Siamcafe.net Ipcop
Pages: 1
IPcop ¡ÒõèÍà¹çµ ¨Ò¡Router ·Õè Connect net áÅéÇ By: huaknarak Date: Ҥ 10, 2010, 11:45:12 PM
¤×ÍàÃÒàµÍÃìÁѹ¤Í¹à¹çµÍÂÙèáÅéǤÃѺ IP = 192.168.1.1  (µèÍẺ PPPOE ÍÐäùÕèáÃÐ à¹çµ TOT)
àÃÒµéͧµÑ駤èÒ IPcop ãËéÁѹÃѺà¹çµ¨Ò¡ àÃÒàµÍÃìÍÂèÒ§ääÃѺ áÅéÇãËé Ipcop ᨡ¨èÒÂà¹çµä»Âѧà¤Ã×èͧÅÙ¡Í×è¹

        ã¹Êèǹ¢Í§ IPcop
                   1. Red interface
                               ¢Ò Red = µèÍẺ static
                               IP adress = 192.168.1.2
                               Network Mask = 255.255.255.0
                    ¶Ù¡µéͧäËÁ¤ÃѺ
               
                  2. Dns and Gateway Setting   
                              Primary DNS = 192.168.1.1 (ªÕéä»àÃÒàµÍÃì)
                              Default Gateway = 192.168.1.1 (ªÕéä»àÃÒàµÍÃì)
¶Ù¡äËÁ¤ÃѺ
                  3. DHCP Server config
                              àÅ×Í¡·Õè DHCP


              ¼Á·Ó»ÃÐÁÒ³¹ÕéáÃФÃѺ  à¤Ã×èͧÅÙ¡àÅè¹à¹çµäÁèä´é¤ÃѺ  áµè â»Ãá¡ÃÁ Skype àÅè¹ä´é¤ÃѺ  ¼Á¡çàÅ §§ æ   

µéͧá¡é䢷Õèä˹àÔè¾ÔèÁ¤ÃѺ  á¹Ð¹Ó´éǤÃѺ

¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
 

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve