Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
A-PDF Scan Optimizer 2.8.0 - à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒÃÊ᡹ PDF ä¿Åì·Ñé§ÊÕ ¢ÒÇ´Ó By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 25, 2011, 04:57:26 PM
A-PDF Scan Optimizer 2.8.0 | 3 MB
A-PDF Scan Optimizer 2.8.0 à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒÃÊ᡹ãËéà»ç¹ÇÔ¸Õ·ÕèÃÇ´àÃçÇ㹡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§ªØ´àÍ¡ÊÒâͧ¤Ø³Ê᡹ä¿Åì PDF A - ä¿Åì PDF à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒÃÊ᡹ªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒöá¡éä¢ÀÒ¾·ÕèÊ᡹ÅÒ´ÀÒÂã¹ PDF; á»Å§ÀÒ¾·ÕèÊ᡹ä»ÂѧÊÕ´Ó / ¢ÒÇËÃ×ÍÊÕà·Òã¹ Acrobat PDF; downsample ÀÒ¾ã¹ÃٻẺä¿Åì PDF áÅÐź˹éÒÇèÒ§à»ÅèÒäÁèä´éãªéã¹ PDF â´ÂµÃ§Why A-PDF Scan Optimizer

Support Watch-Folder Mode
The program monitor directories in a server, when some scanned PDF copying in, the file will be optimized and sent to output directories automatically.

Easy to use
The program is designed for ease of use:
1. Select the PDF files which have scanned images
2. Click "Optimize" or "Optimize and save as".

Save Time
* Handles a batch of files at one time.
* Process is totally automatically.
* Uses optimized algorithms to speed the processing.

Save Money
A-PDF Scan Optimizer is a standalone program costing only $39. It does NOT require Adobe Acrobat Pro, which costs hundreds of dollars.
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - A-PDF Scan Optimizer 2.8.0

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve