Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
áµè§ÀÒ¾ãËéÊÇÂËÅè͹ÇÅà¹Õ¹ ¢ÒÇ ãÊ ´Ñ§ã¨¹Ö¡ äÁèµéͧ仧éÍÃéÒ¹¶èÒÂÃÙ»ÍÕ¡áÅéÇ â¤ÃµÊÇ By: playnewstop Date: ԧҤ 22, 2010, 11:24:12 AM
áµè§ÀÒ¾ãËéÊÇÂËÅè͹ÇÅà¹Õ¹ ´Ñ§ã¨¹Ö¡ äÁèµéͧ仧éÍÃéÒ¹¶èÒÂÃÙ»ÍÕ¡áÅéÇ ¾ÃéÍÁÇÕ´ÕâÍÊ͹¡è͹·Ó¨ÃÔ§ Makeup Guide1.0.5


Makeup  Guide 1.0.5 (+ Portable) | 6.43 Mb

MakeUp Guide - Virtual makeup directly on photos.With this makeup photo editor you ll be able to make your pictures look even better than they do! MakeUp Guide will help you to apply lipstick  ,   rouge  ,   eye shadow  ,   and powder  line eyelids  and change eye color. You can do all of this right on the photo! You virtual makeup bag offers these tools: Lipstick  ,   Powder  ,   Rouge  ,   Eye Color  ,   Eye Shadow  ,   and Eye Liner. MakeUp Guide includes animated demo samples: change eye color  anti-shine powder  eye makeup  lips and cheekbone makeup.

credit: boysiambit
Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve