Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
AVG Internet Security 2012 12.0.1873 Final - Ê᡹äÇÃÑʨҡÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 25, 2011, 04:59:27 PM
AVG Internet Security 2012 12.0.1873 Final ML | 162 MB
â»Ãá¡ÃÁ AVG Internet Security Free à»ç¹â»Ãá¡ÃÁäÇÃÑÊÊ»ÒÂáÇÃì, áΡà¡ÍÃì, Êá»ÁáÅÐàÇçºä«µì·Õèà»ç¹ÍѹµÃÒ¨ҡÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ ÍѾഷàÇÍÃìªÑ¹ãËÁèÅèÒÊØ´ AVG Internet Security 2012 12.0.1873, AVG Internet Security 2012 12.0.1873 àÃÕ¡ä´éÇèÒà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õèàª×èͶ×Íä´éÁÕ¡Òû¡»éͧËÅÒªÑé¹ ¤Ø³äÁèµéͧ¡Ñ§ÇšѺ¡ÒÃâ¨Ã¡ÃÃÁÊá»ÁËÃ×ÍäÇÃÑÊ áÅÐàÇçºä«µì·Õèà»ç¹ÍѹµÃÒ à¾ÃÒÐà¨éÒµÑÇâ»Ãá¡ÃÁÁѹ¨Ð·Ó§Ò¹ä´éàÃçÇ¡ÇèÒ áÅÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍÂèÒ§ªÒ­©ÅÒ´ ·ÕèÊӤѭäÁè·ÓãËé¡Ò÷ӧҹ¢Í§à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³ªéÒŧUnique Internet security thanks to new technology - Only AVG gives you real-time protection against malicious websites thanks to our new LinkScanner technology.• Safely bank and shop online without fear of identity theft thanks to AVG's new Identity Protection technology
• Surf, and search with confidence, with LinkScanner® checking web pages at the only time that matters - right before you click that link

Additionally, Internet Security 9.0 pulls together elements of AVG’s firewall, identity protection, and anti-virus signature detection capabilities to deliver the most accurate detection of new and unknown threats. This enhanced protection level makes use of cutting-edge technologies like application white-listing and “in-the-cloud” automated testing for tell-tale signs that indicate the presence of a new threat.

When you install AVG Internet Security, every one of these features is fully-functional - there's no need to do a thing.


Banking and shopping online
• AVG Identity Protection - Keeps your private information safe from known and unknown threats
• NEW Enhanced Firewall - Prevents hackers from seeing inside your computer

Surfing and searching the web, social networking
• LinkScanner® Active Surf-Shield - Ensures every web page you visit is safe – even before you go there
• LinkScanner® Search-Shield - Applies safety ratings to your Google, Bing/MSN and Yahoo search results
• NEW Superior Phishing Protection - Checks to make sure web pages really are what they appear to be

Emailing, chatting, and downloading
NEW Enhanced Anti-Spam - Blocks spammers and scammers from clogging your system
Web Shield - Lets you download and exchange files without risking virus infections
E-mail Scanner - Keeps you safe from dangerous attachments and links in your e-mail

Whether you’re online or offline
• Anti-Virus - Makes sure you can’t get or spread a virus, worm, or Trojan horse
• Anti-Spyware - Prevents unauthorized information access by spyware and adware
• Anti-Rootkit - Ensures even the toughest and most sophisticated threats are kept out of your PC
• Game Mode - Keeps you safe without interrupting your game-play
• Update Manager - Makes sure you’re always protected against the latest threats – automatically
• System Tools - Lets you customize how AVG protection works with your system
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - AVG Internet Security 2012 12.0.1873 Final

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve