Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Corel VideoStudio Pro X4 v14.2.0.23 - µÑ´µèÍ Video ¢Ñé¹à·¾ + ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹à·¾ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 25, 2011, 06:31:54 PM
Corel VideoStudio Pro X4 v14.2.0.23 | 853 Mb
Corel VideoStudio Pro (â»Ãá¡ÃÁµÑ´µèÍ Video ẺÁ×Íâ»Ã) : ¶éҤس¡ÓÅѧÁͧËÒâ»Ãá¡ÃÁà¨ë§æÊÓËÃѺ·Ó¡ÒõѴµèÍä¿ÅìÇÕ´ÕâÍẺÁ×ÍÍÒªÕ¾ÅèСç â»Ãá¡ÃÁ¹Õé¨ÐäÁè·ÓãËé¤Ø³¼Ô´ËÇѧ¤ÃѺ ÃͧÃѺ¡Ò÷ӡÒáѺä¿ÅìÇÕ´ÕâÍẺ High Defination (HD) ÍÕ¡´éÇ·ÓãËéÀÒ¾·ÕèÍÍ¡ÁҪѴ·Ø¡ÃÙ¤ÅØÁ¢¹ áÅéÇÊÒÁÒöá»Å§ä¿Åì·Õèä´éÍѾŧ Facebook ËÃ×Íá»Å§Å§à¤Ã×èͧ iPod iPhone ä´é·Ñ¹·Õ • Complete HD workflow – import, edit, burn and share standard or HD video
• GPU acceleration – edit and render twice as fast, especially with HD video
• Professional content – studio-quality RevoStock templates
• Express movie making – create movies in minutes, then fine-tune with advanced editing tools
• Real-time effects – work fast with live previews of special effects like RotoSketch
• Blu-ray authoring & burning – author with Hollywood-style DVD menus
• Online sharing – send directly to YouTube, Vimeo, Facebook and mobile device

Start with professional content
• New! Professionally designed HD templates from RevoStock
• Enhanced! Studio-quality music, titles, transitions and real-time effects
• New! Customizable audio tracks with SmartSound® and Dolby Digital® 5.1 Surround Sound
• New! NewBlue® Effects Pack, including 3D movement

What's new:
- A noticeable increase in performance for Intel Core Second Generation, including support for CM-filters
- Support for hardware acceleration with the processor AMD AVT
- Improving the quality of the H.264 file conversion
- Enhanced support for video capture formats Digital8 and Hi8
- Fixes issues related to intermittent playback of DVDs on the PlayStation 3
- Improved quality of playback MPEG4
- Fixes issues related to the periodic noise when working with audio format M4a
- Troubleshooting: an error when burning discs, which is expressed in the absence of background audio and motion menus
- Troubleshooting: an error in the choice of language for a number of countries with German and French
- New features at the option of recording speed discs
- Troubleshooting: with an error when the application starts with a large number of fonts
- There are new presets in the "Issue" - "Create video file"

<a href="http://www.anonym.to/?http://www.youtube.com/v/h9flmCc4VzI.swf" target="_blank">http://www.youtube.com/v/h9flmCc4VzI.swf</a>
<a href="http://www.anonym.to/?http://www.youtube.com/v/Xiv4-ft21Ug.swf" target="_blank">http://www.youtube.com/v/Xiv4-ft21Ug.swf</a>

• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire
Corel VideoStudio Pro X4 v14.2.0.23 | 200 MB | Part 1
Corel VideoStudio Pro X4 v14.2.0.23 | 200 MB | Part 2
Corel VideoStudio Pro X4 v14.2.0.23 | 200 MB | Part 3
Corel VideoStudio Pro X4 v14.2.0.23 | 200 MB | Part 4
Corel VideoStudio Pro X4 v14.2.0.23 |   53 MB | Part 5

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve