Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
ImTOO DVD Ripper Ultimate 6.0.9 - Rip DVD ÍÍ¡ÁÒà»ç¹ä¿ÅìÍ×è¹·Ø¡ÃٻẺ *NEW* By: playnewstop Date: ԧҤ 15, 2010, 03:36:34 PM
ImTOO DVD Ripper Ultimate 6.0.9.0806 Portable | 27.86 MbImTOO DVD Ripper Ultimate is the best DVD ripping software to rip and convert DVD files to all video and audio formats with amazing image and sound quality, e.g. rip DVD to AVI, DVD to DivX, DVD to MPEG, DVD to WMV, DVD to MP3, and other video/audio formats.
Key Functions
• DVD video ripper - rip DVD to video
Rip DVD movie to almost all video formats, e.g. rip DVD to AVI, DVD to DivX, MPEG, WMV, MP4, H.264/AVC, RM, MOV, M4V, XviD, 3GP, VOB (the video format used in DVD), FLV and SWF.
• DVD audio converter - convert DVD to audio
Convert DVD to all popular audio formats, such as MP2, MP3, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, OGG and AU.
• DVD picture grabber - rip DVD to picture
This DVD ripping software also supports capturing pictures from DVD movies by setting duration, capture interval, start time and picture quality in various picture and animation formats like JPG, PNG, GIF, BMP and SWF.
• Video editor - powerful editing functions
The video editing functions of ImTOO DVD Ripper Ultimate are so powerful that you can freely clip and merge any video segment, add text and picture watermark, edit video effects like brightness, contrast and saturation, crop video scene size and adjust video subtitle including transparence, vertical position and font style.
• Extra controller - multiple custom features
Create your own profile; customize output file size with Bitrate Calculator tool; Save ready-set profile as a preset to use again for quick access.

ÅѡɳÐÊӤѭ
•à¾ÃÒеÑÇàÅ×Í¡ÊÓËÃѺ¤Ø³·Õè¨Ðá¡˹Öè§ã¹áËÅè§ËÅÒÂáËÅè§ËÅÒÂËÃ×ÍÃÇÁà»ç¹Ë¹Öè§
•àÅ×Í¡ÃٻẺ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂÊÓËÃѺ¾ÃéÍÁ outputting ¨Ò¡à´ÔÁà¾×è͵Ѵ¡ÒÃʹѺʹعÇÔ´ÕâÍ·ÕèÁÒ
•¤Ø³ÊÒÁÒö´ÙµÑÇÍÂèÒ§ËÃ×ÍÇÔ´ÕâͶÒÇÃáÅÐáÁéáµèà»ÃÕºà·Õº¡è͹¡ÒÃá»Å§
•à¾Õ§ à¾ÔèÁáËÅè§ä¿Åì·Ñé§ËÁ´·ÕèàÅ×Í¡áÅФÅÔ¡»ØèÁà´ÕÂÇ, ImTOO DVD Ripper Ultimate Íѵâ¹ÁѵԨÐá»Å§ä»Âѧà»éÒËÁÒ·Õèµéͧ¡ÒÃÃٻẺ˹Öè§â´Â˹Öè§
• ImTOO DVD Ripper Ultimate ãËéÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒõÑ駤èÒàÊÕ§áÅÐÇÔ´ÕâÍÊÓËÃѺ¤Ø³»ÃѺàªè¹ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ÍѵÃÒµÑÇÍÂèÒ§ªèͧáÅÐẺá¡
•¤Ø³ÊÒÁÒöàÃÕ¡ DVD ¢éÍÁÙŨҡÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔËÃ×Í´éǵ¹àͧ
•àÁ×èÍà·Õº¡Ñº«Í¿µìáÇÃìÍ×è¹ æ ripping DVD, ImTOO DVD Ripper Ultimate rips DVD ãËéàÊÕ§áÅÐÇÔ´ÕâÍ·ÕèÁդسÀÒ¾´Õ¢Öé¹
•¤Ø³ÊÁºÑµÔáÅСÒõÑ駤èÒ·Ñé§ËÁ´·Õè»ÃÒ¡¯ã¹ÊèǹµÔ´µèÍä´é§èÒÂ㹡ÒèѴ¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃá»Å§Ë¹Ñ§ DVD
•«Í¿µìáÇÃìÃÔ»¹Õé DVD ÁÕÍѧ¡ÄÉ­Õè»Øè¹àÂÍÃÁѹáÅШչ
Homepage: http://www.imtoo.com

DOWNLOAD

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve