Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
WinZip Pro v16.0.9686 - ºÕºÍÑ´ ᵡä¿Åì ¢éÍÁÙÅ ¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´¨ÔëÇ¢Öé¹æ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 25, 2011, 04:55:01 PM
WinZip Pro v16.0.9686 (x86/x64) | 20 & 22 Mb
WinZip à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ¤ÅÒÂä¿ÅìÍѹ´Ñºµé¹æ ·ÕèËÅÒ¤¹¹èҨй֡¶Ö§àÁ×è;ٴ¶Ö§â»Ãá¡ÃÁ¤ÅÒ«Իä¿Åì â»Ãá¡ÃÁä´éÁÕ¡ÒþѲ¹ÒÁÒÍÂèÒ§ÂÒǹҹ¨¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ÁÕ¶Ö§àÇÍÃìªÑè¹ 16.0 ¡Ñ¹áÅéÇ «Öè§ã¹»Ñ¨¨ºÑ¹â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÒöÃͧÃѺä¿Åì¹ÒÁÊ¡ØÅä´éËÅÒ¡ËÅÒÂÁÒ¡¢Öé¹ àªè¹ ZIP, ZIPX, RAR, 7Z, BZ2, LHA, CAB, IMG, ISO à»ç¹µé¹ â´Â㹡ÒÃÍѾഷ¤ÃÑ駹Õé¡çÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒöãËÁèæ à¢éÒÁÒÍÂèÒ§ÁÒ¡ àªè¹ ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒúպÍÑ´ÃÙ»ÀÒ¾ãËéÁÕ¢¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡¡ÇèÒà´ÔÁ, ãªé¡Ò÷ӧҹẺ 64 bit à¾×èÍà¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÃçÇ㹡ÒäÅÒÂä¿ÅìáÅкպÍÑ´ä¿Åì, ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒúպÍÑ´ä¿Åì¾ÃéÍÁ¡Ñºä÷ìŧá¼è¹·Ñ¹·Õ, Zip Send ·Õè¨Ð·ÓãËé¡ÒÃÊè§ä¿Å좹ҴãË­èãËé¡Ñºà¾×èÍ¹æ ¾ÃéÍÁ¡ÒÃàª×èÍÁµè͡Ѻ Facebook ãËéÊÒÁÒöáªÃìä¿Å캹 Facebook à»ç¹ä»ÍÂèÒ§§èÒ´Ò à»ç¹µé¹
Photo Compression, Management and Sharing
• New! Photo Compression compresses JPEG files by 20 to 25%
• New! Send Selected Files from a Zip file by email or to a new Zip file
• New! Resize Photos from a Zip file when sending by email or to a new Zip file
• Explorer View displays image thumbnails for easy browsing
• New! Zip from Camera Wizard with Auto-Rotate to quickly transfer, rotate and compress photos from supported cameras yes
• New! Rotate, Resize, and View full sized images directly from a Zip file

Compression Performance and Archive Compatibility
• New! LZMA compression for better performance on most files
• New! Photo Compression for JPEG files with no loss of photo quality or data integrity
• "Best" compression chooses compression method based on file type
• New! Open and Extract 7Z, IMG, and ISO files
• Open and Extract from RAR, BZ2, CAB, LHA and other archive files
• Create Zip (legacy and advanced) and LHA files
• Create and Read Zip files larger than 4GB

Built-in E-Mail, FTP, and CD/DVD Burning
• New! Zip and E-Mail Selected Files from an existing Zip file
• Quickly Create and Send Zip files with One-Click "Zip & E-Mail"
• Use Send To and send new and existing Zip files as e-mail attachments
• New! Zip and FTP Upload Selected Files from an existing Zip file
• FTP Upload new and existing Zip files
• Zip and Burn new and existing Zip files directly to CD and DVD

Encryption and Security
• FIPS-197 Certified AES Encryption (128- and 256-Bit)
• New! Password Policy control to set complexity requirements
• New! Encryption Method control to set or disable available encryption methods

Task Automation Capabilities
• Command Line Support (separate download)
• Predefined WinZip Jobs for data backup
• Create custom WinZip Jobs to automate routine Zip tasks
• Schedule WinZip Jobs to run automatically and unattended
• Email, FTP Upload or Burn to disk a Zip file on WinZip Job completion
• Email Log files on WinZip Job completion

Easy to Learn and Use
• New! Content-sensitive Smart View logically displays the files in a Zip file
• New! Save As, Rename, New Folder make it easier to manage Zip files
• New! Zip Properties graphically displays compression savings
• New! Encryption Column in Details View shows which files are encrypted
• Unicode support to display international characters for filenames in a Zip file
• Choice of interfaces - Wizard, Classic, Windows Shell Integration
• Split Zip File to make large Zip files manageable and fit on removable media
• Create Self-Extracting Archives with Self-Extractor Personal Edition
• CheckOut to temporarily extract Zip files and clean them up when done

Simplify:
• Choose your interface style – Wizard, Classic, Windows Shell Integration
• NEW! Get easy access to recent Zip files, Jobs, and WinZip commands with Windows 7 Jump List support
• NEW! Easily locate files, folders, and libraries using updated, Windows 7 style WinZip dialogs, including New, Open, Add, and Extract
• NEW! Zip just the files you want using the Add dialog’s Include and Exclude filters
• NEW! Zip your Windows 7 libraries and unzip into Windows 7 libraries
• NEW! See the content of your Zip files in Explorer with the Zip file previewer for Windows 7 and Vista
• NEW! Double Click on a file in the Explorer Zip file previewer to open it for viewing
• NEW! Utilize Windows 7 touch screen gestures - simple finger movements - to simplify tasks
• Temporarily extract Zip files using the Check Out feature and have WinZip clean them up when done
• Rotate, Resize, and View full sized images directly from a Zip file
• Use the content-sensitive Smart View to logically display the files in a Zip file
• Use Explorer View to display image thumbnails for easy browsing

• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire
WinZip Pro v16.0.9686 x32
WinZip Pro v16.0.9686 x64

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve