Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Hard Disk Sentinel v3.40 Build 4315 ÊØ´ÂÍ´¡Òô٢éͼԴ¾ÅÒ´ ´ÙáÅ ÎÒÃì´´ÔÊÍÂèÒ§´Õ~ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 12, 2010, 08:55:14 PM


Hard Disk Sentinel Standard 3.40 à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õèãªé㹡ÒõÃǨÊØ¢ÀÒ¾ÎÒÃì´´ÔÊ¡ì·Õè·Óä´é¤Ãͺ¤ÅØÁÁÒ¡·ÕèÊØ´äÁè ÇèÒ¨ÐÊÒÁÒöµÃǨÊͺ¤ÇÒÁÃé͹¢Í§ÎÒÃì´´ÔÊ¡ìä´é ÇÑ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ (¤ÇÒÁàÃçÇ㹡ÒÃà¢Õ¹-ÍèÒ¹) ä´é ÃÒ§ҹ¢éÍÁÙŷҧ෤¹Ô¤¢Í§ÎÒÃì´´ÔÊ¡ìä´é ÍÕ¡·Ñé§ÂѧÊÒÁÒöºÍ¡ä´éÇèÒÎÒÃì´´ÔÊ¡ì¢Í§àÃÒ¹Ñé¹ÃØè¹ÍÐäà ÂÕèËéÍÍÐäà ÁÕ¨Ò¹áÁèàËÅç¡¡Õèá¼è¹ ËÑÇÍèÒ¹¡ÕèËÑÇ ÅÐàÍÕ´ÂÔº ª¹Ô´ËÑǵÑǨѺÂÒ¡ÁÑé§ ÍÔÍÔ

Hard Disk Sentinel (HDSentinel) is a multi-OS HDD/SDD monitoring and analysis application. Its goal is to find, test, diagnose and repair disk drive problems, report and display SDD and HDD health, performance degradations and failures. Hard Disk Sentinel gives complete textual description, tips and displays/reports the most comprehensive information about the hard disks and solid state disks inside the computer or in an external enclosure (USB / e-SATA). Many different alerts and report options are available to ensure maximum safety of your valuable data.

The software monitors hard disk drive / HDD status, including health, temperature and all S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, built in most hard disks and solid state disks today) values for each disks. Also it measures the disk transfer speed in real time which can be used as a benchmark or to detect possible hard disk failures, performance degradations.

HDSentinel is the perfect data protection solution: it can be effectively used to prevent HDD failure and SDD / HDD data loss because it has the most sensitive disk health rating system which is extremely sensitive to disk problems. This way even a small HDD problem can’t be missed. The Professional version has scheduled and automatic (on-problem) disk backup options to prevent data loss caused by not only failure but by malware or accidental delete also.


^=^=^No Password^=^=^No Virus, No Trojan^=^=^
^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^^=^=^

>•>•>: DoWnLoAd NoW!! :<•<•<

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve