Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
ÊØ´ÂÍ´â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ CyberLink PowerDVD Ultra 3D v11 By: abha1234 Date: Ҥ 15, 2011, 11:49:44 AM
ÊØ´ÂÍ´â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ CyberLink PowerDVD Ultra 3D v11
PowerDVD 11.0.0.1620.51 Final: ÍѾഷÅèÒÊØ´¤ÃѺ ÊÓËÃѺ PowerDVD 11 ·ÕèÍÍ¡ÁÒÃѺ»Õ 2011 â´Âà»ç¹â»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺàÅè¹ä¿ÅìÁÑŵÔÁÕà´Õ·ÕèÁդسÀÒ¾ ÊÙ§, ÍèÒ¹ä¿Åìä´é¤Ãͺ¨Ñ¡ÃÇÒÅ,ÍèÒ¹ä´é·Ñé§ CD, DVD, HD DVD ËÃ×Íá¼è¹ Blue-ray «Ö觷Õèà»ç¹·Õè¹ÔÂÁáÅÐÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹ÁÒ¹Ò¹áʹ¹Ò¹¹Ñº 10 ¡ÇèÒ»ÕáÅéÇ(¹èÒ¨ÐäÁèÁÕã¤ÃäÁèÃÙé¨Ñ¡â»Ãá¡ÃÁ¹Õé...â´Âà ©¾ÒзèÒ¹·Õèà»ç¹¤Í˹ѧ  áÅÐà»ç¹Íѹ´Ñº 1 㹻Ѩ¨ºÑ¹ â´Ââ»Ãá¡ÃÁ¹Õé¨Ð·ÓãËéàÃÒà¾ÅÔ´à¾ÅԹ仡Ѻ¡Òà ´ÙÀҾ¹µì áÅпѧà¾Å§ ·Ñ駨ҡá¼è¹ CD, DVD, HD DVD ËÃ×Íá¼è¹ Blue-ray ÊÒÁÒöÃÕÁÔ¡ »ÃѺáµè§ÀҾ¹µì¢Í§·èÒ¹áÅШѴÃÐÅӴѺ¡ÒÃàÅè¹ä¿ÅìÁÑÅÔ µÔÁÕà´ÕÂáÅкѹ·Ö¡à»ç¹ Playlist ä´éÍÕ¡´éÇ ÊÒÁÒöàÅè¹ä¿ÅìÁÑŵÔÁÕà´ÕÂẺ Hight Difinition ä´éËÅÒ¹ÒÁÊ¡ØÅ ÍÒ·Ôàªè¹ AVCHD, AVCREC, MPEG-4 AVC (H.264), MPEG-2 HD áÅÐ WMV-HD ÊÒÁÒöáºè§á¡àÊÕ§ä´é¶Ö§ 8 channels à¾×èÍÃͧÃѺ¡Ò÷ӧҹ¡Ñºà¤Ã×èͧàÕÊÕ§·Õèà»ç¹âÎÁà¸ÕÂà µÍÃì ÃͧÃѺÃкºàÊÕ§·Õèà»ç¹·Õè¹ÔÂÁ·Ñé§áºº Dolby TrueHD áÅÐ DTS-HD áÅÐàÇÍÃìªÑè¹ 11 ÂѧÃͧÃѺÃкºË¹Ñ§ 3 ÁÔµÔ äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹ Blu-ray 3D movie ËÃ×Í 2D-to-3D video file ¤Ø³ÀÒ¾¢¹Ò´¹ÕéÊÁáÅéÇ·Õèà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè¤Í˹ѧàÃÕ¡ÃéÍ §ÁÒ¡·ÕèÊØ´¤ÃѺ·èÒ¹

Features:

CyberLink PowerDVD 11 is the ultimate universal media player that extends your viewing experience beyond just movies on PCs. Play any media format from any device at home or on social networks, at enhanced HD and 3D quality, all with PowerDVD 11. PowerDVD 11 is the undisputed choice for all your media needs. Experience all your media in a whole new light whether they are on disc, your PC, Device, Home & Social Cloud. PowerDVD 11 is much more than just a movie player – it’s the perfect universal media player for all your entertainment needs. Play any movie, video or music file or view photos stored locally, online or on other devices all from within the one powerful application. PowerDVD 11 delivers the smoothest movie playback with its optimization for leading CPU/GPU technologies including 2nd generation Intel Core processors, AMD and NVIDIA. Leveraging the full power of your graphics hardware results in superb playback quality and reduced loading on your PC’s own system resources.

Also featuring new Instant Seek for fast search of movie scenes you want to watch on a DVD disc.

Blu-ray 3D is now a reality. With vivid dimensions in picture depth and crystal-clear images that leap out of your screen, you will be fully immersed in the movies. Try out the hi-def 3D experience in your own home with PowerDVD11. And PowerDVD 11 Cinema Mode now also features an entirely 3D user interface for your 3D titles so that you can immerse yourself in the 3D experience from start to finish!No.1 Movie & Media Player

• Play any HD & 3D media – Blu-ray Movies, video, music, and photos

• Play media from anywhere – PCs, smart devices, home/social cloud

• Play in upscaled quality – Videos, YouTube, photos and music

• Play social media – Your hub for YouTube, Facebook and Flickr

• Play PowerDVD from your iPhone, iPad and Android Devices – PowerDVD Remote

Match your visual experience with the best audio available. Experience crisp audio with lossless pass-through for Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio. Support for HDMI 1.4 allows simultaneous transfer of multi-channel high-definition audio using one hassle-free cable. Check out the Dolby Digital Plus difference by downloading HD clips here.

PowerDVD 11 is the ultimate player for the viewing of HD video on your PC. Whether you're playing back AVCHD format home videos captured on your camcorder, or MKV & FLV files you've downloaded online, PowerDVD lets you play it back flawlessly. Take a look at PowerDVD's huge range of supported video file formats here.

PowerDVD 11’s new photo feature is so much more than just a viewer. Not only can you view photos stored on your PC, smart device or DLNA server, you can also check out images from Facebook and Flickr – all in the one convenient place. And if you’re a fan of animated photo slideshows, PowerDVD 11 will put both 2D and 3D productions together for you at the click of a button.

With support for Windows 7 music library, PowerDVD 11 can sort your favorite music by title, album, artist, genre, length or size. Enjoy your favorite music tracks with easy-to-make playlists and if you enjoy a background soundtrack to your photo browsing,simply select whatever music you’re in the mood for then navigate to the “Photos” tab and browse through your images with an audio accompaniment.

Play Any Media – movies, videos, photos & music

• Ultimate Blu-ray player and Blu-ray 3D movie experience with support for CPU/GPU hardware acceleration for superb playback quality.

• Ultra-fast Instant Seek to search for the movie scene you want to watch on your DVDs.

• Vast Video format support lets you play almost every video file, including MKV (H.264), FLV (H.264), WTV, 3GP and 3G2 files.

• Play Photos in Slideshows. You can enjoy photos stored on your PC, smart device or DLNA server, or from Facebook and Flickr.

• Best Music Player that organizes and plays your music collection from your Windows 7 music library.

Upgrade Your Media Experience with TrueTheaterDownload
http://www.duckload.com/dl/3tC72

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve