Siamcafe.net ªØÁ¹ØÁ¤¹à»Ô´ÃéÒ¹ NET&GAME
Pages: 1
!!! ´èǹ ÃѺÊÁѤþ¹Ñ¡§Ò¹´ÙáÅÃéÒ¹à¡ÁÊì áÅÐ INTERNET ᶹ¨¹¹¨Ñ¹·¹ì!!!! By: delight Date: ѹҤ 21, 2009, 08:59:03 PM

ÃѺÊÁѤþ¹Ñ¡§Ò¹´ÙáÅÃéÒ¹à¡ÁÊì áÅÐ INTERNET
ÃéÒ¹ÍÂÙèµÅÒ´¡Ô觨ѹ·¹ì ¶¹¹¨Ñ¹·¹ì


-¢Âѹ Í´·¹ «×èÍÊѵÂì µÃ§µèÍàÇÅÒ äÁèµÔ´à¡ÁÊì
-Á¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì´Õ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ äÁè¡éÒÇÃéÒÇ à»ç¹¤¹ÃÑ¡ÊÐÍÒ´
-·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÃéÒ¹ä´é

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¨Ð¾Ô¨ÃÒ³Òà»ç¹¾ÔàÈÉ
-ÁÕ¤ÇÒÁÃÙéàÃ×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì/à¡ÁÊìäŹì á¡é䢺ѭËÒ੾ÒÐ˹éÒä´é
-ÊÒÁÒöŧ Window/Ghost«èÍÁ¤ÍÁàº×éͧµé¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙéàÃ×èͧLAN
-ÁÕ·ÕèÍÂÙèã¹ÃÐáÇ¡ã¡Åéà¤Õ§ÃéÒ¹


ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁѤà ÊÓà¹Ò·ÐàºÕ¹ºéÒ¹/ºÑµÃ»ÃЪҪ¹

ʹ㨵ԴµèÍ  086-3158816 ¹§Åѡɳì

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve