Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Winamp 5.59 Build 3033 Public Beta â»Ãá¡ÃÁ¿Ñ§à¾Å§ÊØ´ÎÔµ ˹éÒµÒÊǧÒÁ Íѹ´Ñº 1 ** By: playnewstop Date: Ҥ 22, 2010, 08:37:46 PM
Winamp 5.59 Build 3033 Public Beta ´ÒǹìâËÅ´â»Ãá¡ÃÁ¿Ñ§à¾Å§ÊØ´ÎÔµ ÍѾഷ¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéǤÃѺ ÊÓËÃѺÊØ´ÂÍ´â»Ãá¡ÃÁ¿Ñ§à¾Å§ÍÂèÒ§ Winamp «Öé§äÁèä´éÍѾഷ¹Ò¹ÁÒ¡áÅéÇ â»Ãá¡ÃÁ Winamp à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õèãªé¿Ñ§à¾Å§ ËÃ×Í ´Ù˹ѧ ¡çä´é à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õèä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÁÒ¡¨Ò¡¼Ùéãªé·ÑèÇâÅ¡ ÃͧÃѺä¿Åìà¾Å§µèÒ§æäÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹ ( MP3, OGG, AAC, WAV, MOD, XM, S3M, IT, MIDI áÅÐÍ×è¹æ ) ¹ÑºÇèÒà»ç¹â»Ãá¡ÃÁÊÒÃоѴ»ÃÐâªÂ¹ìàŤÃѺ ÊÓËÃѺã¤Ã·Õè¡ÓÅѧÁͧËÒâ»Ãá¡ÃÁ¿Ñ§à¾Å§´ÕæÍÂÙè á¹Ð¹Ó Winamp àŤÃѺ
Winamp supports playback of many audio (MP3, OGG, AAC, WAV, MOD, XM, S3M, IT, MIDI, etc) and video types (AVI, ASF, MPEG, NSV), custom appearances called skins (supporting both classic Winamp 1.x/2.x skins and Winamp 3 freeform skins), audio visualization and audio effect plug-ins (including two industry dominating visualization plug-ins), an advanced media library, Internet radio and TV support, CD ripping, and CD burning.
• Full version plays MP3s, AAC, WMA, and more; Compatible with Winamp 2 Plug-ins; Full Support for classic and modern skins; Plays Videos; has a Powerful Media Library; Browse Internet Radio & TV Stations; Integrated Internet Music Videos & Songs; Bundled Visualizations; and Burn & Rip CDs.

>>>>Key 5.59 <<<<


>>>> Click Download NoW !!! <<<<Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve