Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
TeamViewer v6.0 - ÃÕâÁµà¢éÒà¤Ã×èͧªÒǺéÒ¹áʹ§èÒ ªèÇÂàËÅ×Íà¾×è͹¤Ø³ä´é´Õ µÑÇàµçÁ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 25, 2011, 06:45:51 PM
TeamViewer v6.0.11656-ReaListy | 7 Mb

TeamViewer ÍѾഷ ÁÒáÅéÇÊÓËÃѺâ»Ãá¡ÃÁÃÕâÁ·¢éÒÁ¿Ò¡ TeamViewer à¤Ã×èͧÁ×ÍÊÓËÃѺàËÅèÒ Admin ·Ñé§ËÅÒÂà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ¤Çº¤ØÁ¡Ò÷ӧҹ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìÃÐÂÐä¡Å áÁéÇèÒà¤Ã×èͧ·ÕèàÃÒµéͧ¡ÒäǺ¤ØÁ¨ÐÍÂÙèä¡Åá¤èä˹â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÊÒÁÒöà¢éҤǺ¤ØÁä´é·Ñé§Ë¹éÒ¨Í àÁÒÊì ¤ÕÂìºÍÃì´ àÃÕ¡ä´éÇèÒÊдǡʺÒ¨ÃÔ§æ â»Ãá¡ÃÁãªé§Ò¹§èÒÂÊØ´ æ à¾Õ§äÁè¡Õè¤ÅÔ¡¡çà¢éÒ¶Ö§¡Ò÷ӧҹÍÕ¡à¤Ã×èͧ àÃ×èͧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂäÁèµéͧ¡Ñ§ÇÅ

One solution for everything. While most competitors offer different packages for remote support, remote administration, training and sales (and also charge for them...) TeamViewer is the one-stop solution for everything you need: TeamViewer includes all modules in one simple and very affordable package.
Remote administration of unattended servers. TeamViewer can also be used to control unattended computers and servers. Installation as a system service even allows remote reboot and reconnect.
File transfer. TeamViewer comes with integrated file transfer that allows you to copy files and folders from and to a remote partner - which also works behind firewalls
Highest security standard. TeamViewer is a very secure solution. All versions feature completely secure data channels with key exchange and RC4 session encoding, the same security standard used by https/SSL.
No installation required. To install TeamViewer no admin rights are required. Just run the software and off you go...
High performance with international router network. Optimized for connections over LANs AND the Internet, TeamViewer features automatic bandwidth-based quality selection for optimized use on any connection.
TeamViewer uses an extended international server network with server locations in many countries all over the world, so no matter where you are located we will make sure that a high-security, high-performance router near your home destination will ensure great performance.
Remote support without installation. With TeamViewer you can remotely control any PC anywhere on the Internet. No installation is required, just run the application on both sides and connect - even through tight firewalls.
Remote presentation of products, solutions and services. The second TeamViewer mode allows you to present your desktop to a partner. Show your demos, products and presentations over the Internet within seconds - live from your screen.
Works behind firewalls. The major difficulties in using remote control software are firewalls and blocked ports, as well as NAT routing for local IP addresses. If you use TeamViewer you don't have to worry about firewalls: TeamViewer will find a route to your partner.
Flexible use for a variety of applications. TeamViewer lets you connect to your partners in many different ways: You can either view or control your partner's desktop in order to do online-support; You can transmit
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - TeamViewer v6.0

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve