Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
That New Look Image Maker V1.0 - à»ÅÕè¹á»Å§µÑÇàͧãËé´Ù´Õ·Ñ¹µÒàËç¹ÊØ´ÂÍ´ÁêÒ¡¡¡ By: playnewstop Date: ԧҤ 15, 2010, 03:31:52 PM
That New Look Image Maker V1.0 | 8 MbThat New Look Image Maker lets you apply changes to your body shape, breast size, hair style, eyebrows, glasses, and nose, using photos of your body and face.

The imaging process consists of loading or acquiring a photo of your body, face, or both; using photo-correction and face- or body-blending functions; setting control points for the hair style, glasses, breasts, and nose; modeling hair styles, eyebrows, and glasses; applying virtual make up; resizing the breasts; and modifying the body shape.

That New Look Image Maker enables you to adjust the brightness, contrast, and hue of your BMP or JPG image; flip it horizontally; zoom in and out; and use brush, scissors, pencil, eye dropper, and comb tools

DOWNLOAD

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve