Siamcafe.net ºÍÃì´¼Ùé»ÃСͺ¡ÒÃÃéÒ¹à¹çµ
Pages: 1
à»Ô´áµèà¹çµ «×éÍÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìÇÔ¹â´ÇìáÅéÇ Âѧµéͧ«×éÍÍÐäÃÍÕ¡äËÁ¤ÃѺ By: pui1892 Date: ԧҤ 23, 2010, 11:38:06 AM
office ¡çäÁè«×éͤÃѺ äÁèÃѺ¾ÔÁ¾ì§Ò¹  à¡ÁÊì¡ç¤§Í͹äÅ¹ì  áÅéǾǡâ»Ãá¡ÃÁ¤ØÁÃéÒ¹à¹çµ·Õèᨡ¡Ñ¹ã¹¹ÕéÁÕÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìäËÁ¤ÃѺ
Re: à»Ô´áµèà¹çµ «×éÍÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìÇÔ¹â´ÇìáÅéÇ Âѧµéͧ«×éÍÍÐäÃÍÕ¡äËÁ¤ÃѺ By: google11218 Date: Ҿѹ 05, 2011, 01:24:50 PM
 001
Íա˹Ö觷ҧàÅ×Í¡¤ÃѺ ÊÓËÃѺÃéÒ¹à¡ÁÊ좹ҴÂèÍÁàÂÒÇì äÁèÍÂҡŧ·Ø¹ÊÙ§
★ ºÃÔ¡ÒÃàªèÒ IP BONUS GAME ONLINE µèÒ§æ ·´Åͧãªé§Ò¹¿ÃÕ [email protected]
www.click-ipbonus.com (ÃѺà¤Ã×èͧºéÒ¹áÅÐÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ·Õèʹ㨹ФѺ)

IP BONUS ¢Í§¤èÒ iCafe`

LoveBeat Online Gold Package
-Point Bonus 15%
-äÍà·çÁ»ÃШÓà´×͹
-äÍà·çÁ¾ÔàÈÉ


Special Force Premium Package
• ÊÑ­Åѡɳìá¤Å¹
• ÅÒ¾Ãҧ˹éÒ¾ÔàÈÉ
• Gain Weapon
• »×¹ÃéÒ¹à¹çµ P90 M.C.
• EXP +20 %
• SP +10 %
• à¾ÃÒÐÃÑ¡¨Ö§ãËéäÍà·çÁ¾ÔàÈÉÇѹàÊÒÃì


Point Blank Premium Package
- ¨Ðä´éÃѺ EXP +15% àÁ×èͨº¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ã¹áµèÅÐÃͺ
- ¨Ðä´éÃѺ Point +15% àÁ×èͨº¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ã¹áµèÅÐÃͺ
- »×¹ P90M.C.
- »×¹¾ÔàÈɵÒÁªèǧàÇÅÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ

RayCITY Online Premium Package
1. EXP, Jewel, Rain +15%
2. Warp àÅ×Í¡ Town ä´éäÁè¨Ó¡Ñ´
3. Red RPM +200
4. Max RPM +200


Zone 4 Premium Package
- ¨Ðä´éÃѺ EXP+10% àÁ×èͨº¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ã¹áµèÅÐÃͺ
- ¨Ðä´éÃѺ Zen +10% àÁ×èͨº¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ã¹áµèÅÐÃͺ

Kart Rider Gold Package
-µÑÇÅФþÔàÈÉ
-ö¾ÔàÈÉ 3 ¤Ñ¹
-äÍà·çÁ¾ÔàÈÉ
-RP, Lucci + 50%
'

Karma Premium Package
• dog Tag
• Equipment Set
• M1941b
• STG44b
• EXP X10%


RAN Online (Grade C)
• EXP x1.2%
• Item Drop x2
• Money Drop x2

D9 ONLINE
• Exp 20%
• Blood Point 20%
• Gold Drop 20%

GrandFantasia Online
• àÇÅÒµÕÁÍÊàµÍÃì Exp à¾ÔèÁ 15%
• Drop rate à¾ÔèÁ 10%

BumpyCrash Online
• exp+15%
• bp+15%
• Rocket5ea/day
• Tomato missil 5ea/day
• Premium package Logo

XSHOT
- IP Bonus Bronze ÊÁÒªÔ¡¨Ðä´éÃѺ EXP à¾ÔèÁ¢Öé¹ 20 %

Fanta2 café
• ¨Ðä´éÃѺ⺹ÑʾÔàÈÉ ¤èÒ»ÃÐʺ¡Òóì áÅÐà§Ô¹ Gold ¨Ò¡¡ÒÃàÅè¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ 1.5 à·èÒ

EX3 Gold Package
• ¨Ðä´éÃѺÊÔ·¸Ôì EXP +30%

Lineage2 Gold Package
• ä´é¤Ðá¹¹ 100 ¤Ðá¹¹ ·Ø¡æ 5 ¹Ò·Õ


Nostale
• ¤èÒ»ÃÐʺ¡Òóìà¾ÔèÁ¢Öé¹ 20 %

Crazy Mon Racing
• ¨Ó¹Ç¹ EXP +30% ·Õè¨Ðä´éÃѺà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒã¹áµèÅÐÃͺ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹
«Öè§ EXP ¨Ó¹Ç¹´Ñ§¡ÅèÒǹÕé¨Ðä´éÃѺ·Ñ¹·Õ·ÕèàÅè¹à¡Á CMR

RF• EXP +50 %
• PT + 50%
• Drop + 25%

ACE (ACE Online)
- EXP + 30%
- Item Drop + 30%
- Rare Drop + 10%
- Money Drop + 50%
- War Point + 10%


CSO (Crazy Shooter Online)
• ÃѺ¤èÒ»ÃÐʺ¡Òóìà¾ÔèÁ 20%


WMO (Water Margin Online)
• ·Ø¡ 1 ªÑèÇâÁ§¨Ðä´éÃѺ¡Åèͧ CCPI ÊØèÁÃѺäÍà·Áã¹à¡Á


PKO (Pirate King Online)
• äÍà·Á¾ÔàÈÉã¹à¡ÁµÒÁªÑèÇâÁ§¡ÒÃÍ͹äŹì

SDO (Super Dancer Online)
• äÍà·Á¾ÔàÈÉã¹à¡ÁµÒÁªÑèÇâÁ§¡ÒÃÍ͹äŹì


R.Y.L (Risk Your Life)
• ÃѺäÍà·Á¾ÔàÈÉã¹à¡Á


############################

ÇÔ¸Õ¡ÒõԴµÑé§*
1. setup â»Ãá¡ÃÁ Proxifier àÁ×èÍàÊÃç¨ÊÔé¹áÅéÇâ»Ãá¡ÃÁ¨ÐÃѹµÑÇ¢Öé¹ÁÒ
2.»Ô´â»Ãá¡ÃÁ Proxifier Å§ä» (ËÃ×Í´Ùªèͧ 4 àËÅ×èÂÁ ´éÒ¹ÅèÒ§ ¡´¤ÅÔê¡¢ÇÒ close)
3.ŧ crack ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ ( ¡´ Yes to all )
4.àÁ×èÍŧ crack àÊÃç¨ààÅéÇ ãËéà»Ô´ µÑÇ Config.prx ¤ÅÔê¡¢Öé¹ÁÒ
5.¨Ò¡¹Ñé¹ä»·Õè options --> proxy setting --> ´ÑºàºÔéŤÅÔê¡·Õè Address
6.¨Ò¡¹Ñ鹡´ãÊè ID áÅÐ PASSWORD ãËéãÊè

ä»·Õè setting

ID: TESTCAFE
PASS:TESTCAFE

äÍ´Õ¹Õé¨Ðãªéä´éã¹àÇÅÒ 17.00-18.00 ¢Í§·Ø¡Çѹ

¢Í·´Êͺ¹Í¡àÇÅÒáÍ´ÁÒä´é·Õè  [email protected] ¤Ø³Îѹ
############################

´ÒǹìâËÅ´â»Ãá¡ÃÁ·Õè¹Õè   http://www.4shared.com/file/2MXh4R12/click-ipbonus.html

ÊÓËÃѺÅÙ¡¤éÒ Internet Cafe
ÃÒ¤Ò¨Ðáºè§µÒÁ¨Ó¹Ç¹ Connection ·ÕèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é

((ÃͧÃѺÅÙ¡¤éÒÃкº  à·èÒ¹Ñé¹))

¨Ó¹Ç¹ Connection ÃÒ¤Ò
5-10 Connection 350 ºÒ·µèÍà´×͹
11-20 Connection 450 ºÒ·µèÍà´×͹
21-30 Connection 550 ºÒ·µèÍà´×͹
 31-40 Connection 650 ºÒ·µèÍà´×͹
Unlimited Connection (äÁè¨Ó¡Ñ´¡ÒÃàª×èÍÁµèÍ) 1000 ºÒ·µèÍà´×͹

 


ËÁÒÂà˵Ø* ¨Ó¹Ç¹ Connection ¤×ͨӹǹà¤Ã×èͧ·Õèãªé§Ò¹

ÃкºäÁèÃͧÃѺ¡ÒÃà»Ô´ºÍ··Ø¡¡Ã³Õ¹Ð¤ÃѺ µÃǨ¾ºÅºäʹշѹ·Õ
ÊÓËÃѺÅÙ¡¤éÒ·Õèà»ç¹ÃéÒ¹ Internet Cafe µÔ´µèÍâ´ÂµÃ§·Ò§â·ÃÈѾ·ì ËÃ×Í MSN à·èÒ¹Ñ鹹ФÃѺRe: à»Ô´áµèà¹çµ «×éÍÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìÇÔ¹â´ÇìáÅéÇ Âѧµéͧ«×éÍÍÐäÃÍÕ¡äËÁ¤ÃѺ By: mr_kai999 Date: չҤ 04, 2011, 11:11:55 PM
â»Ãá¡ÃÁ www.snong.com
2¾Ñ¹
ãªéä´é 20 à¤Ã×èͧ «×éÍà¤éÒà¶ÍÐ ªèǤ¹ä·Â´éÇ¡ѹ

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì StarCraft2 ¢ÒÂàËÁÒæ ·Ñé§ÃéÒ¹äÁè¨Ó¡Ñ´à¤Ã×èͧ ÃÒ¤Òà´ÕÂÇ 1500 á¶ÁºÑµÃàµÔÁà§Ô¹à¡Á 1500 ºÒ·
http://www.shop.netcafeclub.net

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve