅеéͧ¡ÒÃãªé wireless ´éÇÂà¾×èÍÅÙ¡¤éÒ¹Óà¤Ã×èͧÁÒàÅè¹àͧ ¨ÐÁÕâ»Ãá¡ÃÁ¤Çº¤ØÁµÑÇä˹ãªéä´é¤ÃѺ
                             6. ãªéâ»Ãá¡ÃÁµÑÇä˹ ·Õè boot à¤Ã×èͧãËÁèáÅéÇ ¨ÐÁÕáµèâ»Ãá¡ÃÁ·ÕèàÃÒµéͧ¡ÒÃà·èÒ¹Ñé¹ ¡Ñ¹¾Ç¡ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôìà¾Å§, Í×è¹ æ
¶éÒÁÕÍÐäÃá¹Ð¹Óà¾ÔèÁàµÔÁ ¢Í¢Íº¤Ø³äÇéÅèǧ˹éÒ¤ÃѺ
Re: ·ÓÃéÒ¹¢Ò¡Òá¿ áÅéǨÐà»Ô´à¹êµµéͧ·ÓÍÂèÒ§äúéÒ§¤ÃѺ By: nisai2519 Date: ѹҤ 22, 2009, 12:23:43 AM
¨Ðà»Ô´ÃéÒ¹¢Ò¡Òá¿ã¹ËéÒ§ áÅéǨÐà»Ô´à¹êµ´éǵéͧ·ÓÍÂèÒ§äúéÒ§¤ÃѺ ËÅÒ¤ӶÒÁ˹èͤÃѺäÁè¤èÍÂÃÙéàÃ×èͧ¾Ç¡¹Õé
à·èÒ·ÕèÍèÒ¹´Ùã¹¹Õé ¤×Í
                             1. µéͧ仨´·ÐàºÕ¹ äÁè·ÃÒºÇèÒ¨´áººä˹¤ÃѺ ẺÃéÒ¹¤éÒ ËÃ×ÍÍÐäÃ
                                  µÍº  ¶éÒäÁèãªè ºÃÔÉÑ· ËÃ×Í ËéÒ§ËØé¹Êèǹ  ¡ç¨´áºº ¹ÔµÔºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò ¡çä´é¤ÃѺ ÍÂÒ¡à»Ô´ÍÐäúéÒ§¡çãÊèä»
                             2. µéͧ仨´ ãºÍ¹Ø­Òµ©Ò äÁèÃÙéà¢Õ¹¶Ù¡ËÃ×Íà»ÅèÒ Íѹ¹Õ騴·Õèä˹¤ÃѺ ÍÂÙè ¡Ãا෾Ï
                                 µÍº ¼ÁÍÂÙè µ¨Ç. ¼Á仢ͷÕèÍÓàÀÍ  ¡·Á.  ¡ç¹èÒ¨ÐàËÁ×͹¡Ñ¹
                             3. ¼Á¨Ðŧ»ÃÐÁÒ³ 10 à¤Ã×èͧ¤ÃѺ äÁè·ÃÒºÇèÒ spec computerẺä˹ ãªé mb ·Õè vga on ä´éãªèäËÁ
                                 µÍº ¶éÒäÁèàÅè¹à¡ÁÍ͹äÅ¹ì  ãªé§Ò¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ àªè¹ ÍèÒ¹àÇ» ´Ù¤ÅÔ»ÇÕ´ÕâÍ  ¿Ñ§à¾Å§ ÏÅÏ  ¡çãªé vga on ä´é ʺÒÂæ ¤ÃѺ
                             4. ¼Á¨Óà»ç¹äËÁÇèÒµéͧÁÕ server ¤Ô´ÇèҨТÒÂà»ç¹¤Ù»Í§ÃÒªÑèÇâÁ§»ÃÐÁÒ³¹Õé ËÃ×ÍÍÒ¨¨ÐÁÕÊÁÒªÔ¡´éÇÂ
                                 µÍº ¨Óà»ç¹¤ÃѺ ¶éҨзÓẺ¢Ò¤ٻͧ áÅÐÁÕÃкºÊÁÒªÔ¡´éÇÂ
                             5.  à¢éÒã¨ÇèÒµéͧà´Ô¹ÊÒ lan áÅеéͧ¡ÒÃãªé wireless ´éÇÂà¾×èÍÅÙ¡¤éÒ¹Óà¤Ã×èͧÁÒàÅè¹àͧ ¨ÐÁÕâ»Ãá¡ÃÁ¤Çº¤ØÁµÑÇä˹ãªéä´é¤ÃѺ
                                  µÍº â»Ãá¡ÃÁ¤ØÁÃéÒ¹ ãªéä´é·Ø¡µÑǤÃѺ ¡ÑºÃкºÊÒÂáŹáÅÐ wireless  ÃèÇÁ¡Ñ¹                             6. ãªéâ»Ãá¡ÃÁµÑÇä˹ ·Õè boot à¤Ã×èͧãËÁèáÅéÇ ¨ÐÁÕáµèâ»Ãá¡ÃÁ·ÕèàÃÒµéͧ¡ÒÃà·èÒ¹Ñé¹ ¡Ñ¹¾Ç¡ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôìà¾Å§, Í×è¹ æ
                                 µÍº  ¾Ç¡â»Ãá¡ÃÁ Íѹ´Ù ÃÕâ¤àÇÍÃìÃÕè  µÑÇä˹¡çä´é¤ÃѺ ·Õè¤Ø³ªÍº àªè¹ ËÁÕ¢ÒÇ ËÃ×ͨР Shadow Defender  Í×è¹æÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ
¶éÒÁÕÍÐäÃá¹Ð¹Óà¾ÔèÁàµÔÁ ¢Í¢Íº¤Ø³äÇéÅèǧ˹éÒ¤ÃѺ
Re: ·ÓÃéÒ¹¢Ò¡Òá¿ áÅéǨÐà»Ô´à¹êµµéͧ·ÓÍÂèÒ§äúéÒ§¤ÃѺ By: angky Date: ѹҤ 22, 2009, 03:14:49 PM
¶éÒãºÍ¹Ø­Òµ©Ò ¡·Á. µéͧ仢ͷÕèÈÙ¹ÂìÇѲ¹¸ÃÃÁµÃ§ÃѪ´Ò¤ÃѺ (¶éÒµÒÁ¡¯ËÁÒÂãËÁèµéͧä´éãºÍ¹Ø­Òµ¡è͹¹Ð¤ÃѺ¶Ö§¨Ðà»Ô´ÃéÒ¹ä´é áµèÊèǹãË­èà»Ô´¡è͹¢Í·ÕËÅѧ)
Êèǹ㺷ÐàºÕ¹¾Ò³ÔªÂìµéͧ仢ͷÕè¡ÃзÃǧàÅÂ(¢Í§¼Á¢ÍµÃ§»Ò¡¤ÅͧµÅÒ´¤ÃѺ)
Re: ·ÓÃéÒ¹¢Ò¡Òá¿ áÅéǨÐà»Ô´à¹êµµéͧ·ÓÍÂèÒ§äúéÒ§¤ÃѺ By: kaze Date: ѹҤ 23, 2009, 06:19:52 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve