Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
BitDefender Internet Security 2012 Build 15.0.34.1437 - »éͧ¡Ñ¹äÇÃÑÊÍѹ´Ñº 1 * By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 25, 2011, 06:52:21 PM
BitDefender Internet Security 2012 Build 15.0.34.1437 | 251 & 272 Mb
BitDefender Internet Security 2012 ÍѾഷàÇÍÃìªÑ¹ãËÁèÅèÒÊØ´ BitDefender Internet Security 2012 Build 15.0.34.1437 - 40% OFF àÃÕ¡ä´éÇèÒà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ»éͧ¡Ñ¹äÇÃÑÊ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§ÊØ´áÅÐÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇã¹ ¡ÒÃÊ᡹ÊÙ§ÊØ´ ªèǨѴ¡ÒÃÀѤء¤ÒÁ¨Ò¡ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµä´éÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ·Ñ駡Òûéͧ¡Ñ¹äÇÃÑÊ áΡà¡ÍÃì Ê»ÒÂáÇÃìáÅÐÊá»Á ÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁ¡ÒÃãªéÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµâ´ÂäÁè·ÓãËéà¤Ã×èͧ·Ó§Ò¹ªéÒ ·ÓãËéàª×èÍÁµèÍÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ¢Í§¤Ø³»ÅÍ´ÀÑ ÊÒÁÒöÊ᡹àÇçº (Web), ÍÕàÁÅì (e - mailBlocks)  áÅФǺ¤ØÁ»éͧ¡Ñ¹ÃèÇÁ¡Ñºä¿ÃìÇÍÅÅì  ÃÇÁ¶Ö§·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹ä´é´Õ¡Ñºâ»Ãá¡ÃÁÊ»ÒÂáÇÃìÍ×è¹ æ ã¹à¤Ã×èͧ¢Í§·èÒ¹ ÊÒÁÒöµÃǨÊͺ¡ÒÃàª×èÍÁµèÍ Wi-Fi à¾×èͪèÇ»éͧ¡Ñ¹¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§à¤Ã×Í¢èÒ Wi-Fi ·ÕèäÁèä´éÃѺ͹حҵ ÊÒÁÒö¡Ó˹´¤èÒ»éͧ¡Ñ¹¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§àÇçºä«µìáÅÐÍÕàÁÅì·ÕèäÁèàËÁÒÐÊÁ áÅФسÊÁºÑµÔÍ×è¹æÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ ÃѺÃͧÇèҢͧà¤éÒ´Õ¨ÃÔ§æ ¤ÃѺ

The main components of BitDefender Internet Security 2011:
• Antivirus and antispyware
• Protection against phishing
• Encrypting chats
• Quick Scan
• Family Network Protection
• Verification of Smart Scan
• Planner Smart Schedule
• Help System Smart Help
• Smart Sense
• Parental Control
• Anti-Spam
• Firewall
• Personal Toolbar

Stops viruses and spyware
Proactive protection stops new and unknown viruses and malicious programs that overlook the other products

Selecting Display Interface
Choose the interface that is most convenient for you: Basic, Intermediate or Expert. Also quickly create shortcuts to frequently used controls.

Privacy Policy
Prevent leakage of your personal information through email, Facebook, instant messaging IM, or through web sites that track your activity on the Internet.

Manage your home network
Control of security across the network from a single center

Firewall - Firewall
Easily customizable two-way firewall to monitor Internet connections and prevent unauthorized access, even through Wi-Fi network.

Parental Control
With parental controls you will receive reports in a Web browser, e-mail or mobile phone for the latest online computer activity of your child in a home network

Fighting spam
Antispam to BitDefender Internet Security 2011 email-sending unwanted messages (spam) and malicious attachments in the shopping cart, so they never get to the mailbox.
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire
BitDefender Internet Security 2012 Build 15.0.34.1437 x64 Part 1
BitDefender Internet Security 2012 Build 15.0.34.1437 x64 Part 2

BitDefender Internet Security 2012 Build 15.0.34.1437 x32 Part 1
BitDefender Internet Security 2012 Build 15.0.34.1437 x32 Part 2

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve