Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Adobe Flash CS5 Professional CS5 - à¢Õ¹á¿Åª ËÃ×Í Í͡ẺáÅе¡áµè§á¿Åª By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 26, 2011, 02:54:09 PM
Adobe Flash CS5 Professional for Windows | 1.9 GB
Adobe Flash CS5 Professional  ´ÒǹìâËÅ´â»Ãá¡ÃÁà¢Õ¹á¿Åª ÍѾഷ¡Ñ¹ÅèÒÊØ´àŤÃѺ ÊÓËÃѺâ»Ãá¡ÃÁ Adobe Flash CS5 à»ç¹â»Ãá¡ÃÁà¢Õ¹á¿Åª ËÃ×Í Í͡ẺáÅе¡áµè§á¿Åª ¢Í§·èÒ¹ãËéÁÕ¤ÇÒÁÊǧÒÁËÃ×ÍÁÕÅÙ¡àÅè¹àÂÍТÖé¹ â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÊèǹÁÒ¡¨Ðãªéà¾×èÍ·Ó ( Ê×èÍ¡ÒÃÊ͹»ÃСͺ¡ÒùÓàʹÍâ¦É³ÒÊ×èÍÊÁºÙóìà¡ÁáÅÐÍ×è¹æ ) ·Õèà»ç¹á¿Åª ¹ÑºÇèÒà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè´ÕÁÒ¡àŤÃѺ


Contains:
Adobe Flash CS5 Professional
Adobe Air
Adobe Bridge CS5
Adobe Device Central CS5
Adobe Drive CS5
Adobe Extension Manager CS5
Adobe Media Player
Adobe Extend Script Toolkit CS5
Adobe Media Encoder CS5
Adobe Pixel Bender Toolkit

Adobe Flash Professional CS5 software is the industry standard for interactive authoring and delivery of immersive experiences that present consistently across personal computers, mobile devices, and screens of virtually any size and resolution.

Express your creative vision and attention to detail and design pixel-perfect interactive content with exceptional typography, flexible layouts, and incredibly smooth animation.

Develop cross-platform web applications and content with an integrated development environment that offers intelligent ActionScript coding tools.

Wow your audience and produce engaging rich video content and interactivity that contains expressive, lifelike motion and animation.

Import your design from Adobe Photoshop CS5 Extended, Illustrator CS5, or InDesign CS5, and then add interactivity with Flash Professional CS5 to bring your work to life

• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire
Adobe Flash CS5 Professional CS5 | 200 MB | Part 1
Adobe Flash CS5 Professional CS5 | 200 MB | Part 2
Adobe Flash CS5 Professional CS5 | 200 MB | Part 3
Adobe Flash CS5 Professional CS5 | 200 MB | Part 4
Adobe Flash CS5 Professional CS5 | 200 MB | Part 5
Adobe Flash CS5 Professional CS5 | 200 MB | Part 6
Adobe Flash CS5 Professional CS5 | 200 MB | Part 7
Adobe Flash CS5 Professional CS5 | 200 MB | Part 8
Adobe Flash CS5 Professional CS5 | 200 MB | Part 9
Adobe Flash CS5 Professional CS5 | 200 MB | Part 10


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve