Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
·ÓÇÍÅà»à»ÍÃ캹˹éҨͤسãËéà¤Å×è͹äËÇËÃ×Íà»ÅÕè¹ÀÒ¾ ä»àÃ×èÍÂæ By: picop Date: Ҥ 03, 2010, 09:46:08 PM
·ÓÇÍÅà»à»ÍÃ캹˹éҨͤسãËéà¤Å×è͹äËÇËÃ×Íà»ÅÕè¹ÀÒ¾ä»àÃ×èÍÂæ


Animated Wallpaper Maker Ver. 2.4.2

         â»Ãá¡ÃÁ·ÕèÁÕäÇéÊÓËÃѺÊÃéÒ§ÇÍÅà»à»ÍÃì (wallpaper) º¹Ë¹éҨͤسãËéÊÒÁÒöà¤Å×è͹äËÇËÃ×ÍÊØèÁ (random) à»ÅÕè¹ÃÙ»ÀÒ¾ä»àÃ×èÍÂæ ä´é§èÒÂæ à¾Õ§ 3 ¢Ñ鹵͹à·èÒ¹Ñé¹! ãªéàÇÅÒá»»à´ÕÂǤس¡çä´éÇÍÅà»à»ÍÃìẺäÁè«éÓã¤ÃÁÒ»ÃдѺº¹à´Ê¡ì·Í» (desktop) áÅéǨéÒ  ^__^Homepage : http://www.desktoppaints.com/.php?product=wp_maker

Support : Windows XP / Vista / 7

ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ´Ù¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡Ñ¹¤ÃѺ

FEATURES : ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ

• Realistic live animation effects. Animated Wallpaper Maker uses up-to-date computer graphic effects for the best picture quality.
• Low resource requirements. Our software was designed to work jointly with office and home software without slowing it down.
• Wallpaper slideshow mode. Animated Wallpaper Maker can operate as wallpaper changer with a smooth fade in/fade out effect.

Download ==>  
µÍº¡ÃзÙé¡è͹...¨Ö§¨ÐÊÒÁÒöÁͧàËç¹ÅÔ§¤ì
Re: ·ÓÇÍÅà»à»ÍÃ캹˹éҨͤسãËéà¤Å×è͹äËÇËÃ×Íà»ÅÕè¹ÀÒ¾ ä»àÃ×èÍÂæ By: sorot_k Date: Ҥ 21, 2010, 11:33:16 AM
 005

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve