Siamcafe.net ªØÁ¹ØÁ¤¹à»Ô´ÃéÒ¹ NET&GAME
Pages: 1
FINO-CABAL à»Ô´à«Ô¿ãËÁè EP4 ᨡ¢Í§+ ¡Ô¨¡ÃÃÁÁÒ¡ÁÒ By: nowtorw33 Date: Ҿѹ 05, 2010, 02:53:52 AM
shyà«Ô¿ FINO-CABAL à»Ô´ãËÁè 9/01/2553
àÇçº http://www.finocabal.com ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ à¾×èÍ¹æ ·Ø¡¤¹¹Ð¤èÐ
 
* ÃкºàµÔÁà§Ô¹à»ç¹ÃкºÍѵâ¹ÁѵÔÊÒÁÒöàµÔÁä´éµÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§ ´éǵÑÇ·èÒ¹àͧ
* ÊÒÁÒö¾ÔÁ¾ìÀÒÉÒä·Âä´é 100% ÇÃóÂؤ¤Ãº¶éǹ
* ÁÕ X-Trap ÊÒÁÒö¡Ñ¹â»Ãä´é 100% ¤ÃѺ
* ·Óáç¤ÅÒÊ 19 ¿ÃÕ·Õè˹éÒàÇçº !!
* ÊѵÇìàÅÕé§ãËÁèæ   * ÍÒÇظãËÁè * Ό«ÕãËÁè
 
!! Status Server : ONLINE 24 ªÁ. à¹êµ COLO à»Ô´ÂÒǹФѺ äÁèÃÕ äÁè»Ô´ äÁèàÊé¹ á¹è¹Í¹ !!
 
:•: ÃÒÂÅÐàÍÕ´ Server Fino CaBaL :•:
 
EXP X 999,999
Skill X 99,999
Drop X 555
Craft X 9999
Alz x 8000
 
:•: àÇŵѹ·Õè 1000
:•: ÊÒÁÒöÍѾà¡Ã´àÅàÇÅà»ç¹ 2000 - 6000 ä´é·Õè˹éÒàÇçº!! ·Ó7000¿ÃÕ áººÍÍâµé˹éÒàÇçº
:•: ÍѾà¡Ã´àÅàÇÅ ¤ÃÑé§ÅèÐ 330 Point
 
-Premium Plattinum ÊÓËÃѺ·Ø¡ ID.
-¼ÙéàÅè¹ãËÁè¨Ðä´éÃѺ Warp & Map ¤Ãº·Ø¡áÁ¾.
-¼ÙéàÅè¹ãËÁè¨Ðä´éÃѺ ªØ´ OS +7
-¼ÙéàÅè¹ãËÁè¨Ðä´éÃѺ Honor ÃдѺ 8
 -¼ÙéàÅè¹ãËÁè¨Ðä´éÃѺ ÊѵÇìàÅÕé§ ¿ÃÕ
-¼ÙéàÅè¹ãËÁè¨Ðä´éÃѺ ªØ´á¿¹«Õ Cabal High School
-¼ÙéàÅè¹ãËÁè¨Ðä´éÃѺ àÅ×Í¡»ÃÐà·Èä´éäÁè¨Ó¡Ñ´¤ÃÑé§
-¼ÙéàÅè¹ãËÁè¨Ðä´éÃѺ Rank Class 19
..........ÃѺ·Õè˹éÒàÇçºàÅÂ
:•: ¢Í§´ÃÍ»áµèÅÐàÁ×ͧ
àËÃÕ­ »éÒÂÎ͹´éÒ ´ÃÍ»·Õè3àÁ×ͧËÅÑ¡ äÍ«ì ·ÃÒ ¡ÃÕ¹
ÊѵÇìàÅÕé§ ´ÃÍ»·Õè´Ñ¹75
ËÔ¹¢ÒÇ ´ÃÍ»·Õè´Ñ¹75
ÊÕ¼Á ´ÃÍ»·ÕèàÁ×ͧfort ruina
·Ã§¼Á ´ÃÍ»·ÕèàÁ×ͧ fortruina
ãºË¹éÒ ´ÃÍ»·ÕèàÁ×ͧ fortruina
ªØ´¿éÒ ´ÃÍ»·ÕèàÁ×ͧ 140 ¹Ð¤ÃѺ
´Ñ¹75 ´ÃÍ»·Õè Íѹà´ÍÃì¡ÃÒÇ
 
:•: ÍѵÃÒ¡ÒÃÍѾà¡Ã´ÊÔ觢ͧ :•:
+1 ÍѵÃÒÊÓàÃç¨ 100%
+2 ÍѵÃÒÊÓàÃç¨ 100%
+3 ÍѵÃÒÊÓàÃç¨ 100%
+4 ÍѵÃÒÊÓàÃç¨ 100%
+5 ÍѵÃÒÊÓàÃç¨ 90%
+6 ÍѵÃÒÊÓàÃç¨ 70%
+7 ÍѵÃÒÊÓàÃç¨ 50%
 
•:  ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ àÇÅÒ 20.30-22.30 à»ç¹µé¹ä»  ·Ø¡Çѹ
* áÅ¡»éÒ¹Î͹´éÒ
 100 »éÒ = 25 ¾éÍÂ
200 »éÒ =  50 ¾éÍÂ
300 »éÒ = 80 ¾éÍÂ
400  »éÒ =120 ¾éÍÂ
500  »éÒ =170  ¾éÍÂ
* áÅ¡«Í§¨´ËÁÒÂ
100 «Í§ = 25 ¾éÍÂ
100 «Í§ = 50 ¾éÍÂ
100 «Í§ = 80 ¾éÍÂ
100 «Í§ = 120 ¾éÍÂ
100 «Í§ = 170 ¾éÍÂ
* áÅ¡àËÃÕ­
àËÃÕ­ ·Í§     =  ( 50 - 100 )  àËÃÕ­  ÃѺ  ( 30 - 80 ) ¾éÍÂ
àËÃÕ­ à§Ô¹     =  ( 50 - 100 ) àËÃÕ­  ÃѺ  ( 30 - 80 ) ¾éÍÂ
àËÃÕ­ ·Í§á´§    =  ( 50 - 100 )  àËÃÕ­  ÃѺ  ( 30 - 80 )
 
:•: ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¢Ø´ áËÅ¡ ᨡ ⪤ :•:
50 rep = 5 Point
100 rep = 10 Point
1000 rep = 200 Point
2000 rep = 450 Point
¢Âѹ¢Ø´¡çà·¾ä´é
•:  ¢Ø´¤Ãº ¡ÃسÒá¨é§ GM ä´é·Õè˹éÒàÇçº !!
àÇçºËÅÑ¡
www.finocabal.com
àÁ×èÍàÇçºËÅÑ¡ à¢éÒäÁèä´é !!
http://xat.com/chat/room/81290499


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve