Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
SRS Audio Essentials 1.1.14.0 - ·ÓãËéÃкºàÊÕ§¢Í§¤ÍÁϹèҿѧ¢Öé¹ÍÕ¡àÂÍÐ *µÑÇãËÁè* By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 25, 2011, 06:41:37 PM
SRS Audio Essentials 1.1.14.0 | 26.3 MB
SRS Audio Essentials™ SRS ÀÒ¤µèͨҡ SRS Audio Sandbox à»ç¹â»Ãá¡ÃÁà¾ÔèÁ¾ÅѧàÊÕ§ÅÓ⾧ Computer Notebook & PC ãËé¡ÃÐËÖèÁàÃéÒ㨠/ ÊÃéÒ§àÊÕ§Ãͺ·ÔÈ·Ò§àÇÅÒªÁÀҾ¹µì / ¿Ñ§à¾Å§¡çãÊ¢Öé¹ / àÊÕ§ªÑ´áÅÐ˹ѡá¹è¹¢Öé¹ / ËÒ¡ãªé¡Ñºâ¹éµºØê¤ ¨ÐàË繤ÇÒÁᵡµèÒ§·Ñ¹·Õ ¨Ò¡·ÕèàÊÕ§ÅÓ⾧àËÁ×͹öâ¦É³Ò¢Ò¹éÓ»ÅÒ ËÅѧ¨Ò¡Å§â»Ã¹ÕéáÅéÇàÊÕ§ÅÓ⾧¨Ð˹ѡá¹è¹¡ÃÐËÖèÁàÃéÒ㨠´éÇÂÃкºàÊÕ§ Dolby Digital 5.1 Surround Sound Ãͺ·ÔÈ·Ò§ (µéͧ¡ÒÃàÊÕ§Ẻã˹¡ç»ÃѺàͧµÒÁ㨪ͺ¹Ð¤ÃѺ)

Here are some key features of "SRS Audio Essentials ":
- Natural, HD-quality audio playback
- Three dimensional surround sound
- Heart pounding bass
- Crystal clear vocals
- Steady volume eliminates spikes
- Sleek and intuitive interface
- Personalized settings and complete control
- Compatible with popular media players
- Works with music, movies, games and much more
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - SRS Audio Essentials 1.1.14.0

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve