Siamcafe.net Ipcop
Pages: 1
µÔ´µÑé§ sarg äÁèä´é¤ÃѺ ªèÇÂ·Õ By: oishi2006 Date: ԧҤ 02, 2011, 04:13:55 PM
 ¼Á  ãªé IPcop 1.4.21     áÅéÇâËÅ´ sarg  2.3.1 áÅÐ 1.4.21  ÁÒµÔ´µÑé§ äÁè¼èÒ¹ 

./sarg-2.3.1/install              Áѹ ºÍ¡ÇèÒ   no such file or directory
á¡é䢠  ä§ ´Õ ¤ÃѺ  (Á×ÍãËÁè )
Re: µÔ´µÑé§ sarg äÁèä´é¤ÃѺ ªèÇÂ·Õ By: oishi2006 Date: ԧҤ 02, 2011, 04:32:14 PM
 014ä´éáÅéÇÇÇÇÇ ¤ÃѺ   ÍÔÍÔ   à¢éÒä» ã¹ ä´àÅç¡·ÃÍÃÕè Áѹ áÅéÇ ¤èÍ ÍԹʵ͠   ÍÔÍÔ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve