Siamcafe.net Wi-FI Hot Spot , Wireless Lan
Pages: 1
¢ÒÂÊè§ ¶Ù¡æ à¤àºÔéÅä·Ãì (Cable Tie) ÊÒÂÃÑ´ à¤àºÔéÅä·Ãì ·ÕèÃÑ´ÊÒÂä¿ ÊÒÂᏠÍØ»¡Ã³ By: CableTie Date: չҤ 23, 2011, 11:32:55 PM
¢Ò¶١ÊØ´æ à¤àºÔéÅä·Ãì (Cable Tie) ¢ÒÂÊè§ÊÒÂÃÑ´ à¤àºÔéÅä·Ãì ·ÕèÃÑ´ÊÒÂä¿, ÊÒÂÃÑ´â·ÃÈѾ·ì, ·ÕèÃÑ´ÊÒÂáŹ, ·ÕèÃÑ´ÊÒÂÊÑ­­Ò³, Cable Marker à¤àºÔéÅ ÁÒÃì¤à¡ÍÃì ÊÒÂÃÑ´ à¤àºÔéÅä·Ãì Cable Tie ¢ÒÂÊè§ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ! ·Õè¹Õè·Õèà´ÕÂÇ!

www.cabletiesstore.co.cc

Cable Ties Store
¼Ùé¹Óà¤àºÔéÅä·Ãì (Cable Tie) ÃÒÂãË­èÍѹ´Ñº 1 ¢Í§àÁ×ͧä·Â
http://www.cabletiesstore.co.cc

¢ÒÂÊè§ÊÒÂÃÑ´ à¤àºÔéÅä·Ãì (Cable Tie) ·ÕèÃÑ´ÊÒÂä¿, ÊÒÂÃÑ´â·ÃÈѾ·ì, ·ÕèÃÑ´ÊÒÂáŹ, ·ÕèÃÑ´ÊÒÂÊÑ­­Ò³, Cable Marker à¤àºÔéÅ ÁÒÃì¤à¡ÍÃì, á»é¹ÂÖ´ÊÒ Cable Tie, Cable Tie ¢ÒÂÊè§ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ! ·Õè¹Õè·Õèà´ÕÂÇ!
à¤àºÔéÅä·Ãì (Cable Tie Store) ¨Ó˹èÒÂÊÒÂÃÑ´à¤àºÔéÅä·Ãì ÊÔ¹¤éÒ¹Óà¢éÒàͧâ´ÂµÃ§ ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ ÃÒ¤Ò¶Ù¡ÊØ´ ¨Ò¡»ÃÐà·ÈãµéËÇѹ ¤Ø³ÀÒ¾à˹×Í¡ÇèÒ·ÑèÇæ ä»ã¹·éͧµÅÒ´ àËÁÒÐÊÓËÃѺ·èÒ¹·Õèµéͧ¡ÒÃÅ´µé¹·Ø¹ àÃÒ¢ÒÂÊÒÂÃÑ´à¤àºÔéÅä·Ãì à¡Ã´ A (Premium) ËÅÒÂÊÕ ËÅÒ¢¹Ò´ áÅÐ á»é¹ÂÖ´ÊÒ Cable Tie Mounts, Marker Tie ã¹ÃÒ¤Ò¢ÒÂÊè§ ¼èÒ¹¡ÒÃÃѺÃͧ¤Ø³ÀÒ¾Áҵðҹ¨Ò¡ TOT, UL E16591(S), RoHS Standard ÊÔ¹¤éҤسÀÒ¾ ÃÒ¤Ò¶Ù¡ by COMS-NET

à¢çÁ¢Ñ´ÃÑ´ÊÒÂ, Cable-Ties, ÊÒÂÃÑ´ä¹Åè͹

- àËÁÒÐÊÓËÃѺ ÃÑ´ÊÒÂä¿
- àËÁÒÐÊÓËÃѺ ÃÑ´»Ò¡¶Ø§ µèÒ§æ ÍÒ·Ô ¶Ø§»Øë ÏÅÏ
- àËÁÒÐÊÓËÃѺ ÃÑ´ÊÒÂâ·ÃÈѾ·ì
- àËÁÒÐÊÓËÃѺ ÃÑ´ÊÒÂᏠ(Lan) ÍØ»¡Ã³ì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
- àËÁÒÐÊÓËÃѺ ÃÑ´·èÍ ËÃ×͵éͧ¡ÒÃà¡çº§Ò¹ãËéà»ç¹ÃÐàºÕº
- àËÁÒÐÊÓËÃѺ ÃÑ´ÇÑÊ´Ø ËÃ×ͪÔ鹧ҹµèÒ§æ
- à¤àºÔéÅä·Ãì Cable Ties ãªé§Ò¹§èÒ ÅçͤÁÑè¹ã¨ »ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃãªé§Ò¹

UL Approve UV,
Heat Resistant,
Nylon 66 94V-2,
Operating Temperature
-40*C - 85*C

´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ ä´é·Õè:

http://www.cabletiesstore.co.cc

à¤àºÔéÅä·Ãì CABLE TIE ¢¹Ò´ 4" 2.5 mm. 11 ºÒ·/á¾ç¤ (100 àÊé¹)
à¤àºÔéÅä·Ãì CABLE TIE ¢¹Ò´ 6" 3.6 mm. 19 ºÒ·/á¾ç¤ (100 àÊé¹)
à¤àºÔéÅä·Ãì CABLE TIE ¢¹Ò´ 8" 4.8 mm. 35 ºÒ·/á¾ç¤ (100 àÊé¹)
à¤àºÔéÅä·Ãì CABLE TIE ¢¹Ò´ 10" 4.8 mm. 49 ºÒ·/á¾ç¤ (100 àÊé¹)
à¤àºÔéÅä·Ãì CABLE TIE ¢¹Ò´ 12" 4.8 mm. 55 ºÒ·/á¾ç¤ (100 àÊé¹)
à¤àºÔéÅä·Ãì CABLE TIE ¢¹Ò´ 12" 7.6 mm. 85 ºÒ·/á¾ç¤ (100 àÊé¹)
à¤àºÔéÅä·Ãì CABLE TIE ¢¹Ò´ 15" 4.8 mm. 85 ºÒ·/á¾ç¤ (100 àÊé¹)
à¤àºÔéÅä·Ãì CABLE TIE ¢¹Ò´ 15" 7.6 mm. 145 ºÒ·/á¾ç¤ (100 àÊé¹)

ÃÒ¤Ò / 1 á¾ç¤ (1 á¾ç¤ ºÃÃ¨Ø 100 àÊé¹)

¤Ø³ÀÒ¾ÃдѺ Premium áµèÃÒ¤Ò¶Ù¡àËÅ×Íàª×èÍ !
Áҵðҹ TOT, UL E16591(S), RoHS Standard

¤ÅÔê¡·Õè¹Õè à¾×èÍÊÑ觫×éÍ àÅ×Í¡ÊÕ àÅ×Í¡¢¹Ò´ µÒÁ·Õè·èÒ¹µéͧ¡ÒèÐãªé§Ò¹
http://www.cabletiesstore.co.cc

µÔ´µèÍ 0 8 - 9 1 1 9 - 5 0 0 5
e-Mail: [email protected]Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve