Siamcafe.net ClearOs Linux Sme
Pages: 1
@@@ Linksys WRT54GL with Tomato Dualwan) ãªéà¹çµ 2 ÊÒ Loadbalance Fail over @ By: charoendee Date: áҤ 03, 2011, 02:38:07 PM
 @@@ Linksys WRT54GL with Tomato Dualwan) ãªéà¹çµ 2 ÊÒ  Loadbalance Fail over @@@  áµè§ÃѺà¹çµä´éÊͧÊÒ ÃÒ¤Ò 2500 º. ¤ÃѺ (´Õ¡ÇèÒ·Ó server àͧ) äÁèµéͧ§éÍ router ÃÒ¤Òᾧ

 

Firmware .Tomato Dualwan 1.23   Cn  Version
1   ãªéà¹çµ 2 ÊÒ  Loadbalance Fail over 
2   ¤ÇÒÁàÃçÇà¹çµäÁèä´éÃÇÁ¡Ñ¹áµè  ᡡѹâËÅ´ ẹ´ìÇÔ´  á¡ÊÒ 
3   ¤ÇÒÁàÃçÇà¾ÔèÁ¢Öé¹ ã¹¡Òà download à·èҡѺà¹çµ 2 ÊÒÂÃÇÁ¡Ñ¹  àªè¹  download â»Ãá¡ÃÁ à¡Á ºÔ·  etc
4   Verstion ¹Õé¼èÒ¹¡ÒûÃѺáµè§  ʤÃÔ»  à¾ÔèÁàµÔÁáÅéÇ·ÓäËéÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´éàÅ  äÁèµéͧ»ÃѺáµè§à¾ÔèÁàµÔÁ  à§á¤èàÊÕºÊÒ¡çãªé§Ò¹ä´éàÅÂ
5   ÍØ»¡Ã³ìà»ç¹¢Í§ãËÁè·Ñé§ËÁ´

 Up  firmware tomato DualWan 1.23 áÅéǤÃѺ

 ¡ÒõԴµèÍ áÅÐ Êè§ÊÔ¹¤éÒ  0854941891
¤Ø³ÂØ·¸¹Ò  à¨ÃÔ­´Õ  ¨. ºØÃÕÃÑÁÂì¤ÃѺ
ÃÒ¤Ò 2500ºÒ·
 ¤èÒÊ觠  100 ºÒ·  ¤ÃѺ ¡ÒõԴµèÍ áÅÐ Êè§ÊÔ¹¤éÒ
- â·Ã 0854941891
ÍÕàÁÅÅì  [email protected]

 
µÍ¹¹Õéà¤Ã×èͧàÃҨж١à»ÅÕè¹ port ä»áÅéÇ â´Â software ¤×Í
ª×èÍ portà´ÔÁ = ª×èÍ portãËÁè
wan = wan1 ( internet ¤èÒÂA )
Lan1 = wan2 ( internet ¤èÒÂB )
Lan2 = Lan1 ( µèÍà¢éÒ computer )
Lan3 = Lan2 ( µèÍà¢éÒ computer )
Lan4 = Lan3 ( µèÍà¢éÒ computer )
µÍ¹¹ÕéãËéàÃÒàÊÕºÊÒ Lan 1 ä»à¢éÒà¤Ã×èͧ computer â´ÂµÃ§äÁèµéͧ¼èÒ¹ hub/sw ã´æ
 ¡ÒõԴµèÍ áÅÐ Êè§ÊÔ¹¤éÒ
- â·Ã 0854941891
ÍÕàÁÅÅì  [email protected]
Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve