Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Game Booster 2.0 Beta 3 ªèÇÂãËé¡ÒÃàÅè¹à¡ÁÊìÅ×è¹äËÅÁÒ¡¢Öé¹ By: teenooo1 Date: Ȩԡ¹ 10, 2010, 12:14:05 AM
Game Booster 2.0 Beta 3 ªèÇÂãËé¡ÒÃàÅè¹à¡ÁÊìÅ×è¹äËÅÁÒ¡¢Öé¹

â»Ãá¡ÃÁàÃ觤ÇÒÁàÃçÇãËé¡Ñº¡ÒÃàÅè¹à¡ÁÊì ¡ÅèÒǤ×Í àÁ×èÍàÃÒà»Ô´¤ÍÁ¾ì¢Öé¹ÁÒ¨ÐÁÕ¡ÒÃãªé¾×é¹·ÕèáÃÁºÒ§Êèǹ㹡Òýѧâ»Ãá¡ÃÁÍÓ¹ÇÂ
¤ÇÒÁÊдǡµèÒ§æ ãËé  Windows. ¨Ö§·ÓãËéÁѹ ä» ¢Ñ´¢ÇÒ§¡ÒÃãªé§Ò¹áÃÁ àÁ×èÍàÃÒà»Ô´à¡ÁÊì¢Öé¹ÁÒËÃ×Íãªé§Ò¹¾×é¹·Õèã¹áÃÁ
äÁèàµçÁ·Õè¹Ñ¡ ¨Ö§Ê觼ÅãËéà¡ÁÊì·ÕèàÃÒàÅè¹ÍÂÙè¹Ñé¹äÁèÅ×è¹äËÅà¾ÃÒÐäÁèÁÕ¾×é¹·Õè·Óᤪä´é à¾Õ§¾Í ¹Í¡¨Ò¡¹Õé Game Booster
Âѧ¨Ðä»»Ô´¡Ò÷ӧҹ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ·Õè份Ñ觵ÑÇÍÂÙèàº×éͧËÅѧ¡Ò÷ӧҹ¢Í§ Windows ´éÇ «Ö觫ͿáÇÃì¾Ç¡¹Õé¨Ð´Ö§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ CPU
仺ҧÊèǹ áµèËÒ¡àÃÒ»Ô´Áѹ仫РCPU ¢Í§àÃÒ¡ç¨ÐÁØè§Ë¹éÒ»ÃÐÁÇżÅà¡ÁÊìẺàµçÁæ ¤ÃѺ.

Designed to help optimize your PC for smoother, more
responsive game play in the latest PC games with the touch of a button
Game ......... Booster helps achieve the performance edge previously
only available to highly technical enthusiasts. It works by
defragmenting game directories, temporarily shutting down background
processes,......... cleaning RAM, and intensifying processor performance. That
means you can keep all the features of Microsoft® Windows® 7,Vista™ and
XP® .........[/size]ready for when you need them, but turn them off when you are ready
to get down to serious business – gaming. Game Booster makes it simpler
to enjoy the latest games and take your experience to a new level. All
systems go!

ÅÔ駵çâËÅ´ä´éàÅÂ


http://download.betanews.com/download/1239033313-1/gb2beta-setup.exe
Re: Game Booster 2.0 Beta 3 ªèÇÂãËé¡ÒÃàÅè¹à¡ÁÊìÅ×è¹äËÅÁÒ¡¢Öé¹ By: MDMSK999 Date: Ȩԡ¹ 10, 2010, 08:47:50 AM
 :095:thank QQQQQq

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve